EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

well

N

แปลว่า บ่อน้ำ, บ่อแร่, บ่อน้ำมัน

Posted on by Admin

แปลว่า ตระพัง

ตัวอย่าง น้ำในตระพังแห้งขอดไม่เห็นปลาสักตัว

เพิ่มเติม ที่ซึ่งลาดลึกลงไปในดินแต่น้อยพอน้ำขังได้

Posted on by Admin

แปลว่า ห้องเก็บปลาในเรือหาปลา

Posted on by Admin

แปลว่า ปล่อง, ช่อง

Posted on by Admin

แปลว่า ตะพัง

Posted on by Admin

แปลว่า แหล่ง (ความอุดมสมบูรณ์, ข้อมูลฯลฯ)

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า ดี

ตัวอย่าง คนป่วยมีสุขภาพดีขึ้นหลังจากได้พักเป็นระยะเวลานาน

Posted on by Admin

แปลว่า หายดี, ซึ่งหายเป็นปกติ, ซึ่งมีสุขภาพดี

Posted on by Admin

แปลว่า ดี, พอใจ, เรียบร้อย, เหมาะสม

Posted on by Admin

INT

แปลว่า คำอุทานแสดงอารมณ์ความรู้สึก (เช่น ดีใจ, ประหลาดใจ, เห็นด้วย)

Posted on by Admin

ADV

แปลว่า อย่างสุขสบาย, อย่างสะดวกสบาย, อย่างราบรื่น

Posted on by Admin

แปลว่า อย่างมีทักษะ, อย่างชำนาญ

Posted on by Admin

แปลว่า อย่างดี

ตัวอย่าง ก่อนลงสนามแข่งทุกคนควรได้มีการเตรียมพร้อมมาอย่างดี

Posted on by Admin

แปลว่า อย่างแน่นอน, อย่างไม่ต้องสงสัย, อย่างเหมาะสม, อย่างถูกต้อง

Posted on by Admin

แปลว่า อย่างมีสุขภาพดี

Posted on by Admin

แปลว่า ดี, อย่างดี, เรียบร้อย, เป็นที่พอใจ

Posted on by Admin

แปลว่า อย่างดี

ตัวอย่าง ก่อนลงสนามแข่งทุกคนควรได้มีการเตรียมพร้อมมาอย่างดี

Posted on by Admin

SL

แปลว่า อย่างสุดๆ

Posted on by Admin

VI

แปลว่า ท่วมท้น, พุ่งออกมา, ทะลักออกมา, เอ่อล้น, ไหลออกมา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ดี หมายถึง:

 1. ว. มีลักษณะที่เป็นไปในทางที่ต้องการ น่าปรารถนา น่าพอใจ ใช้ในความหมายที่ตรงข้ามกับลักษณะบางอย่างแล้วแต่กรณี คือ ตรงข้ามกับชั่ว เช่น คนดี ความดี, ตรงข้ามกับร้าย เช่น โชคดี เคราะห์ดี; สวย, งาม, เช่น หน้าตาดี, เรียบร้อย เช่น มรรยาทดี, เพราะ เช่น เสียงดี, จัด เช่น แดดดี, เก่ง เช่น ดีแต่พูด, ชอบ เช่น ดีแล้ว, อยู่ในสภาพปรกติ เช่น สุขภาพดี คืนดี.

 2. น. อวัยวะภายในของคนและสัตว์ที่บรรจุนํ้าข้นสีเขียว มีรสขม ซึ่งออกจากตับ สําหรับช่วยย่อยอาหาร, เรียกนํ้าข้นสีเขียว มีรสขม ออกจากตับ สําหรับช่วยย่อยอาหาร ว่า นํ้าดี.

พจนานุกรมไทย ตระพัง หมายถึง:

 1. [ตฺระ-] น. แอ่ง, บ่อ, หนอง, ตะพัง กระพัง หรือ สะพัง ก็ว่า. (เทียบ ข. ตฺรพําง ว่า บ่อที่เกิดเอง).

พจนานุกรมไทย ตะพัง หมายถึง:

 1. น. แอ่ง, บ่อ, หนอง, กระพัง ตระพัง หรือ สะพัง ก็เรียก. (เทียบ ข. ตฺรพำง ว่า บ่อที่เกิดเอง).

 ภาพประกอบ

 • well แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ well แปลว่า บ่อน้ำ, บ่อแร่, บ่อน้ำมัน ประเภท N หมวด N
 • well แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ well แปลว่า ดี ประเภท ADJ ตัวอย่าง คนป่วยมีสุขภาพดีขึ้นหลังจากได้พักเป็นระยะเวลานาน หมวด ADJ
 • well แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ well แปลว่า หายดี, ซึ่งหายเป็นปกติ, ซึ่งมีสุขภาพดี ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • well แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ well แปลว่า คำอุทานแสดงอารมณ์ความรู้สึก (เช่น ดีใจ, ประหลาดใจ, เห็นด้วย) ประเภท INT หมวด INT
 • well แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ well แปลว่า อย่างสุขสบาย, อย่างสะดวกสบาย, อย่างราบรื่น ประเภท ADV หมวด ADV
 • well แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ well แปลว่า อย่างมีทักษะ, อย่างชำนาญ ประเภท ADV หมวด ADV
 • well แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ well แปลว่า อย่างดี ประเภท ADV ตัวอย่าง ก่อนลงสนามแข่งทุกคนควรได้มีการเตรียมพร้อมมาอย่างดี หมวด ADV
 • well แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ well แปลว่า ดี, พอใจ, เรียบร้อย, เหมาะสม ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • well แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ well แปลว่า อย่างแน่นอน, อย่างไม่ต้องสงสัย, อย่างเหมาะสม, อย่างถูกต้อง ประเภท ADV หมวด ADV
 • well แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ well แปลว่า ตระพัง ประเภท N ตัวอย่าง น้ำในตระพังแห้งขอดไม่เห็นปลาสักตัว เพิ่มเติม ที่ซึ่งลาดลึกลงไปในดินแต่น้อยพอน้ำขังได้ หมวด N
 • well แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ well แปลว่า ห้องเก็บปลาในเรือหาปลา ประเภท N หมวด N
 • well แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ well แปลว่า ปล่อง, ช่อง ประเภท N หมวด N
 • well แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ well แปลว่า อย่างมีสุขภาพดี ประเภท ADV หมวด ADV
 • well แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ well แปลว่า ดี, อย่างดี, เรียบร้อย, เป็นที่พอใจ ประเภท ADV หมวด ADV
 • well แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ well แปลว่า อย่างดี ประเภท ADV ตัวอย่าง ก่อนลงสนามแข่งทุกคนควรได้มีการเตรียมพร้อมมาอย่างดี หมวด ADV
 • well แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ well แปลว่า อย่างสุดๆ ประเภท SL หมวด SL
 • well แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ well แปลว่า ท่วมท้น, พุ่งออกมา, ทะลักออกมา, เอ่อล้น, ไหลออกมา ประเภท VI หมวด VI
 • well แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ well แปลว่า ตะพัง ประเภท N หมวด N
 • well แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ well แปลว่า แหล่ง (ความอุดมสมบูรณ์, ข้อมูลฯลฯ) ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "well"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"