EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

shine

V

แปลว่า ส่งประกาย

ตัวอย่าง ความสามารถทางด้านดนตรีของเขาส่งประกายตั้งแต่เขายังเด็ก

Posted on by Admin

แปลว่า ฉาย

ตัวอย่าง พนักงานในโรงหนังจะคอยฉายไฟฉายพาคนที่เข้าดูหนังไปส่งที่นั่ง

เพิ่มเติม ส่องแสงออกไป

Posted on by Admin

แปลว่า โอภาส

เพิ่มเติม ส่องแสง

Posted on by Admin

แปลว่า ทอแสง

ตัวอย่าง ดวงดาวทอแสงระยิบระยับเต็มท้องฟ้า

Posted on by Admin

แปลว่า ส่องแสง

ตัวอย่าง พระอาทิตย์ส่องแสงสีทองทาบท้องฟ้าในยามเช้าตรู่

Posted on by Admin

แปลว่า จรัสแสง

ตัวอย่าง ดาวบนฟ้าจรัสแสงแข่งกันสว่างใสไปทั่วท้องฟ้า

เพิ่มเติม ฉายแสงออกมาอย่างสดใสสว่างแจ่มแจ้ง

Posted on by Admin

แปลว่า ฉายไฟ

ตัวอย่าง พ่อเดินฉายไฟรอบๆ บริเวณบ้านดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า

Posted on by Admin

แปลว่า ฉายแวว

ตัวอย่าง ดวงตาของหญิงคนนั้นฉายแววปริวิตกเล็กน้อย

Posted on by Admin

แปลว่า ส่อง

ตัวอย่าง ความรู้เปรียบเสมือนโคมไฟส่องทางไปสู่ที่หวัง

เพิ่มเติม ฉายแสง

Posted on by Admin

แปลว่า วิภาส

เพิ่มเติม มีแสงสว่างออกมา

Posted on by Admin

แปลว่า เปล่งแสง

ตัวอย่าง ดาวบนท้องฟ้ากำลังเปล่งแสงระยิบระยับ

Posted on by Admin

แปลว่า สุกปลั่ง

ตัวอย่าง ทองคำบริสุทธิ์นั้นสุกปลั่ง ไม่มีโลหะอื่นใดเปรียบ

เพิ่มเติม มันเป็นเงาวาวคล้ายทองเหลืองที่ถูกขัดถู

Posted on by Admin

แปลว่า เปล่ง

ตัวอย่าง รอบๆ องค์พระปฏิมากรจะปรากฏเส้นรัศมีเปล่งออกมาจากองค์พระ

Posted on by Admin

N

แปลว่า การฉาย

ตัวอย่าง การฉายรังสีต้องใช้กระแสไฟมาก

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า ระยับ

ตัวอย่าง ตาของเขาเป็นประกายวับๆ ราวดวงดาวระยับในคืนเดือนมืด

เพิ่มเติม ลักษณะที่มีประกายขึ้นมาแล้วหายไปสลับกัน

Posted on by Admin

VI

แปลว่า ส่องแสง, โชติช่วง

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ทำให้ส่องแสง, ทำให้สุกใส

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ฉาย หมายถึง:

 1. น. เงา, ที่ร่ม; ราชาศัพท์เรียกกระจกส่องหน้าว่า พระฉาย. (ป., ส. ฉายา).

 2. ก. ส่องแสงออกไป; (ปาก) กรายให้เห็น เช่น หล่อนฉายไปฉายมาทั้งวัน.

 3. ก. เกลี่ยให้เสมอ, กระจายให้เสมอ, เช่น ฉายดิน.

พจนานุกรมไทย ทอแสง หมายถึง:

 1. ก. ฉายแสงอ่อน ๆ ขึ้นมา เช่น ตะวันทอแสง.

พจนานุกรมไทย ระยับ หมายถึง:

 1. ว. พราวแพรว, วับวาบ, (ใช้แก่แสงหรือรัศมี) เช่น ผ้ามันระยับ, นิยมใช้เข้าคู่กับคำ ระยิบ เป็น ระยิบระยับ เช่น ดาวส่องแสงระยิบระยับ.

พจนานุกรมไทย วิภาส หมายถึง:

 1. ก. ส่องสว่าง, มีแสงสว่าง. (ส. วิภาสา ว่า แสง).

พจนานุกรมไทย สุกปลั่ง หมายถึง:

 1. ว. สุกใสเป็นมันแวววาว เช่น ทองสุกปลั่ง ขัดถาดทองเหลืองเสียสุกปลั่ง.

พจนานุกรมไทย ส่อง หมายถึง:

 1. ก. ฉายแสง เช่น แดดส่อง ไฟส่อง ส่องไฟ แสงจันทร์ส่อง ตะวันส่องหน้า, ฉายแสงดู เช่น ส่องสัตว์ในป่า ส่องทาง ส่องกบ; เพ่งมอง เช่น ส่องกล้อง, เล็ง เช่น ส่องปืน; (ปาก) ยิง เช่น ถูกส่องด้วยปืนลูกซอง.

พจนานุกรมไทย เปล่ง หมายถึง:

 1. [เปฺล่ง] ก. ฉายออก, แผ่ออก, เช่น เปล่งรัศมี, ออกเสียง เช่น เปล่งเสียง. ว. แจ่มใส, สุกใส.

พจนานุกรมไทย โอภาส หมายถึง:

 1. [-พาด] น. แสงสว่าง; ความสุกใส, ความเปล่งปลั่ง. ก. ส่องแสง. (ป.).

 ภาพประกอบ

 • shine แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ shine แปลว่า ส่งประกาย ประเภท V ตัวอย่าง ความสามารถทางด้านดนตรีของเขาส่งประกายตั้งแต่เขายังเด็ก หมวด V
 • shine แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ shine แปลว่า ฉาย ประเภท V ตัวอย่าง พนักงานในโรงหนังจะคอยฉายไฟฉายพาคนที่เข้าดูหนังไปส่งที่นั่ง เพิ่มเติม ส่องแสงออกไป หมวด V
 • shine แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ shine แปลว่า โอภาส ประเภท V เพิ่มเติม ส่องแสง หมวด V
 • shine แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ shine แปลว่า ทอแสง ประเภท V ตัวอย่าง ดวงดาวทอแสงระยิบระยับเต็มท้องฟ้า หมวด V
 • shine แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ shine แปลว่า ส่งประกาย ประเภท V ตัวอย่าง ความสามารถทางด้านดนตรีของเขาส่งประกายตั้งแต่เขายังเด็ก หมวด V
 • shine แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ shine แปลว่า การฉาย ประเภท N ตัวอย่าง การฉายรังสีต้องใช้กระแสไฟมาก หมวด N
 • shine แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ shine แปลว่า ส่องแสง ประเภท V ตัวอย่าง พระอาทิตย์ส่องแสงสีทองทาบท้องฟ้าในยามเช้าตรู่ หมวด V
 • shine แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ shine แปลว่า จรัสแสง ประเภท V ตัวอย่าง ดาวบนฟ้าจรัสแสงแข่งกันสว่างใสไปทั่วท้องฟ้า เพิ่มเติม ฉายแสงออกมาอย่างสดใสสว่างแจ่มแจ้ง หมวด V
 • shine แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ shine แปลว่า ระยับ ประเภท ADJ ตัวอย่าง ตาของเขาเป็นประกายวับๆ ราวดวงดาวระยับในคืนเดือนมืด เพิ่มเติม ลักษณะที่มีประกายขึ้นมาแล้วหายไปสลับกัน หมวด ADJ
 • shine แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ shine แปลว่า ส่องแสง, โชติช่วง ประเภท VI หมวด VI
 • shine แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ shine แปลว่า ฉายไฟ ประเภท V ตัวอย่าง พ่อเดินฉายไฟรอบๆ บริเวณบ้านดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า หมวด V
 • shine แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ shine แปลว่า ทำให้ส่องแสง, ทำให้สุกใส ประเภท VT หมวด VT
 • shine แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ shine แปลว่า ฉายแวว ประเภท V ตัวอย่าง ดวงตาของหญิงคนนั้นฉายแววปริวิตกเล็กน้อย หมวด V
 • shine แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ shine แปลว่า ส่อง ประเภท V ตัวอย่าง ความรู้เปรียบเสมือนโคมไฟส่องทางไปสู่ที่หวัง เพิ่มเติม ฉายแสง หมวด V
 • shine แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ shine แปลว่า วิภาส ประเภท V เพิ่มเติม มีแสงสว่างออกมา หมวด V
 • shine แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ shine แปลว่า เปล่งแสง ประเภท V ตัวอย่าง ดาวบนท้องฟ้ากำลังเปล่งแสงระยิบระยับ หมวด V
 • shine แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ shine แปลว่า สุกปลั่ง ประเภท V ตัวอย่าง ทองคำบริสุทธิ์นั้นสุกปลั่ง ไม่มีโลหะอื่นใดเปรียบ เพิ่มเติม มันเป็นเงาวาวคล้ายทองเหลืองที่ถูกขัดถู หมวด V
 • shine แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ shine แปลว่า เปล่ง ประเภท V ตัวอย่าง รอบๆ องค์พระปฏิมากรจะปรากฏเส้นรัศมีเปล่งออกมาจากองค์พระ หมวด V

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "shine"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"