ภาษาอังกฤษ

modify

V

แปลว่า ดัดแปลง

ตัวอย่าง พ่อดัดแปลงขวดน้ำเป็นที่ปลูกต้นไม้

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงให้ต่างไปจากสภาพเดิม

Posted on by Admin

แปลว่า พลิกแพลง

ตัวอย่าง ถ้ารู้ภาษาไทยจะต้องรู้จักคำและไวยากรณ์ดีพอที่จะพลิกแพลงแต่งให้เข้ากับข้อบังคับทางฉันทลักษณ์ให้ได้ความหมายบริบูรณ์และเสียงไพเราะ

Posted on by Admin

แปลว่า ซ่อมแปลง

ตัวอย่าง เขาซ่อมแปลงเครื่องยนต์เพื่อนำมาขายต่อ

เพิ่มเติม แก้ไขดัดแปลงของที่ชำรุดให้คืนดี

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ประกอบคำกริยา (ทางไวยากรณ์), ขยายความ

Posted on by Admin

แปลว่า ลดหย่อน, ลดความรุนแรง, ทำให้ลดลง

Posted on by Admin

แปลว่า เปลี่ยนแปลง, แก้ไข

Posted on by Admin

VI

แปลว่า เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ทำให้แตกต่าง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ดัดแปลง หมายถึง:

  1. [-แปฺลง] ก. แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม, เปลี่ยนจากรูปเดิมโดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย, เช่น ดัดแปลงเรือนชั้นเดียวให้เป็น ๒ ชั้น; (กฎ) เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน นํ้าหนัก เนื้อที่ ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม และมิใช่การซ่อมแซมหรือการดัดแปลงที่กําหนดในกฎกระทรวง; ทําซํ้าโดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม หรือจําลองงานต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระสําคัญ โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทํางานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน.

พจนานุกรมไทย พลิกแพลง หมายถึง:

  1. [-แพฺลง] ว. ยักเยื้องถ่ายเทเป็นอย่างอื่น ๆ, ที่เปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจากแบบปรกติธรรมดา, เช่น พูดพลิกแพลง ทำพลิกแพลง เล่นพลิกแพลง เตะตะกร้อท่าพลิกแพลง. ก. กลับกลาย, เปลี่ยนแปลง, เช่น วิธีการพลิกแพลง; ดัดแปลง, ยักย้ายถ่ายเท, เช่น ช่างพลิกแพลง.

พจนานุกรมไทย ซ่อมแปลง หมายถึง:

  1. ก. แก้ไขดัดแปลงของที่ชํารุดให้คืนดี.

 ภาพประกอบ

  • modify
  • modify
  • modify
  • modify
  • modify
  • modify
  • modify

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "modify"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"