EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

expert

N

แปลว่า วิทยากร

ตัวอย่าง มีคนโทรเข้ามาคุยกับวิทยากรมาก เนื่องจากวิทยากรเป็นคนมีความรู้และพูดได้น่าฟัง

เพิ่มเติม ผู้ทรงความรู้ความสามารถในศิลปวิทยาของตน

แปลว่า ชำนัญพิเศษ

ตัวอย่าง ผู้ชำนัญพิเศษสาขานิเวศน์วิทยากำลังอภิปรายอยู่

เพิ่มเติม เรียกนักวิชาการผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะว่า ผู้ชำนัญพิเศษ

แปลว่า ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญ, ผู้ชำนาญพิเศษ, ผู้มีประสบการณ์

แปลว่า ความเก่ง

ตัวอย่าง ผู้คนยกย่องความเก่งทางวิททยาศาสตร์ของเขา

แปลว่า ความชำนาญ

V

แปลว่า เจนจบ

ตัวอย่าง ค่านิยมของคนไทยโบราณคืออยากให้ลูกชายเจนจบในวิชาชีพต่างๆ

เพิ่มเติม ได้พบได้เห็นมามาก, ชำนาญทั่ว

แปลว่า รอบรู้

ตัวอย่าง แพทย์ประจำตัวต้องเป็นผู้ที่รอบรู้เรื่องโรคทุกชนิด ทั้งอาการและการรักษา จะต้องรอบรู้เรื่องของคนไข้แต่ละคนว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร

เพิ่มเติม รู้หลายอย่าง, รู้กว้างขวาง

ADJ

แปลว่า ซึ่งเชี่ยวชาญ, ซึ่งมีความชำนาญ, ซึ่งมีประสบการณ์

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย expert

  1. วิทยากร หมายถึง น. ผู้ทรงความรู้ความสามารถในศิลปวิทยาแขนงต่าง ๆ เช่น วิทยากรในการสัมมนาเรื่องเศรษฐกิจ. (ส.).

 ภาพประกอบ

  • expert แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ expert แปลว่า วิทยากร ประเภท N ตัวอย่าง มีคนโทรเข้ามาคุยกับวิทยากรมาก เนื่องจากวิทยากรเป็นคนมีความรู้และพูดได้น่าฟัง เพิ่มเติม ผู้ทรงความรู้ความสามารถในศิลปวิทยาของตน หมวด N
  • expert แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ expert แปลว่า ชำนัญพิเศษ ประเภท N ตัวอย่าง ผู้ชำนัญพิเศษสาขานิเวศน์วิทยากำลังอภิปรายอยู่ เพิ่มเติม เรียกนักวิชาการผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะว่า ผู้ชำนัญพิเศษ หมวด N
  • expert แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ expert แปลว่า เจนจบ ประเภท V ตัวอย่าง ค่านิยมของคนไทยโบราณคืออยากให้ลูกชายเจนจบในวิชาชีพต่างๆ เพิ่มเติม ได้พบได้เห็นมามาก, ชำนาญทั่ว หมวด V
  • expert แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ expert แปลว่า รอบรู้ ประเภท V ตัวอย่าง แพทย์ประจำตัวต้องเป็นผู้ที่รอบรู้เรื่องโรคทุกชนิด ทั้งอาการและการรักษา จะต้องรอบรู้เรื่องของคนไข้แต่ละคนว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร เพิ่มเติม รู้หลายอย่าง, รู้กว้างขวาง หมวด V
  • expert แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ expert แปลว่า ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญ, ผู้ชำนาญพิเศษ, ผู้มีประสบการณ์ ประเภท N หมวด N
  • expert แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ expert แปลว่า ความเก่ง ประเภท N ตัวอย่าง ผู้คนยกย่องความเก่งทางวิททยาศาสตร์ของเขา หมวด N
  • expert แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ expert แปลว่า ความชำนาญ ประเภท N หมวด N
  • expert แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ expert แปลว่า ซึ่งเชี่ยวชาญ, ซึ่งมีความชำนาญ, ซึ่งมีประสบการณ์ ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be expert be expert in/at each other enemy engross enhance entrails erupt even exchange expert of law expert system

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "expert"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"