ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "-way"

- มีทั้งหมด 17 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/17

  -way

  แปลว่า วิธี, การกระทำ

  ประเภท SUF

  Listen to voicemalefemale
 • 2/17

  way

  แปลว่า ครรลอง

  ตัวอย่าง การเลือกตั้งครั้งนี้ควรเป็นไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย

  ประเภท N

 • 3/17

  way

  แปลว่า ช่องทาง

  ตัวอย่าง ที่คุนหมิงถนนสายสำคัญมีช่องทางรถจักรยานเท่าๆ กับรถยนต์

  ประเภท N

 • 4/17

  way

  แปลว่า ทาง

  ตัวอย่าง หากเขายังเกียจคร้านอยู่อย่างนี้ เขาไม่มีทางจะสำเร็จได้

  ประเภท N

 • 5/17

  way

  แปลว่า ทาง

  ตัวอย่าง ทางสายนี้จะพาพงศ์ตรงไปยังชายแดนเขมรได้

  เพิ่มเติม แนวหรือพื้นที่สำหรับใช้สัญจร

  ประเภท N

 • 6/17

  way

  แปลว่า ทำนอง

  ตัวอย่าง เรื่องทำนองนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว

  ประเภท N

 • 7/17

  way

  แปลว่า ทิศทาง

  ประเภท N

 • 8/17

  way

  แปลว่า ท่าทาง, อากัปกิริยา

  ประเภท N

 • 9/17

  way

  แปลว่า ระยะทาง

  ประเภท N

 • 10/17

  way

  แปลว่า ลู่ทาง

  ตัวอย่าง ผู้บริหารได้พัฒนาระบบการบริหารงานหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังมองไม่เห็นลู่ทางความสำเร็จ

  เพิ่มเติม ร่องรอยหรือแนวทางที่นำให้ดำเนินการต่างๆ ต่อไปยังจุดหมายได้

  ประเภท N

 • 11/17

  way

  แปลว่า วิถี

  ตัวอย่าง การช็อปปิ้งกลายเป็นวิถีที่นิยมของคนเมืองกรุงไปเสียแล้ว

  ประเภท N

 • 12/17

  way

  แปลว่า วิถีชีวิต

  ประเภท N

 • 13/17

  way

  แปลว่า วิถีทาง

  ตัวอย่าง ตอนนี้เราต้องทำทุกวิถีทางที่จะประคองธุรกิจให้อยู่รอด

  เพิ่มเติม วิธีปฏิบัติที่วางไว้

  ประเภท N

 • 14/17

  way

  แปลว่า วิธีหรือแนวทาง, แนว, รูปแบบ, ช่องทาง, ลู่ทาง

  ประเภท N

 • 15/17

  way

  แปลว่า หนทาง

  ประเภท N

 • 16/17

  way

  แปลว่า เส้นทาง, ทาง, หนทาง, ถนน

  ประเภท N

 • 17/17

  way

  แปลว่า แนวทาง

  ตัวอย่าง การเลือกตั้งครั้งนี้ควรเป็นไปตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตย

  ประเภท N

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "-way"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
-waysวิธี, การกระทำ
-wiseวิธี, การกระทำ
lend a hand withช่วยเหลือด้วย (วิธีหรือการกระทำ)
get ontoเริ่ม (อีกการกระทำ), ย้ายไปทำ (อีกการกระทำ)
thingการกระทำ
doingการกระทำ
-ateผลการกระทำ
repercussionผลของการกระทำ
executionการกระทำการ