EN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ SUF

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ SUF ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ SUF

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ SUF ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. -able
  แปลว่า สามารถ
 2. -ac
  แปลว่า เกี่ยวกับ
 3. -acious
  แปลว่า ใช้บอกลักษณะ
 4. -acity
  แปลว่า คุณสมบัติ, ลักษณะ
 5. -acy
  แปลว่า มีคุณสมบัติ, มีลักษณะ
 6. -age
  แปลว่า เกี่ยวกับภาวะ ตำแหน่ง ราคา
 7. -al
  แปลว่า ระบุให้เป็นนามที่มาจากคำกริยา
 8. -an
  แปลว่า เกี่ยวกับ, เป็นของ
 9. -ance
  แปลว่า การกระทำหรือภาวะ
 10. -ancy
  แปลว่า ภาวะหรือคุณสมบัติ
 11. -ant
  แปลว่า ระบุการเป็นบุคคล สิ่งของ หรือภาวะบางอย่าง
 12. -ar
  แปลว่า เกี่ยวกับ
 13. -arch
  แปลว่า ผู้นำ
 14. -archy
  แปลว่า การปกครอง
 15. -arian
  แปลว่า เกี่ยวกับการติดตาม หลักการ หรือยุค
 16. -arium
  แปลว่า เกี่ยวกับสถานที่หรือแหล่งสะสม
 17. -ary
  แปลว่า เกี่ยวกับ
 18. -asm
  แปลว่า ภาวะ, ระบบ, ลัทธิ
 19. -ast
  แปลว่า ผู้ซึ่ง
 20. -ate
  แปลว่า เกี่ยวกับบุคคล หน้าที่ หรือลักษณะเฉพาะ
 21. -ate
  แปลว่า ผลการกระทำ
 22. -ation
  แปลว่า การกระทำ, ภาวะ, เงื่อนไข, ผลิตภัณฑ์, ผล, สิ่งที่ทำให่เกิดผล
 23. -ative
  แปลว่า แสดงความโน้มเอียงหรืออารมณ์
 24. -cide
  แปลว่า ผู้ฆ่า, การฆ่า
 25. -cle
  แปลว่า เล็ก, จิ๋ว
 26. -cracy
  แปลว่า การปกครอง, หน่วยปกครอง
 27. -crat
  แปลว่า ผู้ปกครอง, สมาชิกคณะปกครอง, ผู้นิยมระบบหนึ่ง ๆ
 28. -cule
  แปลว่า เล็ก, จิ๋ว
 29. -cy
  แปลว่า ภาวะ
 30. -dom
  แปลว่า อำนาจ, ภาวะ
 31. -ee
  แปลว่า ผู้ถูกกระทำ
 32. -eer
  แปลว่า ผู้มีส่วนร่วม
 33. -el
  แปลว่า จิ๋ว, เล็ก
 34. -en
  แปลว่า ทำให้เป็นคำกริยา
 35. -en
  แปลว่า ทำด้วย, เกี่ยวกับ
 36. -en
  แปลว่า ทำให้เป็นพหูพจน์
 37. -er
  แปลว่า ผู้มีหน้าที่, แหล่งกำเนิด, ลักษณะเฉพาะ
 38. -er
  แปลว่า การกระทำหรือกระบวนการ
 39. -er
  แปลว่า บ่อย
 40. -ern
  แปลว่า แสดงทิศทาง
 41. -ery
  แปลว่า ธุรกิจ, สถานที่ธุรกิจ, สินค้า, คุณลักษณะ
 42. -esce
  แปลว่า กลายเป็น, เริ่มต้น
 43. -escent
  แปลว่า ค่อยๆ เป็น
 44. -ese
  แปลว่า เป็นของ, พื้นเมือง, รูปแบบ, ภาษา
 45. -esque
  แปลว่า รูปแบบ, กิริยา, ลักษณะ
 46. -ess
  แปลว่า เพศหญิง
 47. -fest
  แปลว่า การพบปะสังสรรค์กัน, การรวมกลุ่มกัน
 48. -fic
  แปลว่า ซึ่งทำหรือทำให้เกิด
 49. -fold
  แปลว่า เป็นทวีคูณ, เท่า
 50. -form
  แปลว่า เกี่ยวกับรูปแบบ
 51. -ful
  แปลว่า เต็มไปด้วย
 52. -fy
  แปลว่า ทำ
 53. -gamous
  แปลว่า แต่งงาน
 54. -gamy
  แปลว่า แต่งงาน
 55. -genic
  แปลว่า ทำให้เป็น
 56. -genous
  แปลว่า ทำให้เป็น
 57. -geny
  แปลว่า ทำให้เป็น
 58. -gon
  แปลว่า เป็นมุม
 59. -grade
  แปลว่า เดิน, เคลื่อนที่
 60. -gram
  แปลว่า เกี่ยวกับสิ่งที่วาดหรือเขียน
 61. -graph
  แปลว่า เกี่ยวกับสิ่งที่วาดหรือเขียน
 62. -graphy
  แปลว่า เกี่ยวกับรูปแบบหรือกระบวนการทางศิลปะการเขียน การวาด การนำเสนอหรืออื่นๆ
 63. -hood
  แปลว่า เกี่ยวกับภาวะ สภาพธรรมชาติ กลุ่มคนเฉพาะ
 64. -ic
  แปลว่า เกี่ยวกับ
 65. -ical
  แปลว่า เกี่ยวกับ
 66. -ics
  แปลว่า เกี่ยวกับสาขาวิชา
 67. -ile
  แปลว่า สามารถ
 68. -im
  แปลว่า เกี่ยวกับพหูพจน์
 69. -ine
  แปลว่า เพศหญิง
 70. -ine
  แปลว่า เกี่ยวกับการกระทำ วิธีการ สถานที่ ศิลป
 71. -ion
  แปลว่า เกี่ยวกับการกระทำ ภาวะ สิ่งหรือบุคคล
 72. -ise
  แปลว่า กระทำ, ทำให้เป็น
 73. -ish
  แปลว่า ค่อนข้าง, เกี่ยวกับ
 74. -ism
  แปลว่า ภาวะ, ระบบ, ลัทธิ
 75. -ist
  แปลว่า ผู้ซึ่ง
 76. -it is
  แปลว่า อักเสบ
 77. -ize
  แปลว่า กระทำ, ทำให้เป็น
 78. -latry
  แปลว่า การบูชา
 79. -lent
  แปลว่า เต็มไปด้วย
 80. -less
  แปลว่า ปราศจาก
 81. -let
  แปลว่า จิ๋ว, เล็ก
 82. -like
  แปลว่า เหมือน
 83. -ling
  แปลว่า น้อย, เล็ก
 84. -ling
  แปลว่า แสดงทิศทาง
 85. -logy
  แปลว่า วิทยา, ศาสตร์, การพูด
 86. -ly
  แปลว่า เหมือน
 87. -lysis
  แปลว่า การสลาย
 88. -lyze
  แปลว่า กระทำ
 89. -ment
  แปลว่า การ, วิธีการ, ผล
 90. -meter
  แปลว่า อุปกรณ์
 91. -metry
  แปลว่า กระบวนการ, ศิลป, การวัด
 92. -mony
  แปลว่า ภาวะ
 93. -n
  แปลว่า ทำด้วย, เกี่ยวกับ
 94. -ness
  แปลว่า ภาวะ
 95. -ness
  แปลว่า สภาพ, ลักษณะ
 96. -nomy
  แปลว่า การกระจาย, กฎ, การจัดการ
 97. -ock
  แปลว่า เล็กน้อย, ไร้ค่า
 98. -onym
  แปลว่า ชื่อ
 99. -or
  แปลว่า การกระทำ, ภาวะ, คุณสมบัติ
 100. -or
  แปลว่า ผู้ซึ่ง

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ SUF"