EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

enemy

N

แปลว่า ศัตรู

Posted on by Admin

แปลว่า ข้าศึก

ตัวอย่าง สมัยกรุงศรีอยุธยาดินแดนของไทยถูกข้าศึกรุกรานหลายครั้งหลายครา

เพิ่มเติม ศัตรูของบ้านเมืองหรือคู่ที่ทำสงครามกัน

Posted on by Admin

แปลว่า ไพรี

Posted on by Admin

แปลว่า ศัตรู

ตัวอย่าง เขาถึงตายด้วยน้ำมือของศัตรู

Posted on by Admin

แปลว่า คู่อริ

ตัวอย่าง นอกจากเขาจะเชียร์ทีมที่ตัวเองชอบแล้วหากรู้ว่าทีมไหนเป็นทีมคู่อริของทีมโปรดตัวเองก็จะเยาะเย้ยถากถางคนที่เชียร์ทีมนั้น

เพิ่มเติม ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นศัตรูกัน

Posted on by Admin

แปลว่า ปรปักษ์

ตัวอย่าง กองทัพแห่งชาติร่วมต่อสู้กับฝ่ายปรปักษ์

Posted on by Admin

แปลว่า เสี้ยนศึก

ตัวอย่าง เพียงทศกัณฑ์ส่งนางสีดาคืนให้พระรามเท่านั้น ก็จะสิ้นเสี้ยนศึกภัยพาล

เพิ่มเติม ข้าศึกศัตรูที่จะก่อการร้าย

Posted on by Admin

แปลว่า สิ่งที่เป็นภัย, สิ่งที่เป็นอันตราย

Posted on by Admin

แปลว่า ไพริน

ตัวอย่าง บ้านเมืองเราตอนนี้มีไพรินหลายทางที่คอยจ้องทำลายเรา

Posted on by Admin

แปลว่า เวรี

เพิ่มเติม คนจองเวรกัน

Posted on by Admin

แปลว่า เสี้ยนหนาม

ตัวอย่าง พระมหากัสสปเถระเห็นว่าถ้าปล่อยให้คัมภีร์นี้เผยแพร่ออกไปจะเป็นเสี้ยนหนามแก่พระศาสนา จำเป็นต้องกำจัดโดยรีบด่วน

เพิ่มเติม ข้าศึกศัตรูที่จะก่อความเดือดร้อนให้

Posted on by Admin

แปลว่า ศัตรู, ปรปักษ์, ข้าศึก, คู่อริ, คู่แค้น

Posted on by Admin

แปลว่า คู่อาฆาต

เพิ่มเติม ผู้ที่มีเรื่องบาดหมางกันรุนแรงและผูกพยาบาทต่อกัน

Posted on by Admin

แปลว่า คู่แค้น

ตัวอย่าง เขาสองคนเป็นคู่แค้นกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้ว

เพิ่มเติม ผู้ที่มีเรื่องบาดหมางกันรุนแรงและผูกพยาบาทต่อกัน

Posted on by Admin

แปลว่า วิปักษ์

เพิ่มเติม ฝ่ายตรงกันข้าม

Posted on by Admin

แปลว่า คู่ปรปักษ์

ตัวอย่าง เขาทั้งสองคนเป็นคู่ปรปักษ์กัน

เพิ่มเติม ผู้ที่เป็นศัตรูกัน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ข้าศึก หมายถึง:

 1. น. ศัตรูของบ้านเมือง, คู่สงคราม, โดยปริยายหมายความว่า ผู้ขัดขวางหรือทําลาย.

พจนานุกรมไทย คู่ปรปักษ์ หมายถึง:

 1. น. ผู้ที่เป็นศัตรูกัน.

พจนานุกรมไทย คู่อริ หมายถึง:

 1. น. ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นศัตรูกัน.

พจนานุกรมไทย คู่อาฆาต หมายถึง:

 1. น. ผู้ที่มีเรื่องบาดหมางกันรุนแรงและผูกพยาบาทต่อกัน.

พจนานุกรมไทย ปรปักษ์ หมายถึง:

 1. [ปอระ-] น. ข้าศึก, ศัตรู, ฝ่ายตรงข้าม.

พจนานุกรมไทย วิปักษ์ หมายถึง:

 1. น. ฝ่ายตรงกันข้าม, ข้าศึก, ศัตรู, ปรปักษ์. (ส.; ป. วิปกฺข).

พจนานุกรมไทย ศัตรู หมายถึง:

 1. [สัดตฺรู] น. ข้าศึก, ปรปักษ์, เช่น ศัตรูจากภายนอกประเทศ เพลี้ยเป็นศัตรูพืช, ผู้จองเวร เช่น ๒ ตระกูลนี้เป็นศัตรูกันมาหลายชั่วคนแล้ว. (ส. ศตฺรุ; ป. ตฺตุ).

พจนานุกรมไทย เวรี หมายถึง:

 1. น. คนจองเวรกัน, ศัตรู. (ป.; ส. ไวรี).

พจนานุกรมไทย เสี้ยนศึก หมายถึง:

 1. (โบ) น. ข้าศึกศัตรูที่ก่อการร้าย.

พจนานุกรมไทย เสี้ยนหนาม หมายถึง:

 1. น. ข้าศึกศัตรูที่ก่อความเดือดร้อนให้.

พจนานุกรมไทย ไพริน หมายถึง:

 1. น. ผู้มีเวร; ข้าศึก. (ส. ไวรินฺ; ป. เวรี).

พจนานุกรมไทย ไพรี หมายถึง:

 1. น. ผู้มีเวร; ข้าศึก. (ส. ไวรินฺ; ป. เวรี).

 ภาพประกอบ

 • enemy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ enemy แปลว่า ศัตรู ประเภท N หมวด N
 • enemy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ enemy แปลว่า ข้าศึก ประเภท N ตัวอย่าง สมัยกรุงศรีอยุธยาดินแดนของไทยถูกข้าศึกรุกรานหลายครั้งหลายครา เพิ่มเติม ศัตรูของบ้านเมืองหรือคู่ที่ทำสงครามกัน หมวด N
 • enemy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ enemy แปลว่า ไพรี ประเภท N หมวด N
 • enemy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ enemy แปลว่า ศัตรู ประเภท N ตัวอย่าง เขาถึงตายด้วยน้ำมือของศัตรู หมวด N
 • enemy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ enemy แปลว่า คู่อริ ประเภท N ตัวอย่าง นอกจากเขาจะเชียร์ทีมที่ตัวเองชอบแล้วหากรู้ว่าทีมไหนเป็นทีมคู่อริของทีมโปรดตัวเองก็จะเยาะเย้ยถากถางคนที่เชียร์ทีมนั้น เพิ่มเติม ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นศัตรูกัน หมวด N
 • enemy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ enemy แปลว่า ปรปักษ์ ประเภท N ตัวอย่าง กองทัพแห่งชาติร่วมต่อสู้กับฝ่ายปรปักษ์ หมวด N
 • enemy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ enemy แปลว่า เสี้ยนศึก ประเภท N ตัวอย่าง เพียงทศกัณฑ์ส่งนางสีดาคืนให้พระรามเท่านั้น ก็จะสิ้นเสี้ยนศึกภัยพาล เพิ่มเติม ข้าศึกศัตรูที่จะก่อการร้าย หมวด N
 • enemy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ enemy แปลว่า สิ่งที่เป็นภัย, สิ่งที่เป็นอันตราย ประเภท N หมวด N
 • enemy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ enemy แปลว่า ไพริน ประเภท N ตัวอย่าง บ้านเมืองเราตอนนี้มีไพรินหลายทางที่คอยจ้องทำลายเรา หมวด N
 • enemy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ enemy แปลว่า เวรี ประเภท N เพิ่มเติม คนจองเวรกัน หมวด N
 • enemy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ enemy แปลว่า เสี้ยนหนาม ประเภท N ตัวอย่าง พระมหากัสสปเถระเห็นว่าถ้าปล่อยให้คัมภีร์นี้เผยแพร่ออกไปจะเป็นเสี้ยนหนามแก่พระศาสนา จำเป็นต้องกำจัดโดยรีบด่วน เพิ่มเติม ข้าศึกศัตรูที่จะก่อความเดือดร้อนให้ หมวด N
 • enemy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ enemy แปลว่า ศัตรู, ปรปักษ์, ข้าศึก, คู่อริ, คู่แค้น ประเภท N หมวด N
 • enemy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ enemy แปลว่า คู่อาฆาต ประเภท N เพิ่มเติม ผู้ที่มีเรื่องบาดหมางกันรุนแรงและผูกพยาบาทต่อกัน หมวด N
 • enemy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ enemy แปลว่า คู่แค้น ประเภท N ตัวอย่าง เขาสองคนเป็นคู่แค้นกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้ว เพิ่มเติม ผู้ที่มีเรื่องบาดหมางกันรุนแรงและผูกพยาบาทต่อกัน หมวด N
 • enemy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ enemy แปลว่า วิปักษ์ ประเภท N เพิ่มเติม ฝ่ายตรงกันข้าม หมวด N
 • enemy แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ enemy แปลว่า คู่ปรปักษ์ ประเภท N ตัวอย่าง เขาทั้งสองคนเป็นคู่ปรปักษ์กัน เพิ่มเติม ผู้ที่เป็นศัตรูกัน หมวด N

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "enemy"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"