EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

dust

N

แปลว่า ธุลี

เพิ่มเติม ฝุ่นละอองซึ่งมีขนาดเล็กมาก

Posted on by Admin

แปลว่า ละออง

ตัวอย่าง เขานั่งลงบนแคร่ไผ่ เบิ่งตาอยู่กับละอองละเอียดที่กระจัดกระจายรอบตัว

เพิ่มเติม สิ่งซึ่งมีลักษณะเป็นผงเป็นฝอยละเอียดยิบ

Posted on by Admin

แปลว่า ฝุ่นผง

ตัวอย่าง ลูกกลิ้งขจัดฝุ่นนี้ใช้ขจัดฝุ่นผง เส้นผม ขนสัตว์บนเสื้อผ้าหรือเฟอร์นิเจอร์ได้

เพิ่มเติม ดินแห้งหรือสิ่งอื่นที่ละเอียดเป็นผง เมื่อโดนลมจะฟุ้งกระจาย

Posted on by Admin

แปลว่า ฝุ่น

ตัวอย่าง ฝุ่นมีขนาดเล็กมาก และมักมองไม่เห็น นอกจากมีรวมกันมากๆ หรือเกาะตามโต๊ะ ชั้นหนังสือ

เพิ่มเติม ดินแห้งหรือสิ่งอื่นที่ละเอียดเป็นผง เมื่อโดนลมจะฟุ้งกระจาย

Posted on by Admin

แปลว่า เม็ดฝุ่น

Posted on by Admin

แปลว่า ฝุ่นละออง

ตัวอย่าง ฝุ่นละอองเป็นสารที่มีความหลากหลายทางด้านกายภาพ และองค์ประกอบ

เพิ่มเติม สิ่งที่เป็นผงละเอียด

Posted on by Admin

แปลว่า รัช

Posted on by Admin

แปลว่า ฝุ่น, ละออง, ฝุ่นละออง, เศษผง

Posted on by Admin

แปลว่า ขี้ผง

ตัวอย่าง วิธีทำความสะอาดก็คือใช้สายยางฉีดน้ำไล่ขี้ผงบนพื้นก่อน

เพิ่มเติม สิ่งละเอียด, เศษหยากเยื่อ

Posted on by Admin

แปลว่า เผ้าผง

ตัวอย่าง ้เผ้าผงจากบริเวณก่อสร้างทำให้บ้านเรือนที่อยู่บริเวณนั้นเต็มไปด้วยสิ่งสกปรก

เพิ่มเติม เศษหยากเยื่อเล็กๆ

Posted on by Admin

แปลว่า ฝุ่นธุลี

ตัวอย่าง ฉันมองฝุ่นธุลีที่โรยตัวจากยอดเมรุปลิวไปตามแรงลมอย่างปลงตก

เพิ่มเติม ละอองฝุ่นที่ละเอียดเป็นผง

Posted on by Admin

แปลว่า ขี้ฝุ่น

ตัวอย่าง นี่ขนาดถูแล้วนะ ยังมีขี้ฝุ่นเต็มมือเลย

เพิ่มเติม สิ่งละเอียด, เศษหยากเยื่อ

Posted on by Admin

แปลว่า เผ้าผง

ตัวอย่าง ้เผ้าผงจากบริเวณก่อสร้างทำให้บ้านเรือนสกปรก

เพิ่มเติม เศษหยากเยื่อเล็กๆ

Posted on by Admin

V

แปลว่า ปัดฝุ่น

ตัวอย่าง ในการควบคุมบริษัทผู้ค้าน้ำมัน รัฐก็ได้ปัดฝุ่นนำมาตราการเก่าที่เคยใช้เมื่อปี 2522 กลับมาใช้ใหม่

เพิ่มเติม นำสิ่งเก่า หรือเรื่องเก่ามารื้อทำใหม่ ใช้ใหม่ หรือคิดใหม่ให้ดีขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์

Posted on by Admin

แปลว่า ปัดฝุ่น

ตัวอย่าง ในการควบคุมบริษัทผู้ค้าน้ำมัน รัฐก็ได้ปัดฝุ่นนำมาตราการเก่าที่เคยใช้เมื่อปี 2522 กลับมาใช้ใหม่

เพิ่มเติม นำสิ่งเก่า หรือเรื่องเก่ามารื้อทำใหม่ ใช้ใหม่ หรือคิดใหม่ให้ดีขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์

Posted on by Admin

แปลว่า ปัดฝุ่น

ตัวอย่าง พอทิ้งบ้านไปเสียนานกลับมาต้องปัดฝุ่นเป็นการใหญ่เพราะฝุ่นหนาเขรอะ

เพิ่มเติม ปัด เช็ด ถู ทำความสะอาด

Posted on by Admin

แปลว่า ปัดกวาด

ตัวอย่าง ในวันก่อนหน้าจะถึงวันสงกรานต์ชาวบ้านเก็บปัดกวาดเหย้าเรือนและบริเวณบ้านให้สะอาดหมดจดสำหรับต้อนรับปีใหม่

เพิ่มเติม ปัดและกวาดให้สะอาด

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ปัดฝุ่น, กระจาย

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ขี้ผง หมายถึง:

 1. ว. เล็กน้อย, ไม่สําคัญ.

พจนานุกรมไทย ธุลี หมายถึง:

 1. น. ละออง, ฝุ่น. (ป., ส. ธูลิ).

พจนานุกรมไทย ฝุ่น หมายถึง:

 1. น. ดินแห้งหรือสิ่งอื่นที่ละเอียดเป็นผง เช่น ฝุ่นละออง ฝุ่นชอล์ก; ผงขาว ๆ คล้ายแป้ง ใช้ผัดหน้าหรือทาสิ่งของต่าง ๆ เช่น ฝุ่นผัดหน้า.

พจนานุกรมไทย รัช หมายถึง:

 1. น. ธุลี, ฝุ่น, ผง, ละออง. (ป. รช).

พจนานุกรมไทย ละออง หมายถึง:

 1. น. สิ่งซึ่งมีลักษณะเป็นผงเป็นฝอยละเอียดยิบ เช่น ละอองฝน ละอองน้ำ ละอองฟาง ละอองข้าว; ฝ้าขาวที่ขึ้นในปากเด็กเล็ก ๆ เมื่อไม่สบาย เช่น เด็กท้องเสียลิ้นเป็นละออง.

พจนานุกรมไทย เผ้าผง หมายถึง:

 1. น. ผง.

 ภาพประกอบ

 • dust แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dust แปลว่า ธุลี ประเภท N เพิ่มเติม ฝุ่นละอองซึ่งมีขนาดเล็กมาก หมวด N
 • dust แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dust แปลว่า ละออง ประเภท N ตัวอย่าง เขานั่งลงบนแคร่ไผ่ เบิ่งตาอยู่กับละอองละเอียดที่กระจัดกระจายรอบตัว เพิ่มเติม สิ่งซึ่งมีลักษณะเป็นผงเป็นฝอยละเอียดยิบ หมวด N
 • dust แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dust แปลว่า ฝุ่นผง ประเภท N ตัวอย่าง ลูกกลิ้งขจัดฝุ่นนี้ใช้ขจัดฝุ่นผง เส้นผม ขนสัตว์บนเสื้อผ้าหรือเฟอร์นิเจอร์ได้ เพิ่มเติม ดินแห้งหรือสิ่งอื่นที่ละเอียดเป็นผง เมื่อโดนลมจะฟุ้งกระจาย หมวด N
 • dust แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dust แปลว่า ปัดฝุ่น ประเภท V ตัวอย่าง ในการควบคุมบริษัทผู้ค้าน้ำมัน รัฐก็ได้ปัดฝุ่นนำมาตราการเก่าที่เคยใช้เมื่อปี 2522 กลับมาใช้ใหม่ เพิ่มเติม นำสิ่งเก่า หรือเรื่องเก่ามารื้อทำใหม่ ใช้ใหม่ หรือคิดใหม่ให้ดีขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ หมวด V
 • dust แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dust แปลว่า ปัดฝุ่น ประเภท V ตัวอย่าง ในการควบคุมบริษัทผู้ค้าน้ำมัน รัฐก็ได้ปัดฝุ่นนำมาตราการเก่าที่เคยใช้เมื่อปี 2522 กลับมาใช้ใหม่ เพิ่มเติม นำสิ่งเก่า หรือเรื่องเก่ามารื้อทำใหม่ ใช้ใหม่ หรือคิดใหม่ให้ดีขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ หมวด V
 • dust แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dust แปลว่า ฝุ่น ประเภท N ตัวอย่าง ฝุ่นมีขนาดเล็กมาก และมักมองไม่เห็น นอกจากมีรวมกันมากๆ หรือเกาะตามโต๊ะ ชั้นหนังสือ เพิ่มเติม ดินแห้งหรือสิ่งอื่นที่ละเอียดเป็นผง เมื่อโดนลมจะฟุ้งกระจาย หมวด N
 • dust แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dust แปลว่า เม็ดฝุ่น ประเภท N หมวด N
 • dust แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dust แปลว่า ปัดฝุ่น ประเภท V ตัวอย่าง พอทิ้งบ้านไปเสียนานกลับมาต้องปัดฝุ่นเป็นการใหญ่เพราะฝุ่นหนาเขรอะ เพิ่มเติม ปัด เช็ด ถู ทำความสะอาด หมวด V
 • dust แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dust แปลว่า ฝุ่นละออง ประเภท N ตัวอย่าง ฝุ่นละอองเป็นสารที่มีความหลากหลายทางด้านกายภาพ และองค์ประกอบ เพิ่มเติม สิ่งที่เป็นผงละเอียด หมวด N
 • dust แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dust แปลว่า รัช ประเภท N หมวด N
 • dust แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dust แปลว่า ฝุ่น, ละออง, ฝุ่นละออง, เศษผง ประเภท N หมวด N
 • dust แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dust แปลว่า ขี้ผง ประเภท N ตัวอย่าง วิธีทำความสะอาดก็คือใช้สายยางฉีดน้ำไล่ขี้ผงบนพื้นก่อน เพิ่มเติม สิ่งละเอียด, เศษหยากเยื่อ หมวด N
 • dust แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dust แปลว่า เผ้าผง ประเภท N ตัวอย่าง ้เผ้าผงจากบริเวณก่อสร้างทำให้บ้านเรือนที่อยู่บริเวณนั้นเต็มไปด้วยสิ่งสกปรก เพิ่มเติม เศษหยากเยื่อเล็กๆ หมวด N
 • dust แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dust แปลว่า ฝุ่นธุลี ประเภท N ตัวอย่าง ฉันมองฝุ่นธุลีที่โรยตัวจากยอดเมรุปลิวไปตามแรงลมอย่างปลงตก เพิ่มเติม ละอองฝุ่นที่ละเอียดเป็นผง หมวด N
 • dust แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dust แปลว่า ปัดฝุ่น, กระจาย ประเภท VT หมวด VT
 • dust แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dust แปลว่า ขี้ฝุ่น ประเภท N ตัวอย่าง นี่ขนาดถูแล้วนะ ยังมีขี้ฝุ่นเต็มมือเลย เพิ่มเติม สิ่งละเอียด, เศษหยากเยื่อ หมวด N
 • dust แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dust แปลว่า ปัดกวาด ประเภท V ตัวอย่าง ในวันก่อนหน้าจะถึงวันสงกรานต์ชาวบ้านเก็บปัดกวาดเหย้าเรือนและบริเวณบ้านให้สะอาดหมดจดสำหรับต้อนรับปีใหม่ เพิ่มเติม ปัดและกวาดให้สะอาด หมวด V
 • dust แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dust แปลว่า เผ้าผง ประเภท N ตัวอย่าง ้เผ้าผงจากบริเวณก่อสร้างทำให้บ้านเรือนสกปรก เพิ่มเติม เศษหยากเยื่อเล็กๆ หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "dust"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"