EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

build

V

แปลว่า ก่อสร้าง

ตัวอย่าง บริษัทดอนเมืองโทลเวย์จะเริ่มก่อสร้างทางด่วนในเดือนหน้า

Posted on by Admin

แปลว่า ปลูก

ตัวอย่าง เมื่อเขาทั้งคู่ตกลงที่จะแต่งงานด้วยกันแล้ว เขาก็เริ่มปลูกเรือนหอทันที

เพิ่มเติม เอาสิ่งต่างๆ มาปรุงกันเข้าเพื่อทำเป็นที่อยู่หรือที่พักอาศัยโดยวิธีฝังเสาลงในดิน

Posted on by Admin

แปลว่า ถกล

Posted on by Admin

แปลว่า นฤมิต

Posted on by Admin

แปลว่า ต่อ

ตัวอย่าง พ่อกับลูกช่วยกันต่อกรงสุนัขใหม่ให้ใหญ่ขึ้น

เพิ่มเติม สร้างสิ่งของโดยวิธีนำส่วนต่างๆ มาประกอบกันเป็นรูปร่างของสิ่งนั้น เช่น ต่อเรือ ต่อกรง

Posted on by Admin

แปลว่า ดำกล

Posted on by Admin

แปลว่า สร้าง

Posted on by Admin

VT

แปลว่า สร้าง, สถาปนา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ก่อสร้าง หมายถึง:

 1. ก. ก่อและสร้างโดยใช้อิฐและปูนเป็นส่วนใหญ่.

พจนานุกรมไทย ดำกล หมายถึง:

 1. ก. ก่อสร้าง, ตั้ง, ตั้งไว้, ในวรรณคดีหมายความว่า งาม เช่น ดํากลดาดด้วยดวงดาว. (ม. คําหลวงจุลพน). (แผลงมาจาก ถกล).

พจนานุกรมไทย ต่อ หมายถึง:

 1. (กลอน) ก. รบ เช่น ซึ่งเจ้ามาต่อด้วยพ่อได้. (รามเกียรติ์ ร. ๑).

 2. ก. เพิ่มให้ยืดออกไป เช่น ต่อเวลาออกไป ต่อหนังสือสัญญา, เพิ่มให้ยาวออกไป เช่น ต่อเชือก; ทําให้ติดกันเป็นอันเดียว เช่น ต่อสะพาน, เชื่อมให้ติดต่อกัน เช่น ต่อคำ ต่อความ; เอาวัตถุเช่นไม้มาประกอบเข้าเป็นรูป เช่น ต่อกรง ต่อเรือ, เรียกเรือชนิดที่ทําด้วยไม้กระดานโดยนํามาต่อขึ้นเป็นรูปเรืออาศัยกงหรือมือลิงเป็นเครื่องยึด ตัวเรือป่อง หัวและท้ายเรือเรียวเชิดขึ้นตามส่วนเช่นเรือสําปั้น เรือบด เรืออีแปะ ว่า เรือต่อ; ทําให้ติดอย่างไฟ เช่น ต่อไฟ ต่อเทียน; ขอลดราคาให้น้อยลง เช่น ต่อราคา ต่อของ; ท้าพนันโดยยอมลดเปรียบให้ เช่น ต่อให้, ฝ่ายเห็นว่าได้เปรียบเป็นฝ่ายต่อ ฝ่ายเห็นว่าสู้ได้เป็นฝ่ายรอง; นําสัตว์เลี้ยงไปล่อสัตว์ป่า ในคำว่า ต่อนก ต่อไก่. น. เท่าตัว, เท่าทุน, เช่น กิน ๒ ต่อ ใช้ ๒ ต่อ, ทอด เช่น ขึ้นรถ ๒ ต่อ. ว. ออกจะ, น่าจะ, ท่าจะ, เช่น มันต่อจะชอบกลเจ้ามณฑา. (สังข์ทอง); ถัดไป, สืบไป, ติดต่อกันไป, เช่น ต่อนี้ไป ต่อไป อ่านต่อ วิ่งต่อ, เพิ่มขึ้น เช่น เรียนต่อ; เรียกสัตว์เลี้ยงที่นําไปล่อสัตว์ป่า เช่น ไก่ต่อ นกต่อ ช้างต่อ; เรียกสิ่งที่เชื่อมเข้าด้วยกัน เช่น คําต่อ (คือ คําบุรพบทและคําสันธาน) ข้อต่อ. บ. เฉพาะ, ประจันหน้า, เช่น ต่อหน้า ยื่นต่ออําเภอ; เมื่อถึง เช่น มาต่อปีหน้า; แต่ละ, ราย, เช่น ต่อคน ต่อปี; เทียบส่วนกัน เช่น ๓ ต่อ ๑; ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์เป็นการเฉพาะ เช่น ครูต่อหนังสือให้นักเรียน ครูเพลงต่อเพลงให้ศิษย์, เรียนวิชาบางอย่างจากครูเป็นการเฉพาะ เช่น นักเรียนไปต่อหนังสือกับครู ศิษย์ไปต่อเพลงกับครูเพลง.

 3. น. ชื่อแมลงขนาดกลางถึงขนาดใหญ่หลายวงศ์ มีปีก ๒ คู่ ลักษณะเป็นแผ่นบางใส ปีกคู่หลังเล็กกว่าปีกคู่หน้า ปากเป็นชนิดกัดกิน เอวคอดกิ่ว ตัวเมียมีเหล็กในสําหรับต่อยปล่อยนํ้าพิษทําให้เจ็บปวดได้ บางชนิดอยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่บางชนิดรวมกลุ่มเป็นฝูง ทํารัง ที่สําคัญได้แก่ วงศ์ Vespidae เช่น ต่อหลวง (Vespa cincta).

พจนานุกรมไทย ถกล หมายถึง:

 1. [ถะกน] ก. ก่อสร้าง, ตั้ง, ตั้งขึ้น, ตั้งไว้; ในวรรณคดีหมายความว่า งาม, ใช้แผลงเป็น ดํากล ก็มี. (ข. ถฺกล่).

พจนานุกรมไทย นฤมิต หมายถึง:

 1. [นะรึ-] ก. สร้าง, แปลง, ทํา. (ส. นิรฺมิต; ป. นิมฺมิต).

พจนานุกรมไทย ปลูก หมายถึง:

 1. [ปฺลูก] ก. เอาต้นไม้หรือเมล็ด หน่อ หัว เป็นต้น ใส่ลงในดินหรือสิ่งอื่นเพื่อให้งอกหรือให้เจริญเติบโต, ทําให้เจริญเติบโต, ทําให้งอกงาม เช่น ปลูกไมตรี; เอาสิ่งต่าง ๆ มาปรุงกันเข้าเพื่อทําเป็นที่อยู่หรือที่พักอาศัยโดยวิธีฝังเสาลงในดิน เช่น ปลูกบ้าน ปลูกเรือน, ปลูกสร้าง ก็ว่า, โดยปริยายหมายถึงการกระทําที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ปลูกพลับพลายก.

พจนานุกรมไทย สร้าง หมายถึง:

 1. [ส้าง] ก. เนรมิต, บันดาลให้มีให้เป็นขึ้นด้วยฤทธิ์อำนาจ, เช่น พระพรหมสร้างโลก, ทำให้มีให้เป็นขึ้นด้วยวิธีต่าง ๆ กัน (ใช้ทั้งทางรูปธรรมและนามธรรม) เช่น สร้างบ้าน สร้างเมือง สร้างศัตรู สร้างชื่อเสียง.

 2. [ส้าง] น. โรงขนาดเล็กมียกพื้นข้างใน สำหรับพระสงฆ์นั่งสวดพระอภิธรรม อยู่ ๔ มุมพระเมรุ, ซ่าง คดซ่าง คดสร้าง สำซ่าง หรือ สำสร้าง ก็เรียก. (เทียบ ส. ศมฺศาน; ป. สุสาน).

 ภาพประกอบ

 • build แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ build แปลว่า ก่อสร้าง ประเภท V ตัวอย่าง บริษัทดอนเมืองโทลเวย์จะเริ่มก่อสร้างทางด่วนในเดือนหน้า หมวด V
 • build แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ build แปลว่า ปลูก ประเภท V ตัวอย่าง เมื่อเขาทั้งคู่ตกลงที่จะแต่งงานด้วยกันแล้ว เขาก็เริ่มปลูกเรือนหอทันที เพิ่มเติม เอาสิ่งต่างๆ มาปรุงกันเข้าเพื่อทำเป็นที่อยู่หรือที่พักอาศัยโดยวิธีฝังเสาลงในดิน หมวด V
 • build แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ build แปลว่า ถกล ประเภท V หมวด V
 • build แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ build แปลว่า นฤมิต ประเภท V หมวด V
 • build แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ build แปลว่า ต่อ ประเภท V ตัวอย่าง พ่อกับลูกช่วยกันต่อกรงสุนัขใหม่ให้ใหญ่ขึ้น เพิ่มเติม สร้างสิ่งของโดยวิธีนำส่วนต่างๆ มาประกอบกันเป็นรูปร่างของสิ่งนั้น เช่น ต่อเรือ ต่อกรง หมวด V
 • build แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ build แปลว่า ดำกล ประเภท V หมวด V
 • build แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ build แปลว่า สร้าง, สถาปนา ประเภท VT หมวด VT
 • build แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ build แปลว่า สร้าง ประเภท V หมวด V

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "build"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"