EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

brave

ADJ

แปลว่า อาจอง

Posted on by Admin

แปลว่า กล้าหาญ

ตัวอย่าง วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นสะท้อนความกล้าหาญ ความเสียสละ ความเป็นผู้นำในยามที่บ้านเมืองกำลังคับขัน

Posted on by Admin

แปลว่า ห้าว

ตัวอย่าง บทนางเอกในภาพยนตร์สะท้อนภาพหญิงสาวบุคลิกห้าวแข็งแกร่งมีความเป็นผู้นำสูง

เพิ่มเติม กล้าทางมุทะลุ

Posted on by Admin

แปลว่า อาจ

Posted on by Admin

แปลว่า เก่งกล้า

ตัวอย่าง ชนเผ่านี้เป็นทหารที่เก่งกล้าสามารถมากจนเป็นที่ครั่นคร้ามของศัตรูในคราวรบกับญี่ปุ่นที่ประเทศพม่าในมหาสงครามคราวที่แล้ว

เพิ่มเติม ไม่กลัว, ไม่ครั่นคร้าม

Posted on by Admin

แปลว่า กล้า, กล้าหาญ, อาจหาญ

Posted on by Admin

แปลว่า แข็งกล้า

ตัวอย่าง เขาเป็นคนแข็งกล้าพร้อมที่จะต่อสู้อุปสรรคต่างๆ ได้ทุกเมื่อ

เพิ่มเติม ที่มีความกล้ามาก

Posted on by Admin

แปลว่า ฮึกหาญ

ตัวอย่าง เขาเป็นคนฮึกหาญกล้าทำในสิ่งที่เสี่ยงอันตราย

เพิ่มเติม กล้าด้วยความคะนอง

Posted on by Admin

VI

แปลว่า กล้า, กล้าหาญ, อาจหาญ

Posted on by Admin

V

แปลว่า กล้าเผชิญ

ตัวอย่าง เมื่อทำผิดแล้วก็ต้องยอมรับและกล้าเผชิญกับบทลงโทษ

Posted on by Admin

แปลว่า ป้ำ

ตัวอย่าง ปัญหาตอนนี้ยังเหลือแต่ว่ารัฐบาลจะใจป้ำกล้าลงทุนหรือไม่เท่านั้น

เพิ่มเติม กล้าได้กล้าเสีย

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ป้ำ หมายถึง:

 1. ว. กล้าได้กล้าเสีย ในคําว่า ใจปํ้า.

พจนานุกรมไทย ห้าว หมายถึง:

 1. ว. แก่จัด ในคำว่า มะพร้าวห้าว; กล้าทางมุทะลุ เช่น คนห้าวมักไม่กลัวตาย; มีเสียงใหญ่.

พจนานุกรมไทย อาจ หมายถึง:

 1. ว. กล้า ในคำว่า อาจหาญ; สามารถ เช่น เรื่องยาก ๆ อย่างนี้เขาทำได้ ผมไม่อาจทำได้อย่างเขา; เป็นคําช่วยกริยาบอกความคาดคะเน เช่น พรุ่งนี้เขาอาจมาประชุมได้ หรือใช้แสดงว่าสิ่งหนึ่งใช้แทนอีกสิ่งหนึ่งได้ เช่น เมื่อไม่มีกะทิก็อาจใช้นมสดได้.

พจนานุกรมไทย อาจอง หมายถึง:

 1. ว. มีลักษณะสง่าผึ่งผาย, องอาจ ก็ว่า.

พจนานุกรมไทย ฮึกหาญ หมายถึง:

 1. ว. กล้าด้วยความคะนอง.

พจนานุกรมไทย แข็งกล้า หมายถึง:

 1. ว. กล้ายิ่งนัก.

 ภาพประกอบ

 • brave แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brave แปลว่า อาจอง ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • brave แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brave แปลว่า กล้าหาญ ประเภท ADJ ตัวอย่าง วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นสะท้อนความกล้าหาญ ความเสียสละ ความเป็นผู้นำในยามที่บ้านเมืองกำลังคับขัน หมวด ADJ
 • brave แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brave แปลว่า ห้าว ประเภท ADJ ตัวอย่าง บทนางเอกในภาพยนตร์สะท้อนภาพหญิงสาวบุคลิกห้าวแข็งแกร่งมีความเป็นผู้นำสูง เพิ่มเติม กล้าทางมุทะลุ หมวด ADJ
 • brave แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brave แปลว่า อาจ ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • brave แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brave แปลว่า เก่งกล้า ประเภท ADJ ตัวอย่าง ชนเผ่านี้เป็นทหารที่เก่งกล้าสามารถมากจนเป็นที่ครั่นคร้ามของศัตรูในคราวรบกับญี่ปุ่นที่ประเทศพม่าในมหาสงครามคราวที่แล้ว เพิ่มเติม ไม่กลัว, ไม่ครั่นคร้าม หมวด ADJ
 • brave แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brave แปลว่า กล้า, กล้าหาญ, อาจหาญ ประเภท VI หมวด VI
 • brave แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brave แปลว่า กล้า, กล้าหาญ, อาจหาญ ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • brave แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brave แปลว่า แข็งกล้า ประเภท ADJ ตัวอย่าง เขาเป็นคนแข็งกล้าพร้อมที่จะต่อสู้อุปสรรคต่างๆ ได้ทุกเมื่อ เพิ่มเติม ที่มีความกล้ามาก หมวด ADJ
 • brave แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brave แปลว่า กล้าเผชิญ ประเภท V ตัวอย่าง เมื่อทำผิดแล้วก็ต้องยอมรับและกล้าเผชิญกับบทลงโทษ หมวด V
 • brave แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brave แปลว่า ป้ำ ประเภท V ตัวอย่าง ปัญหาตอนนี้ยังเหลือแต่ว่ารัฐบาลจะใจป้ำกล้าลงทุนหรือไม่เท่านั้น เพิ่มเติม กล้าได้กล้าเสีย หมวด V
 • brave แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brave แปลว่า ฮึกหาญ ประเภท ADJ ตัวอย่าง เขาเป็นคนฮึกหาญกล้าทำในสิ่งที่เสี่ยงอันตราย เพิ่มเติม กล้าด้วยความคะนอง หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "brave"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"