EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

argument

N

แปลว่า ข้อโต้แย้ง

ตัวอย่าง ฝ่ายค้านมีข้อโต้แย้งที่จะขอคัดค้านฝ่ายเสนอ

เพิ่มเติม เนื้อหาสาระของการโต้แย้ง

Posted on by Admin

แปลว่า เหตุผล

Posted on by Admin

แปลว่า การโต้แย้ง, การแย้ง, การโต้เถียง

Posted on by Admin

แปลว่า คำแถลงการณ์

ตัวอย่าง ประธานสภาร.ส.ช.อ่านคำแถลงการณ์ทางโทรทัศน์

เพิ่มเติม คำแถลงด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ ซึ่งคู่ความฝ่ายหนึ่งกระทำหรือยื่นต่อศาล เพื่อเสนอความเห็นต่อศาล ในข้อความในประเด็นที่ได้ยกขึ้นอ้างในคำคู่ความหรือในปัญหาข้อใดที่ศาลพึงมีคำสั่งหรือคำพิพากษา

Posted on by Admin

แปลว่า อาร์กิวเมนต์

Posted on by Admin

แปลว่า ข้อคิดเห็นที่แสดงออกมา, ทัศนคติที่แสดงออกมา

Posted on by Admin

แปลว่า ข้อพิสูจน์, ข้อเท็จจริง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย คำแถลงการณ์ หมายถึง:

  1. (กฎ) น. คําแถลงด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ ซึ่งคู่ความฝ่ายหนึ่งกระทําหรือยื่นต่อศาลด้วยมุ่งหมายที่จะเสนอความเห็นต่อศาลในข้อความในประเด็นที่ได้ยกขึ้นอ้างในคําคู่ความหรือในปัญหาข้อใดที่ศาลจะพึงมีคําสั่งหรือคําพิพากษา ซึ่งในข้อเหล่านี้คู่ความฝ่ายนั้นเพียงแต่แสดง หรือกล่าวทบทวนหรือยืนยันหรืออธิบายข้อความแห่งคำพยานหลักฐานและปัญหาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงทั้งปวง.

พจนานุกรมไทย เหตุผล หมายถึง:

  1. น. เหตุ, เหตุและผล.

 ภาพประกอบ

  • argument แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ argument แปลว่า ข้อโต้แย้ง ประเภท N ตัวอย่าง ฝ่ายค้านมีข้อโต้แย้งที่จะขอคัดค้านฝ่ายเสนอ เพิ่มเติม เนื้อหาสาระของการโต้แย้ง หมวด N
  • argument แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ argument แปลว่า เหตุผล ประเภท N หมวด N
  • argument แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ argument แปลว่า การโต้แย้ง, การแย้ง, การโต้เถียง ประเภท N หมวด N
  • argument แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ argument แปลว่า คำแถลงการณ์ ประเภท N ตัวอย่าง ประธานสภาร.ส.ช.อ่านคำแถลงการณ์ทางโทรทัศน์ เพิ่มเติม คำแถลงด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ ซึ่งคู่ความฝ่ายหนึ่งกระทำหรือยื่นต่อศาล เพื่อเสนอความเห็นต่อศาล ในข้อความในประเด็นที่ได้ยกขึ้นอ้างในคำคู่ความหรือในปัญหาข้อใดที่ศาลพึงมีคำสั่งหรือคำพิพากษา หมวด N
  • argument แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ argument แปลว่า อาร์กิวเมนต์ ประเภท N หมวด N
  • argument แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ argument แปลว่า ข้อคิดเห็นที่แสดงออกมา, ทัศนคติที่แสดงออกมา ประเภท N หมวด N
  • argument แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ argument แปลว่า ข้อพิสูจน์, ข้อเท็จจริง ประเภท N หมวด N

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "argument"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"