EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

area

N

แปลว่า พื้นที่

ตัวอย่าง ยาเสพติดได้ระบาดอย่างหนักในพื้นที่ สภ.ต. ด่านแม่แฉลบ

เพิ่มเติม อาณาบริเวณ

Posted on by Admin

แปลว่า ท้องที่

ตัวอย่าง เขาเป็นครูในท้องที่ที่มีชื่อเสียงในแง่เป็นคนดี มีผู้คนรักใคร่

เพิ่มเติม พื้นที่หรือถิ่นที่แห่งใดแห่งหนึ่ง

Posted on by Admin

แปลว่า ย่าน, แถบ, บริเวณ, แถว, ละแวก, ถิ่น, อาณาบริเวณ

Posted on by Admin

แปลว่า พื้นที่

ตัวอย่าง เขาสังเกตเห็นว่า พื้นที่ของห้องโถงใหญ่ประดับด้วยกระจกแก้วสีใสสวยงามมาก

เพิ่มเติม ขนาดผิวพื้น, อาณาบริเวณ

Posted on by Admin

แปลว่า บริเวณ, พื้นที่

Posted on by Admin

แปลว่า พื้นผิว

Posted on by Admin

แปลว่า ถิ่น

ตัวอย่าง คนในเมืองสนใจคนแต่ผิวเผินภายนอก เป็นเพื่อนเร็วลืมเร็วเนื่องจากอาจจะย้ายถิ่นบ่อย

Posted on by Admin

แปลว่า ที่ทาง

ตัวอย่าง ที่ทางแถบชายทะเลมีราคาสูงมาก

Posted on by Admin

แปลว่า เขต

ตัวอย่าง แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นตัวแบ่งเขตกรุงเทพและเขตธนบุรี

เพิ่มเติม แดนหรือแนวที่กำหนดขีดคั่นไว้

Posted on by Admin

แปลว่า พท.

Posted on by Admin

แปลว่า ย่าน

ตัวอย่าง บ้านเขาอยู่ในย่านของคนรวย รถติดทั้งเช้าทั้งเย็น

เพิ่มเติม แถบหรือบริเวณที่ตำแหน่งนั้น

Posted on by Admin

แปลว่า แถวๆ

ตัวอย่าง แต่เดิมท่านก็คงอยู่แถวๆ นี้

เพิ่มเติม ใช้แสดงพื้นที่ใกล้ๆ

Posted on by Admin

CLAS

แปลว่า แถบ

ตัวอย่าง ตู้ใบนี้ถูกไฟไหม้ไปแถบหนึ่ง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ถิ่น หมายถึง:

 1. น. ที่, แดน, ที่อยู่, เช่น ถิ่นเสือ ถิ่นผู้ร้าย.

พจนานุกรมไทย ที่ทาง หมายถึง:

 1. น. พื้นที่, ที่ดิน.

พจนานุกรมไทย ท้องที่ หมายถึง:

 1. น. พื้นที่หรือถิ่นที่แห่งใดแห่งหนึ่ง เช่น ท้องที่จังหวัด ท้องที่อําเภอ ท้องที่ที่เกิดเหตุ ท้องที่ที่มีภูมิลําเนา; (กฎ) พื้นที่ภายในเขตการปกครองส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด อําเภอ กิ่งอําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน; พื้นที่ที่อยู่ในเขตอํานาจของพนักงานสอบสวนหรือศาล.

พจนานุกรมไทย พื้นที่ หมายถึง:

 1. น. ขนาดของผิวพื้น เช่น หาพื้นที่, อาณาบริเวณ เช่น ตรวจพื้นที่, ลักษณะของพื้นดิน เช่น พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม.

พจนานุกรมไทย ย่าน หมายถึง:

 1. น. เครือเถา เช่น ย่านวันยอ ย่านลิเภา, เรียกรากไทรที่ห้อยย้อยลงมาว่า ย่านไทร.

 2. น. แถว, ถิ่น, เช่น เขาเป็นคนย่านนี้, บริเวณ เช่น ย่านบางลำพู ย่านสำเพ็ง, ระยะทางตามกว้างหรือยาวจากตําบลหนึ่งไปยังอีกตําบลหนึ่ง; ของที่ตรงและยาว.

 3. ก. ยั่น.

พจนานุกรมไทย เขต หมายถึง:

 1. [เขด] น. แดนที่กําหนดขีดคั่นไว้ เช่น เขตป่า เขตบ้าน, เวลาที่กําหนดขีดคั่นไว้ เช่น หมดเขตวันที่ ๑๕. (ป. เขตฺต). (โบราณเขียนว่า เขตร).

พจนานุกรมไทย แถบ หมายถึง:

 1. ว. สิ่งที่แบนยาว เช่น แถบทอง ผ้าแถบ; ซีก, ด้าน, เช่น ร่างกายตายไปแถบหนึ่ง ไฟไหม้ไปแถบหนึ่ง; ถิ่น, แถว, เช่น อยู่แถบนี้; (ถิ่น-พายัพ) เรียกเงินรูปีที่เคยใช้ในพม่าว่า เงินแถบ.

 ภาพประกอบ

 • area แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ area แปลว่า พื้นที่ ประเภท N ตัวอย่าง ยาเสพติดได้ระบาดอย่างหนักในพื้นที่ สภ.ต. ด่านแม่แฉลบ เพิ่มเติม อาณาบริเวณ หมวด N
 • area แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ area แปลว่า ท้องที่ ประเภท N ตัวอย่าง เขาเป็นครูในท้องที่ที่มีชื่อเสียงในแง่เป็นคนดี มีผู้คนรักใคร่ เพิ่มเติม พื้นที่หรือถิ่นที่แห่งใดแห่งหนึ่ง หมวด N
 • area แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ area แปลว่า ย่าน, แถบ, บริเวณ, แถว, ละแวก, ถิ่น, อาณาบริเวณ ประเภท N หมวด N
 • area แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ area แปลว่า พื้นที่ ประเภท N ตัวอย่าง เขาสังเกตเห็นว่า พื้นที่ของห้องโถงใหญ่ประดับด้วยกระจกแก้วสีใสสวยงามมาก เพิ่มเติม ขนาดผิวพื้น, อาณาบริเวณ หมวด N
 • area แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ area แปลว่า บริเวณ, พื้นที่ ประเภท N หมวด N
 • area แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ area แปลว่า พื้นผิว ประเภท N หมวด N
 • area แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ area แปลว่า ถิ่น ประเภท N ตัวอย่าง คนในเมืองสนใจคนแต่ผิวเผินภายนอก เป็นเพื่อนเร็วลืมเร็วเนื่องจากอาจจะย้ายถิ่นบ่อย หมวด N
 • area แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ area แปลว่า ที่ทาง ประเภท N ตัวอย่าง ที่ทางแถบชายทะเลมีราคาสูงมาก หมวด N
 • area แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ area แปลว่า เขต ประเภท N ตัวอย่าง แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นตัวแบ่งเขตกรุงเทพและเขตธนบุรี เพิ่มเติม แดนหรือแนวที่กำหนดขีดคั่นไว้ หมวด N
 • area แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ area แปลว่า พท. ประเภท N หมวด N
 • area แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ area แปลว่า ย่าน ประเภท N ตัวอย่าง บ้านเขาอยู่ในย่านของคนรวย รถติดทั้งเช้าทั้งเย็น เพิ่มเติม แถบหรือบริเวณที่ตำแหน่งนั้น หมวด N
 • area แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ area แปลว่า แถวๆ ประเภท N ตัวอย่าง แต่เดิมท่านก็คงอยู่แถวๆ นี้ เพิ่มเติม ใช้แสดงพื้นที่ใกล้ๆ หมวด N
 • area แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ area แปลว่า แถบ ประเภท CLAS ตัวอย่าง ตู้ใบนี้ถูกไฟไหม้ไปแถบหนึ่ง หมวด CLAS

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "area"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"