EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

aphorism

N

แปลว่า คำพังเพย

ตัวอย่าง ทุกคนในวงการธุรกิจใช้คำพังเพยว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก

Posted on by Admin

แปลว่า สำนวน

ตัวอย่าง การทำงานของพ่อลูกคู่นี้ใช้ได้กับสำนวนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเพราะถอดแบบเดียวกัน

เพิ่มเติม ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านาน มีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่

Posted on by Admin

แปลว่า คำพังเพย, คติพจน์

Posted on by Admin

แปลว่า พังเพย

ตัวอย่าง โบราณจะมีคำพังเพยสอนเปรียบเทียบเพื่อเป็นตัวอย่าง ให้เข้าใจมากขึ้น

เพิ่มเติม ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว โดยกล่าวเป็นกลางๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย พังเพย หมายถึง:

  1. น. ถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว โดยกล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง เช่น กระต่ายตื่นตูม.

พจนานุกรมไทย สำนวน หมายถึง:

  1. น. ถ้อยคําที่เรียบเรียง, โวหาร, บางทีก็ใช้ว่า สํานวนโวหาร เช่น สารคดีเรื่องนี้สํานวนโวหารดี ความเรียงเรื่องนี้สํานวนโวหารลุ่ม ๆ ดอน ๆ; คดี เช่น ปิดสำนวน; ถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รําไม่ดีโทษปี่โทษกลอง, ถ้อยคําที่แสดงออกมาเป็นข้อความพิเศษ เฉพาะภาษาหนึ่ง ๆ เช่น สํานวนฝรั่ง สํานวนบาลี, ชั้นเชิงหรือท่วงทํานองในการแต่งหนังสือหรือพูด เช่น สํานวนเจ้าพระยาพระคลัง (หน) สํานวนยาขอบ สํานวนไม้ เมืองเดิม; ลักษณนามใช้เรียกข้อความหรือบทประพันธ์รายหนึ่ง ๆ เช่น อิเหนามีหลายสํานวน บทความ ๒ สํานวน.

 ภาพประกอบ

  • aphorism แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ aphorism แปลว่า คำพังเพย ประเภท N ตัวอย่าง ทุกคนในวงการธุรกิจใช้คำพังเพยว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก หมวด N
  • aphorism แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ aphorism แปลว่า สำนวน ประเภท N ตัวอย่าง การทำงานของพ่อลูกคู่นี้ใช้ได้กับสำนวนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเพราะถอดแบบเดียวกัน เพิ่มเติม ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านาน มีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่ หมวด N
  • aphorism แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ aphorism แปลว่า คำพังเพย, คติพจน์ ประเภท N หมวด N
  • aphorism แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ aphorism แปลว่า พังเพย ประเภท N ตัวอย่าง โบราณจะมีคำพังเพยสอนเปรียบเทียบเพื่อเป็นตัวอย่าง ให้เข้าใจมากขึ้น เพิ่มเติม ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว โดยกล่าวเป็นกลางๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง หมวด N

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "aphorism"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"