EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

along

PREP

แปลว่า ตาม

ตัวอย่าง ประติมากรรมไทยส่วนใหญ่เน้นเนื้อหาทางศาสนามักปรากฏอยู่ตามวัดและวัง

เพิ่มเติม แถวหรือที่บริเวณนั้น

Posted on by Admin

แปลว่า คล้ายกับ

Posted on by Admin

แปลว่า คู่กันกับ, ขนานไปกับ, ไปข้างๆ

Posted on by Admin

ADV

แปลว่า ต่อไป, ไปข้างหน้า

Posted on by Admin

แปลว่า ด้วย, กับ, มากับ

Posted on by Admin

แปลว่า ไปยัง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตาม หมายถึง:

  1. ก. ไปหรือมาข้างหลังหรือภายหลังโดยลําดับของสิ่งหรือเหตุการณ์ที่มีมาก่อน เช่น ตามเขาไป แล้วจึงค่อยตามมา ตามเหตุการณ์; เรียกตัวมา เช่น ไปตามนาย ก มา, เชิญมา เช่น ไปตามหมอ; เที่ยวค้นหาสิ่งที่หายไป เช่น ตามเรื่อง ตามวัว; จุดให้ไฟติดไว้ เช่น ตามไฟ ตามตะเกียง ตามประทีป. ว. อาการที่เลียนแบบหรือเอาอย่าง เช่น ทําตาม คล้อยตาม; ควรแก่, เหมาะแก่, เช่น ตามกําลังความสามารถ; เหมือน, อย่าง, ดัง, เช่น ตามเคย ตามปรกติ ตามธรรมดา; แล้วแต่, สุดแต่, เช่น ตามใจ ตามอัธยาศัย ตามกรรม; ไม่ทวนกระแส (ใช้แก่กระแสนํ้าหรือกระแสลม) ในคําว่า ตามนํ้า ตามลม; ไม่ขัด, ไม่ฝ่าฝืน, ไม่ฝืน, เช่น ทําตามคําสั่ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ตามสมัยนิยม. บ. แถว, แนว, ถิ่น, ที่, เช่น มีอยู่ตามป่า ปิดไว้ตามกําแพง; โดย เช่น ตามที่ปรากฏว่า.

 ภาพประกอบ

  • along แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ along แปลว่า ตาม ประเภท PREP ตัวอย่าง ประติมากรรมไทยส่วนใหญ่เน้นเนื้อหาทางศาสนามักปรากฏอยู่ตามวัดและวัง เพิ่มเติม แถวหรือที่บริเวณนั้น หมวด PREP
  • along แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ along แปลว่า คล้ายกับ ประเภท PREP หมวด PREP
  • along แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ along แปลว่า ต่อไป, ไปข้างหน้า ประเภท ADV หมวด ADV
  • along แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ along แปลว่า ด้วย, กับ, มากับ ประเภท ADV หมวด ADV
  • along แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ along แปลว่า คู่กันกับ, ขนานไปกับ, ไปข้างๆ ประเภท PREP หมวด PREP
  • along แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ along แปลว่า ไปยัง ประเภท ADV หมวด ADV

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "along"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"