EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

against

PREP

แปลว่า ต่อ

ตัวอย่าง เขายื่นหนังสือต่อนายอำเภอเป็นการส่วนตัว

เพิ่มเติม ประจันหน้า

Posted on by Admin

แปลว่า ปะทะกับ, กระทบกับ

Posted on by Admin

แปลว่า เปรียบเทียบกับ

Posted on by Admin

แปลว่า ต้าน, ทวน, ทวนน้ำ

Posted on by Admin

แปลว่า ทาบ, พิง, พาด, แนบ

Posted on by Admin

แปลว่า ต่อต้าน, สู้กับ

Posted on by Admin

แปลว่า ปกป้องจาก

Posted on by Admin

แปลว่า ฝืน, ฝ่าฝืน, ขัด, ตรงกันข้ามกับ

Posted on by Admin

แปลว่า ดูขัดแย้งกับ, ดูขัดกับ

Posted on by Admin

แปลว่า เพื่อใช้คืนให้กับ

Posted on by Admin

แปลว่า เป็นข้อเสียของ

Posted on by Admin

แปลว่า เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ต่อ หมายถึง:

 1. (กลอน) ก. รบ เช่น ซึ่งเจ้ามาต่อด้วยพ่อได้. (รามเกียรติ์ ร. ๑).

 2. ก. เพิ่มให้ยืดออกไป เช่น ต่อเวลาออกไป ต่อหนังสือสัญญา, เพิ่มให้ยาวออกไป เช่น ต่อเชือก; ทําให้ติดกันเป็นอันเดียว เช่น ต่อสะพาน, เชื่อมให้ติดต่อกัน เช่น ต่อคำ ต่อความ; เอาวัตถุเช่นไม้มาประกอบเข้าเป็นรูป เช่น ต่อกรง ต่อเรือ, เรียกเรือชนิดที่ทําด้วยไม้กระดานโดยนํามาต่อขึ้นเป็นรูปเรืออาศัยกงหรือมือลิงเป็นเครื่องยึด ตัวเรือป่อง หัวและท้ายเรือเรียวเชิดขึ้นตามส่วนเช่นเรือสําปั้น เรือบด เรืออีแปะ ว่า เรือต่อ; ทําให้ติดอย่างไฟ เช่น ต่อไฟ ต่อเทียน; ขอลดราคาให้น้อยลง เช่น ต่อราคา ต่อของ; ท้าพนันโดยยอมลดเปรียบให้ เช่น ต่อให้, ฝ่ายเห็นว่าได้เปรียบเป็นฝ่ายต่อ ฝ่ายเห็นว่าสู้ได้เป็นฝ่ายรอง; นําสัตว์เลี้ยงไปล่อสัตว์ป่า ในคำว่า ต่อนก ต่อไก่. น. เท่าตัว, เท่าทุน, เช่น กิน ๒ ต่อ ใช้ ๒ ต่อ, ทอด เช่น ขึ้นรถ ๒ ต่อ. ว. ออกจะ, น่าจะ, ท่าจะ, เช่น มันต่อจะชอบกลเจ้ามณฑา. (สังข์ทอง); ถัดไป, สืบไป, ติดต่อกันไป, เช่น ต่อนี้ไป ต่อไป อ่านต่อ วิ่งต่อ, เพิ่มขึ้น เช่น เรียนต่อ; เรียกสัตว์เลี้ยงที่นําไปล่อสัตว์ป่า เช่น ไก่ต่อ นกต่อ ช้างต่อ; เรียกสิ่งที่เชื่อมเข้าด้วยกัน เช่น คําต่อ (คือ คําบุรพบทและคําสันธาน) ข้อต่อ. บ. เฉพาะ, ประจันหน้า, เช่น ต่อหน้า ยื่นต่ออําเภอ; เมื่อถึง เช่น มาต่อปีหน้า; แต่ละ, ราย, เช่น ต่อคน ต่อปี; เทียบส่วนกัน เช่น ๓ ต่อ ๑; ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์เป็นการเฉพาะ เช่น ครูต่อหนังสือให้นักเรียน ครูเพลงต่อเพลงให้ศิษย์, เรียนวิชาบางอย่างจากครูเป็นการเฉพาะ เช่น นักเรียนไปต่อหนังสือกับครู ศิษย์ไปต่อเพลงกับครูเพลง.

 3. น. ชื่อแมลงขนาดกลางถึงขนาดใหญ่หลายวงศ์ มีปีก ๒ คู่ ลักษณะเป็นแผ่นบางใส ปีกคู่หลังเล็กกว่าปีกคู่หน้า ปากเป็นชนิดกัดกิน เอวคอดกิ่ว ตัวเมียมีเหล็กในสําหรับต่อยปล่อยนํ้าพิษทําให้เจ็บปวดได้ บางชนิดอยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่บางชนิดรวมกลุ่มเป็นฝูง ทํารัง ที่สําคัญได้แก่ วงศ์ Vespidae เช่น ต่อหลวง (Vespa cincta).

 ภาพประกอบ

 • against แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ against แปลว่า ต่อ ประเภท PREP ตัวอย่าง เขายื่นหนังสือต่อนายอำเภอเป็นการส่วนตัว เพิ่มเติม ประจันหน้า หมวด PREP
 • against แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ against แปลว่า ปะทะกับ, กระทบกับ ประเภท PREP หมวด PREP
 • against แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ against แปลว่า เปรียบเทียบกับ ประเภท PREP หมวด PREP
 • against แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ against แปลว่า ต้าน, ทวน, ทวนน้ำ ประเภท PREP หมวด PREP
 • against แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ against แปลว่า ทาบ, พิง, พาด, แนบ ประเภท PREP หมวด PREP
 • against แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ against แปลว่า ต่อต้าน, สู้กับ ประเภท PREP หมวด PREP
 • against แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ against แปลว่า ปกป้องจาก ประเภท PREP หมวด PREP
 • against แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ against แปลว่า ฝืน, ฝ่าฝืน, ขัด, ตรงกันข้ามกับ ประเภท PREP หมวด PREP
 • against แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ against แปลว่า ดูขัดแย้งกับ, ดูขัดกับ ประเภท PREP หมวด PREP
 • against แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ against แปลว่า เพื่อใช้คืนให้กับ ประเภท PREP หมวด PREP
 • against แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ against แปลว่า เป็นข้อเสียของ ประเภท PREP หมวด PREP
 • against แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ against แปลว่า เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ประเภท PREP หมวด PREP

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "against"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"