EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ with, with-

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

ภาษาอังกฤษ

with

PREP

แปลว่า ต่อ

ตัวอย่าง การกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่เป็นหน้าที่ของบุตรทุกคน

Posted on by Admin

แปลว่า เข้ากับ

ตัวอย่าง เมื่อความสามารถประกอบเข้ากับประสบการณ์ จะเป็นใบเบิกทางไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจ

เพิ่มเติม เป็นคำเชื่อมมีความหมายว่า รวมกันหรือเกี่ยวข้องกัน

Posted on by Admin

แปลว่า ด้วย

ตัวอย่าง เขาทำทุกอย่างลงไปด้วยอารมณ์ ไม่มีเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น

Posted on by Admin

แปลว่า กับ

ตัวอย่าง พยานเห็นเหตุการณ์กับตาจึงได้แจ้งตำรวจ

Posted on by Admin

แปลว่า กับ

ตัวอย่าง นักประวัติศาสตร์มีความคิดเห็นขัดแย้งกับความเชื่อเดิม

Posted on by Admin

แปลว่า กับ, ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กับ หมายถึง:

 1. น. เครื่องดักสัตว์ชนิดหนึ่ง มีลิ้นหรือไก เมื่อไปกระทบเข้าก็จะปิดหรืองับทันที, โดยปริยายหมายถึงอุบายที่ใช้ล่อให้หลงเชื่อ.

 2. ลักษณนามเรียกใบลานซึ่งจัดเข้าแบบสําหรับจารหนังสือประมาณ ๘๐๐ ใบ.

 3. เป็นคําที่เชื่อมคําหรือความเข้าด้วยกัน มีความหมายว่า รวมกันหรือเกี่ยวข้องกัน เช่น ฟ้ากับดิน กินกับนอน หายวับไปกับตา.

พจนานุกรมไทย ด้วย หมายถึง:

 1. ว. คําแสดงกริยารวมหรือเพิ่ม เช่น สวยด้วยดีด้วย, แสดงกริยาร่วมกันหรือในทํานองเดียวกัน เช่น กินด้วย, แสดงความขอร้อง เช่น ช่วยด้วย บอกด้วย. บ. คํานําหน้านามเพื่อให้รู้ว่านามนั้นเป็นเครื่องใช้หรือเป็นสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องกระทํา เช่น ฟันด้วยมีด; ตาม เช่น ทําด้วยอารมณ์. สัน. เพราะ, เหตุ, เช่น ด้วยปรากฏว่า.

พจนานุกรมไทย ต่อ หมายถึง:

 1. (กลอน) ก. รบ เช่น ซึ่งเจ้ามาต่อด้วยพ่อได้. (รามเกียรติ์ ร. ๑).

 2. ก. เพิ่มให้ยืดออกไป เช่น ต่อเวลาออกไป ต่อหนังสือสัญญา, เพิ่มให้ยาวออกไป เช่น ต่อเชือก; ทําให้ติดกันเป็นอันเดียว เช่น ต่อสะพาน, เชื่อมให้ติดต่อกัน เช่น ต่อคำ ต่อความ; เอาวัตถุเช่นไม้มาประกอบเข้าเป็นรูป เช่น ต่อกรง ต่อเรือ, เรียกเรือชนิดที่ทําด้วยไม้กระดานโดยนํามาต่อขึ้นเป็นรูปเรืออาศัยกงหรือมือลิงเป็นเครื่องยึด ตัวเรือป่อง หัวและท้ายเรือเรียวเชิดขึ้นตามส่วนเช่นเรือสําปั้น เรือบด เรืออีแปะ ว่า เรือต่อ; ทําให้ติดอย่างไฟ เช่น ต่อไฟ ต่อเทียน; ขอลดราคาให้น้อยลง เช่น ต่อราคา ต่อของ; ท้าพนันโดยยอมลดเปรียบให้ เช่น ต่อให้, ฝ่ายเห็นว่าได้เปรียบเป็นฝ่ายต่อ ฝ่ายเห็นว่าสู้ได้เป็นฝ่ายรอง; นําสัตว์เลี้ยงไปล่อสัตว์ป่า ในคำว่า ต่อนก ต่อไก่. น. เท่าตัว, เท่าทุน, เช่น กิน ๒ ต่อ ใช้ ๒ ต่อ, ทอด เช่น ขึ้นรถ ๒ ต่อ. ว. ออกจะ, น่าจะ, ท่าจะ, เช่น มันต่อจะชอบกลเจ้ามณฑา. (สังข์ทอง); ถัดไป, สืบไป, ติดต่อกันไป, เช่น ต่อนี้ไป ต่อไป อ่านต่อ วิ่งต่อ, เพิ่มขึ้น เช่น เรียนต่อ; เรียกสัตว์เลี้ยงที่นําไปล่อสัตว์ป่า เช่น ไก่ต่อ นกต่อ ช้างต่อ; เรียกสิ่งที่เชื่อมเข้าด้วยกัน เช่น คําต่อ (คือ คําบุรพบทและคําสันธาน) ข้อต่อ. บ. เฉพาะ, ประจันหน้า, เช่น ต่อหน้า ยื่นต่ออําเภอ; เมื่อถึง เช่น มาต่อปีหน้า; แต่ละ, ราย, เช่น ต่อคน ต่อปี; เทียบส่วนกัน เช่น ๓ ต่อ ๑; ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์เป็นการเฉพาะ เช่น ครูต่อหนังสือให้นักเรียน ครูเพลงต่อเพลงให้ศิษย์, เรียนวิชาบางอย่างจากครูเป็นการเฉพาะ เช่น นักเรียนไปต่อหนังสือกับครู ศิษย์ไปต่อเพลงกับครูเพลง.

 3. น. ชื่อแมลงขนาดกลางถึงขนาดใหญ่หลายวงศ์ มีปีก ๒ คู่ ลักษณะเป็นแผ่นบางใส ปีกคู่หลังเล็กกว่าปีกคู่หน้า ปากเป็นชนิดกัดกิน เอวคอดกิ่ว ตัวเมียมีเหล็กในสําหรับต่อยปล่อยนํ้าพิษทําให้เจ็บปวดได้ บางชนิดอยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่บางชนิดรวมกลุ่มเป็นฝูง ทํารัง ที่สําคัญได้แก่ วงศ์ Vespidae เช่น ต่อหลวง (Vespa cincta).

ภาษาอังกฤษ

with-

PRF

แปลว่า ต้าน, ถอน

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

 • with แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ with แปลว่า ต่อ ประเภท PREP ตัวอย่าง การกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่เป็นหน้าที่ของบุตรทุกคน หมวด PREP
 • with แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ with แปลว่า เข้ากับ ประเภท PREP ตัวอย่าง เมื่อความสามารถประกอบเข้ากับประสบการณ์ จะเป็นใบเบิกทางไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจ เพิ่มเติม เป็นคำเชื่อมมีความหมายว่า รวมกันหรือเกี่ยวข้องกัน หมวด PREP
 • with แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ with แปลว่า ด้วย ประเภท PREP ตัวอย่าง เขาทำทุกอย่างลงไปด้วยอารมณ์ ไม่มีเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น หมวด PREP
 • with แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ with แปลว่า กับ ประเภท PREP ตัวอย่าง พยานเห็นเหตุการณ์กับตาจึงได้แจ้งตำรวจ หมวด PREP
 • with แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ with แปลว่า กับ ประเภท PREP ตัวอย่าง นักประวัติศาสตร์มีความคิดเห็นขัดแย้งกับความเชื่อเดิม หมวด PREP
 • with แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ with แปลว่า กับ, ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย ประเภท PREP หมวด PREP
 • with แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ with- แปลว่า ต้าน, ถอน ประเภท PRF หมวด PRF

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "with"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"