ภาษาอังกฤษ

adapt

V

แปลว่า อนุโลม

ตัวอย่าง กฎหมายบัญญัติให้นำประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีที่มีคดีมาสู่ศาลหรือมีผู้ยื่นคำร้องขอต่อศาล

เพิ่มเติม นำมาใช้โดยอาศัยหลักการอย่างเดียวกันแต่ให้แก้ไขในรายละเอียดได้ตามควรแก่กรณี

Posted on by Admin

แปลว่า ดัดแปลงแก้ไข

ตัวอย่าง ชาวญี่ปุ่นได้นำลูกคิดหินของชาวจีนมาดัดแปลงแก้ไขเป็นลูกคิดโดยใช้วัสดุอื่นแทนลูกหินและใช้โลหะแทนเชือก

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงให้ต่างไปจากสภาพเดิม

Posted on by Admin

VI

แปลว่า เหมาะ, กลมกลืน, เข้ากับ, ปรับ

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ทำให้เหมาะ, ทำให้กลมกลืน, ทำให้เข้ากับ, ปรับ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย อนุโลม หมายถึง:

  1. ก. ใช้แทนกันได้ตามความเหมาะสม, คล้อยตาม; (กฎ) นำมาใช้โดยอาศัยหลักการอย่างเดียวกัน แต่ให้แก้ไขในรายละเอียดได้ตามควรแก่กรณี. ว. ตามลําดับ เช่น ท่องแบบอนุโลม, คู่กับ ปฏิโลม คือ ย้อนลําดับ. (ป., ส.).

 ภาพประกอบ

  • adapt
  • adapt
  • adapt
  • adapt

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "adapt แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"