EN-TH Dictionary

ภาษาไทย

เหมาะสม

ADV

ภาษาอังกฤษ properly

ตัวอย่าง ผู้มีการศึกษาต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ

เพิ่มเติม อย่างถูกต้องแก่โอกาส

Posted on by Admin

ADJ

ภาษาอังกฤษ proper

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ apt

Posted on by Admin

V

ภาษาอังกฤษ be proper

ตัวอย่าง แหวนวงนี้เหมาะสมกับเจ้าสาวตระกูลใหญ่อย่างเธอที่สุด

เพิ่มเติม เข้ากันพอดี, เข้ากันดี

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เหมาะสม หมายถึง:

  1. ว. พอเหมาะพอสมกัน เช่น เจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่นี้เหมาะสมกัน; สมควร, ควรแก่กรณี, เช่น เขาถูกลงโทษเหมาะสมกับความผิดแล้ว.

 ภาพประกอบ

  • เหมาะสม ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เหมาะสม แปลว่า properly ประเภท ADV ตัวอย่าง ผู้มีการศึกษาต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ เพิ่มเติม อย่างถูกต้องแก่โอกาส หมวด ADV
  • เหมาะสม ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เหมาะสม แปลว่า proper ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • เหมาะสม ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เหมาะสม แปลว่า apt ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • เหมาะสม ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เหมาะสม แปลว่า be proper ประเภท V ตัวอย่าง แหวนวงนี้เหมาะสมกับเจ้าสาวตระกูลใหญ่อย่างเธอที่สุด เพิ่มเติม เข้ากันพอดี, เข้ากันดี หมวด V

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เหมาะสม"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"