EN-TH Dictionary

ภาษาไทย

สำคัญ

ADJ

ภาษาอังกฤษ arch

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ important

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ important

ตัวอย่าง ระบบคอมพิวเตอร์เป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรม

เพิ่มเติม เป็นพิเศษกว่าธรรมดา

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ consequential

Posted on by Admin

V

ภาษาอังกฤษ important

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ understand

ตัวอย่าง เหตุการณนี้เกิดขึ้นเพราะผมสำคัญผิดเอง

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ be important

ตัวอย่าง เรื่องนี้สำคัญมาก ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถคิดกันเล่นๆ ไม่ให้ความจริงจัง

เพิ่มเติม เป็นพิเศษกว่าธรรมดา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย สำคัญ หมายถึง:

  1. ว. เป็นพิเศษกว่าธรรมดา เช่น เรื่องสําคัญ, มีคุณค่า เช่น ของสําคัญ, มีชื่อเสียง เช่น คนสําคัญ; ควรกําหนดจดจํา เช่น หัวข้อสำคัญ. ก. เข้าใจ เช่น สำคัญตนผิด สำคัญว่าเชือกเป็นงู, คะเน, คาดว่า, เช่น ลงทุนไปแล้วก็สำคัญว่าจะได้กำไรมาก. น. เครื่องหมาย, เครื่องจดจํา, เช่น ถือหลักเขตเป็นสําคัญ ให้ไว้เป็นสำคัญ ประทับตราบัวแก้วไว้เป็นสำคัญ.

 ภาพประกอบ

  • สำคัญ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำคัญ แปลว่า arch ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • สำคัญ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำคัญ แปลว่า important ประเภท V หมวด V
  • สำคัญ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำคัญ แปลว่า important ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • สำคัญ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำคัญ แปลว่า important ประเภท ADJ ตัวอย่าง ระบบคอมพิวเตอร์เป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรม เพิ่มเติม เป็นพิเศษกว่าธรรมดา หมวด ADJ
  • สำคัญ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำคัญ แปลว่า understand ประเภท V ตัวอย่าง เหตุการณนี้เกิดขึ้นเพราะผมสำคัญผิดเอง หมวด V
  • สำคัญ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำคัญ แปลว่า consequential ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • สำคัญ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำคัญ แปลว่า be important ประเภท V ตัวอย่าง เรื่องนี้สำคัญมาก ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถคิดกันเล่นๆ ไม่ให้ความจริงจัง เพิ่มเติม เป็นพิเศษกว่าธรรมดา หมวด V

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สำคัญ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"