EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

warrant

VT

แปลว่า ให้เหตุผล

Posted on by Admin

แปลว่า รับรอง, รับประกัน

Posted on by Admin

แปลว่า อนุญาตให้กระทำ, ให้อำนาจกระทำการ

Posted on by Admin

N

แปลว่า หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร, หนังสือรับรอง

Posted on by Admin

แปลว่า เหตุผลอันสมควร

Posted on by Admin

แปลว่า หมาย

ตัวอย่าง ศาลมีหมายมาถึงเขา เพื่อให้เขามาเป็นพยานในการพิพากษาตัดสินคดีนี้

เพิ่มเติม หนังสือคำสั่งของศาล หรือเจ้าพนักงาน สั่งให้กระทำการ หรือห้ามกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง

Posted on by Admin

แปลว่า สิ่งที่รับรองบุคคลในการที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย หมาย หมายถึง:

  1. น. หนังสือราชการที่ใช้เกณฑ์ เกาะกุม หรือ เรียกตัว เป็นต้น เช่น หมายเกณฑ์ หมายจับ หมายศาล, (กฎ) หนังสือคําสั่งของศาลหรือเจ้าพนักงานสั่งให้กระทําการ หรือห้ามกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น หมายเกณฑ์ หมายจับ หมายค้น หมายเรียก. ก. มุ่ง เช่น เป้าที่หมายไว้, คาด, กะ, เช่น หมายว่าจะได้ผล หมายว่าจะพบ, ขีดไว้เป็นเครื่องกําหนด เช่น หมายหัวกระดาษ ใช้ปูนหมายหัวไว้.

 ภาพประกอบ

  • warrant แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warrant แปลว่า ให้เหตุผล ประเภท VT หมวด VT
  • warrant แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warrant แปลว่า หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร, หนังสือรับรอง ประเภท N หมวด N
  • warrant แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warrant แปลว่า รับรอง, รับประกัน ประเภท VT หมวด VT
  • warrant แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warrant แปลว่า เหตุผลอันสมควร ประเภท N หมวด N
  • warrant แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warrant แปลว่า หมาย ประเภท N ตัวอย่าง ศาลมีหมายมาถึงเขา เพื่อให้เขามาเป็นพยานในการพิพากษาตัดสินคดีนี้ เพิ่มเติม หนังสือคำสั่งของศาล หรือเจ้าพนักงาน สั่งให้กระทำการ หรือห้ามกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง หมวด N
  • warrant แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warrant แปลว่า สิ่งที่รับรองบุคคลในการที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ประเภท N หมวด N
  • warrant แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ warrant แปลว่า อนุญาตให้กระทำ, ให้อำนาจกระทำการ ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "warrant"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"