EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

royal

ADJ

แปลว่า ต้น

ตัวอย่าง ช้างต้น และม้าต้นหมายถึงช้างของพระเจ้าแผ่นดิน

เพิ่มเติม เนื่องในพระเจ้าแผ่นดิน

แปลว่า หลวง

ตัวอย่าง วัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารตั้งอยู่บนถนนพระสุเมรุ บางลำพู

เพิ่มเติม ของผู้เป็นใหญ่ คือ พระเจ้าแผ่นดิน

แปลว่า ใหญ่โต, มโหฬาร

แปลว่า เกี่ยวกับราชวงศ์, เกี่ยวกับกษัตริย์, เกี่ยวกับราชสำนัก

แปลว่า ดีเลิศ, ชั้นเยี่ยม, ชั้นหนึ่ง

N

แปลว่า พระราชภารกิจ

ตัวอย่าง รัชกาลที่ 3 ทรงมีพระราชภารกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา

เพิ่มเติม งานที่จำต้องทำ

แปลว่า ใบเรือของเสาเอก

แปลว่า สมาชิกของราชวงศ์ (คำไม่เป็นทางการ)

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย royal

  1. ต้น หมายถึง น. ลําของต้นไม้, เป็นชื่อรวมทั่วไปของต้นไม้และพืชผักต่าง ๆ เช่น ต้นมะขาม ต้นสัก ต้นหญ้า ต้นผักชี ต้นข้าว, ลักษณนามว่า ต้น เช่น มะม่วงต้นหนึ่ง ผักชี ๒ ต้น; เรียกผู้ที่นับกันว่าเป็นผู้เริ่มต้นวงศ์สกุลว่า ต้นวงศ์ ต้นสกุล; (ถิ่น-ปักษ์ใต้) คํานําหน้าชื่อพระภิกษุสามัญ; เบื้องต้นของสิ่งที่มีลักษณะกลมยาว เช่น ต้นขา ต้นแขน; ตอนแรก ๆ เช่น ต้นสัปดาห์ ต้นเดือน ต้นปี; ใช้ประกอบหน้าคําอื่น แปลว่า ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้มีหน้าที่รักษาสิ่งของหรือทํากิจการประจํา เช่น ต้นกุญแจ ต้นห้อง; ชื่อเพลงไทยจําพวกหนึ่ง มีชื่อขึ้นต้นด้วยคําว่า ต้น เช่น ต้นเพลงฉิ่ง ต้นเพลงยาว ต้นเพลงรํา. (ดึกดําบรรพ์). ว. แรก เช่น หน้าต้น; แรกเริ่ม เช่น แต่ต้น; เนื่องในพระเจ้าแผ่นดิน เช่น ประพาสต้น กฐินต้น ช้างต้น ม้าต้น.

 ภาพประกอบ

  • royal แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ royal แปลว่า ต้น ประเภท ADJ ตัวอย่าง ช้างต้น และม้าต้นหมายถึงช้างของพระเจ้าแผ่นดิน เพิ่มเติม เนื่องในพระเจ้าแผ่นดิน หมวด ADJ
  • royal แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ royal แปลว่า หลวง ประเภท ADJ ตัวอย่าง วัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารตั้งอยู่บนถนนพระสุเมรุ บางลำพู เพิ่มเติม ของผู้เป็นใหญ่ คือ พระเจ้าแผ่นดิน หมวด ADJ
  • royal แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ royal แปลว่า ใหญ่โต, มโหฬาร ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • royal แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ royal แปลว่า เกี่ยวกับราชวงศ์, เกี่ยวกับกษัตริย์, เกี่ยวกับราชสำนัก ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • royal แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ royal แปลว่า พระราชภารกิจ ประเภท N ตัวอย่าง รัชกาลที่ 3 ทรงมีพระราชภารกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา เพิ่มเติม งานที่จำต้องทำ หมวด N
  • royal แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ royal แปลว่า ใบเรือของเสาเอก ประเภท N หมวด N
  • royal แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ royal แปลว่า ดีเลิศ, ชั้นเยี่ยม, ชั้นหนึ่ง ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • royal แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ royal แปลว่า สมาชิกของราชวงศ์ (คำไม่เป็นทางการ) ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

remain reserve restrain return return to return to the original place revert (to original condition) rich royal castle royal decree royal maid royal name

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "royal"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"