EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

regulation

N

แปลว่า ข้อควรปฏิบัติ

ตัวอย่าง พนักงานควรกระทำตามข้อควรปฏิบัติของโรงงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

เพิ่มเติม กฎระเบียบต่างๆ

แปลว่า ระเบียบปฏิบัติ

ตัวอย่าง ทุกคนทำตามนโยบาย และตามหน้าที่จนกลายเป็นระเบียบปฏิบัติ

แปลว่า ข้อกติกา

ตัวอย่าง นักกีฬาต้องเคารพข้อกติกาของการแข่งขัน

เพิ่มเติม ข้อที่นัดหมายกันไว้, เงื่อนไขที่กำหนดไว้

แปลว่า แนวปฏิบัติ

ตัวอย่าง การดำเนินงานกิจการนักศึกษาควรยึดระเบียบและกฎเกณฑ์อันเดียวกัน เพื่อมิให้แนวปฏิบัติแตกต่างกัน

เพิ่มเติม แนวทางในประพฤติตน

แปลว่า กฎเกณฑ์

ตัวอย่าง การทำงานต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

เพิ่มเติม ข้อกำหนดที่วางไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์

แปลว่า กฎ

ตัวอย่าง เมื่อเราอยู่ในสังคมเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมและกฎที่เป็นข้อห้ามของสังคม

เพิ่มเติม ข้อกำหนดหรือข้อบัญญัติที่บังคับให้ต้องมีการปฏิบัติตาม เช่น กฎกระทรวง กฎหมาย

แปลว่า ข้อบังคับ

ตัวอย่าง ส่วนราชการมีข้อบังคับให้ทุกคนปฏิบัติตาม

เพิ่มเติม บทบัญญัติที่เป็นชั้นข้อบังคับ ซึ่งกำหนดขึ้นไว้เป็นระเบียบในการปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย

แปลว่า บัญญัติ

ตัวอย่าง เขาผิดบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า สมควรได้รับการลงโทษ

เพิ่มเติม ข้อความที่ตราหรือกำหนดขึ้นไว้เป็นข้อบังคับ เป็นหลักเกณฑ์ หรือเป็นกฎหมาย

แปลว่า กำหนดกฎเกณฑ์

ตัวอย่าง การที่สังคมได้มีกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

แปลว่า ระเบียบวิธี

ตัวอย่าง รัฐต้องใช้กฎมายเป็นเครื่องกำหนดระเบียบการปกครอง และเป็นแนวทางดำเนินการตามระเบียบวิธีของทางราชการ

เพิ่มเติม วิธีการซึ่งจัดทำไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ

แปลว่า ฐิติ

แปลว่า กฎข้อบังคับ

ตัวอย่าง โรงเรียนมีกฎข้อบังคับไม่ให้นักเรียนใส่ของมีค่า เช่น แหวน สร้อย มาโรงเรียน

เพิ่มเติม บทบัญญัติที่เป็นชั้นข้อบังคับ ซึ่งกำหนดไว้เป็นระเบียบหรือดำเนินการตามกฎหมาย, ปัจจุบันนิยมใช้ว่าข้อบังคับ

แปลว่า กฎข้อบังคับ, ข้อบังคับ, กฎเกณฑ์, ระเบียบ

แปลว่า ข้อกำหนด

ตัวอย่าง การวิจัยขั้นพื้นฐานกลายเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นของการทำวิจัย

เพิ่มเติม ข้อความที่ระบุเป็นหลักเกณฑ์หรือวิธีการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติหรือดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

แปลว่า ระเบียบวิธี

ตัวอย่าง รัฐต้องใช้กฎมายเป็นเครื่องกำหนดระเบียบการปกครอง และเป็นแนวทางดำเนินการตามระเบียบวิธีของทางราชการ

เพิ่มเติม วิธีการซึ่งจัดทำไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ

แปลว่า ฐิติ

แปลว่า ระเบียบการ

ตัวอย่าง โรงเรียนนี้มีนโยบายและหลักการในการกำหนดเวลาเรียน วันหยุด และระเบียบการอื่นๆ ที่เด่นชัด

เพิ่มเติม ข้อกำหนดหรือข้อบังคับที่บัญญัติขึ้นเป็นแนวปฏิบัติ

แปลว่า การวางข้อกำหนด, การกำหนดกฏเกณฑ์

 ภาพประกอบ

 • regulation แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ regulation แปลว่า ข้อควรปฏิบัติ ประเภท N ตัวอย่าง พนักงานควรกระทำตามข้อควรปฏิบัติของโรงงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น เพิ่มเติม กฎระเบียบต่างๆ หมวด N
 • regulation แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ regulation แปลว่า ระเบียบปฏิบัติ ประเภท N ตัวอย่าง ทุกคนทำตามนโยบาย และตามหน้าที่จนกลายเป็นระเบียบปฏิบัติ หมวด N
 • regulation แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ regulation แปลว่า ข้อกติกา ประเภท N ตัวอย่าง นักกีฬาต้องเคารพข้อกติกาของการแข่งขัน เพิ่มเติม ข้อที่นัดหมายกันไว้, เงื่อนไขที่กำหนดไว้ หมวด N
 • regulation แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ regulation แปลว่า แนวปฏิบัติ ประเภท N ตัวอย่าง การดำเนินงานกิจการนักศึกษาควรยึดระเบียบและกฎเกณฑ์อันเดียวกัน เพื่อมิให้แนวปฏิบัติแตกต่างกัน เพิ่มเติม แนวทางในประพฤติตน หมวด N
 • regulation แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ regulation แปลว่า กฎเกณฑ์ ประเภท N ตัวอย่าง การทำงานต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เพิ่มเติม ข้อกำหนดที่วางไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ หมวด N
 • regulation แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ regulation แปลว่า กฎ ประเภท N ตัวอย่าง เมื่อเราอยู่ในสังคมเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมและกฎที่เป็นข้อห้ามของสังคม เพิ่มเติม ข้อกำหนดหรือข้อบัญญัติที่บังคับให้ต้องมีการปฏิบัติตาม เช่น กฎกระทรวง กฎหมาย หมวด N
 • regulation แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ regulation แปลว่า ข้อบังคับ ประเภท N ตัวอย่าง ส่วนราชการมีข้อบังคับให้ทุกคนปฏิบัติตาม เพิ่มเติม บทบัญญัติที่เป็นชั้นข้อบังคับ ซึ่งกำหนดขึ้นไว้เป็นระเบียบในการปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย หมวด N
 • regulation แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ regulation แปลว่า บัญญัติ ประเภท N ตัวอย่าง เขาผิดบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า สมควรได้รับการลงโทษ เพิ่มเติม ข้อความที่ตราหรือกำหนดขึ้นไว้เป็นข้อบังคับ เป็นหลักเกณฑ์ หรือเป็นกฎหมาย หมวด N
 • regulation แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ regulation แปลว่า กำหนดกฎเกณฑ์ ประเภท N ตัวอย่าง การที่สังคมได้มีกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน หมวด N
 • regulation แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ regulation แปลว่า ระเบียบวิธี ประเภท N ตัวอย่าง รัฐต้องใช้กฎมายเป็นเครื่องกำหนดระเบียบการปกครอง และเป็นแนวทางดำเนินการตามระเบียบวิธีของทางราชการ เพิ่มเติม วิธีการซึ่งจัดทำไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ หมวด N
 • regulation แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ regulation แปลว่า ฐิติ ประเภท N หมวด N
 • regulation แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ regulation แปลว่า กฎข้อบังคับ ประเภท N ตัวอย่าง โรงเรียนมีกฎข้อบังคับไม่ให้นักเรียนใส่ของมีค่า เช่น แหวน สร้อย มาโรงเรียน เพิ่มเติม บทบัญญัติที่เป็นชั้นข้อบังคับ ซึ่งกำหนดไว้เป็นระเบียบหรือดำเนินการตามกฎหมาย, ปัจจุบันนิยมใช้ว่าข้อบังคับ หมวด N
 • regulation แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ regulation แปลว่า กฎข้อบังคับ, ข้อบังคับ, กฎเกณฑ์, ระเบียบ ประเภท N หมวด N
 • regulation แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ regulation แปลว่า ข้อกำหนด ประเภท N ตัวอย่าง การวิจัยขั้นพื้นฐานกลายเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นของการทำวิจัย เพิ่มเติม ข้อความที่ระบุเป็นหลักเกณฑ์หรือวิธีการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติหรือดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หมวด N
 • regulation แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ regulation แปลว่า ระเบียบวิธี ประเภท N ตัวอย่าง รัฐต้องใช้กฎมายเป็นเครื่องกำหนดระเบียบการปกครอง และเป็นแนวทางดำเนินการตามระเบียบวิธีของทางราชการ เพิ่มเติม วิธีการซึ่งจัดทำไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ หมวด N
 • regulation แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ regulation แปลว่า ฐิติ ประเภท N หมวด N
 • regulation แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ regulation แปลว่า ระเบียบการ ประเภท N ตัวอย่าง โรงเรียนนี้มีนโยบายและหลักการในการกำหนดเวลาเรียน วันหยุด และระเบียบการอื่นๆ ที่เด่นชัด เพิ่มเติม ข้อกำหนดหรือข้อบังคับที่บัญญัติขึ้นเป็นแนวปฏิบัติ หมวด N
 • regulation แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ regulation แปลว่า การวางข้อกำหนด, การกำหนดกฏเกณฑ์ ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

relative remain repeatedly reserve restrain return return to return to the original place revert (to original condition) rich

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "regulation"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"