EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

passport

N

แปลว่า หนังสือเบิกทาง

เพิ่มเติม หนังสืออนุญาตให้โดยสาร หรือให้ผ่าน

Posted on by Admin

แปลว่า พาสปอร์ต

ตัวอย่าง วันนี้อย่าลืมไปทำพาสปอร์ต เดี๋ยวจะไม่ทันเวลา

เพิ่มเติม หนังสือประจำตัวสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ

Posted on by Admin

แปลว่า สิ่งได้รับการยอมรับ, หนทาง

Posted on by Admin

แปลว่า หนังสือเดินทาง

ตัวอย่าง ข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง จะประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล อายุ สีผิว ความสูง เป็นต้น

เพิ่มเติม หนังสือสำคัญประจำตัวซึ่งทางราชการของประเทศหนึ่งออกให้แก่พลเมืองของประเทศนั้น เพื่อให้ความคุ้มครองในการเดินทางไปในดินแดนต่างประเทศ

Posted on by Admin

แปลว่า หนังสือเดินทาง, ใบผ่านทาง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย หนังสือเดินทาง หมายถึง:

  1. น. หนังสือสําคัญประจําตัวซึ่งทางราชการของประเทศหนึ่งออกให้แก่พลเมืองของประเทศนั้น เพื่อให้ความคุ้มครองในการเดินทางไปในดินแดนต่างประเทศ.

 ภาพประกอบ

  • passport แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ passport แปลว่า หนังสือเบิกทาง ประเภท N เพิ่มเติม หนังสืออนุญาตให้โดยสาร หรือให้ผ่าน หมวด N
  • passport แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ passport แปลว่า พาสปอร์ต ประเภท N ตัวอย่าง วันนี้อย่าลืมไปทำพาสปอร์ต เดี๋ยวจะไม่ทันเวลา เพิ่มเติม หนังสือประจำตัวสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ หมวด N
  • passport แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ passport แปลว่า สิ่งได้รับการยอมรับ, หนทาง ประเภท N หมวด N
  • passport แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ passport แปลว่า หนังสือเดินทาง ประเภท N ตัวอย่าง ข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง จะประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล อายุ สีผิว ความสูง เป็นต้น เพิ่มเติม หนังสือสำคัญประจำตัวซึ่งทางราชการของประเทศหนึ่งออกให้แก่พลเมืองของประเทศนั้น เพื่อให้ความคุ้มครองในการเดินทางไปในดินแดนต่างประเทศ หมวด N
  • passport แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ passport แปลว่า หนังสือเดินทาง, ใบผ่านทาง ประเภท N หมวด N

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "passport"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"