EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

objective

N

แปลว่า ปรนัย

ตัวอย่าง ข้อสอบทางด้านภาษาของภาษามาเลย์เป็นแบบปรนัย

เพิ่มเติม เรียกการสอบแบบที่ผู้สอบมักไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนตัว เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบตายตัวว่า การสอบแบบปรนัย

Posted on by Admin

แปลว่า ปรนัย

ตัวอย่าง กระแสเรียกร้องเหล่านี้เป็นผลดีต่อวงวรรณกรรมทำให้การวิจารณ์มีมาตรฐานเป็นปรนัยและกระทบกระเทือนทุกฝ่ายน้อยที่สุด

เพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ โดยไม่เกี่ยวกับความคิดหรือความรู้สึก

Posted on by Admin

แปลว่า วัตถุประสงค์

ตัวอย่าง สมาคมของเราไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการหาเงิน

เพิ่มเติม สิ่งที่ตั้งใจว่าจะให้บรรลุถึงหรือให้ประสบความสำเร็จ

Posted on by Admin

แปลว่า เป้าหมาย, วัตถุประสงค์

Posted on by Admin

แปลว่า วัตถุวิสัย

ตัวอย่าง เราจะต้องมีการเปิดกว้างทางความคิดต่างๆ เพื่อทำให้เกิดทัศนะอันประนีประนอม ไม่มีอคติ และเป็นวัตถุวิสัย

เพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ โดยไม่เกี่ยวกับความคิดหรือความรู้สึก

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า ไม่ลำเอียง, ยุติธรรม

Posted on by Admin

แปลว่า ที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง

Posted on by Admin

แปลว่า วัตถุวิสัย

ตัวอย่าง ข้อสอบทางด้านภาษาของภาษาที่มีมาให้เป็นแบบปรนัยเสียมาก ทำให้มิได้ทดสอบทักษะทางด้านภาษาอย่างเต็มที่เพียงพอ

เพิ่มเติม ที่เป็นการสอบแบบที่ผู้สอบมักไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนตัว เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบตายตัวว่า การสอบแบบวัตถุวิสัย

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ปรนัย หมายถึง:

 1. [ปะระ-, ปอระ-] ว. วัตถุวิสัย; เรียกการสอบแบบที่ผู้สอบมักไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนตัว เป็นคําถามที่ต้องการคําตอบตายตัว ว่า การสอบแบบปรนัย, คู่กับ อัตนัย.

พจนานุกรมไทย วัตถุประสงค์ หมายถึง:

 1. น. ผลที่ประสงค์ให้บรรลุ เช่น วัตถุประสงค์ของมัธยมศึกษาก็เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ คิดเป็น ทำเป็น และมีคุณธรรม, จุดประสงค์ ก็ว่า.

พจนานุกรมไทย วัตถุวิสัย หมายถึง:

 1. ว. ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ โดยไม่เกี่ยวกับความคิดหรือความรู้สึก; เรียกการสอบแบบที่ผู้สอบมักไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนตัว เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบตายตัว ว่าการสอบแบบวัตถุวิสัย, ปรนัย ก็ว่า. (อ. objective).

 ภาพประกอบ

 • objective แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ objective แปลว่า ปรนัย ประเภท N ตัวอย่าง ข้อสอบทางด้านภาษาของภาษามาเลย์เป็นแบบปรนัย เพิ่มเติม เรียกการสอบแบบที่ผู้สอบมักไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนตัว เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบตายตัวว่า การสอบแบบปรนัย หมวด N
 • objective แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ objective แปลว่า ปรนัย ประเภท N ตัวอย่าง กระแสเรียกร้องเหล่านี้เป็นผลดีต่อวงวรรณกรรมทำให้การวิจารณ์มีมาตรฐานเป็นปรนัยและกระทบกระเทือนทุกฝ่ายน้อยที่สุด เพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ โดยไม่เกี่ยวกับความคิดหรือความรู้สึก หมวด N
 • objective แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ objective แปลว่า ไม่ลำเอียง, ยุติธรรม ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • objective แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ objective แปลว่า วัตถุประสงค์ ประเภท N ตัวอย่าง สมาคมของเราไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการหาเงิน เพิ่มเติม สิ่งที่ตั้งใจว่าจะให้บรรลุถึงหรือให้ประสบความสำเร็จ หมวด N
 • objective แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ objective แปลว่า เป้าหมาย, วัตถุประสงค์ ประเภท N หมวด N
 • objective แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ objective แปลว่า วัตถุวิสัย ประเภท N ตัวอย่าง เราจะต้องมีการเปิดกว้างทางความคิดต่างๆ เพื่อทำให้เกิดทัศนะอันประนีประนอม ไม่มีอคติ และเป็นวัตถุวิสัย เพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ โดยไม่เกี่ยวกับความคิดหรือความรู้สึก หมวด N
 • objective แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ objective แปลว่า ที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • objective แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ objective แปลว่า วัตถุวิสัย ประเภท ADJ ตัวอย่าง ข้อสอบทางด้านภาษาของภาษาที่มีมาให้เป็นแบบปรนัยเสียมาก ทำให้มิได้ทดสอบทักษะทางด้านภาษาอย่างเต็มที่เพียงพอ เพิ่มเติม ที่เป็นการสอบแบบที่ผู้สอบมักไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนตัว เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบตายตัวว่า การสอบแบบวัตถุวิสัย หมวด ADJ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "objective"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"