EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

justice

N

แปลว่า ความถูกต้อง

ตัวอย่าง เพราะยึดมั่นในหลักการอุดมคติสากลนิยม สหรัฐฯ จึงมักแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อฝ่ายผู้รุกราน และผดุงความถูกต้อง

Posted on by Admin

แปลว่า ผู้พิพากษา, ตุลาการ

Posted on by Admin

แปลว่า ความยุติธรรม

ตัวอย่าง สัจจะและความยุติธรรมเป็นสิ่งมีค่าสูงสุดที่ชาวอเมริกันทุกคนแสวงหา

Posted on by Admin

แปลว่า ความถูกต้องตามกฎหมาย, ความชอบด้วยกฎหมาย

Posted on by Admin

แปลว่า ความยุติธรรม, ความเที่ยงธรรม, ความเป็นธรรม, ความถูกต้อง

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • justice แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ justice แปลว่า ความถูกต้อง ประเภท N ตัวอย่าง เพราะยึดมั่นในหลักการอุดมคติสากลนิยม สหรัฐฯ จึงมักแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อฝ่ายผู้รุกราน และผดุงความถูกต้อง หมวด N
  • justice แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ justice แปลว่า ผู้พิพากษา, ตุลาการ ประเภท N หมวด N
  • justice แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ justice แปลว่า ความยุติธรรม ประเภท N ตัวอย่าง สัจจะและความยุติธรรมเป็นสิ่งมีค่าสูงสุดที่ชาวอเมริกันทุกคนแสวงหา หมวด N
  • justice แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ justice แปลว่า ความถูกต้องตามกฎหมาย, ความชอบด้วยกฎหมาย ประเภท N หมวด N
  • justice แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ justice แปลว่า ความยุติธรรม, ความเที่ยงธรรม, ความเป็นธรรม, ความถูกต้อง ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "justice"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"