ภาษาอังกฤษ ion, -ion

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

ภาษาอังกฤษ

ion

N

แปลว่า ไอออน

ตัวอย่าง ก๊าซในบรรยากาศชั้นเทอร์มอสเฟียร์จะเริ่มมีการแตกแยกเป็นอิเล็กตรอน และไอออน

เพิ่มเติม อะตอมหรือหมู่ของอะตอมที่ไม่เป็นกลาง มี 2 ชนิด คือ ชนิดที่แสดงอำนาจไฟฟ้าของประจุไฟฟ้าบวก เรียกว่า ไอออนบวก หรือ แคตไอออน (cation) ชนิดที่แสดงอำนาจไฟฟ้าของประจุไฟฟ้าลบ เรียกว่า ไอออนลบ หรือ แอนไอออน (anion)

Posted on by Admin

แปลว่า อิออน, อะตอมที่มีประจุบวกหรือลบ

Posted on by Admin

แปลว่า อิออน

เพิ่มเติม ละอองวัตถุที่จับขั้วไฟฟ้า

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ไอออน หมายถึง:

  1. น. อะตอมหรือหมู่ของอะตอมที่ไม่เป็นกลาง มี ๒ ชนิด คือ ชนิดที่แสดงอํานาจไฟฟ้าของประจุไฟฟ้าบวก เรียกว่า ไอออนบวก หรือ แคตไอออน (cation) ชนิดที่แสดงอํานาจไฟฟ้าของประจุไฟฟ้าลบ เรียกว่า ไอออนลบ หรือ แอนไอออน (anion). (อ. ion).

ภาษาอังกฤษ

-ion

SUF

แปลว่า เกี่ยวกับการกระทำ ภาวะ สิ่งหรือบุคคล

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ion
  • -ion
  • ion
  • ion

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ion แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"