EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

history

N

แปลว่า ประวัติศาสตร์

ตัวอย่าง พรรคการเมืองอเมริกันมีประวัติศาสตร์ยาวนานไม่แพ้พรรคการเมืองยุโรป

เพิ่มเติม วิชาว่าด้วยเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเรื่องราวของประเทศชาติเป็นต้นตามที่บันทึกไว้เป็นหลักฐาน

Posted on by Admin

แปลว่า วิชาประวัติศาสตร์

ตัวอย่าง ความตื่นตัวในวิชาประวัติศาสตร์กระจายออกไปในวงกว้าง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

Posted on by Admin

แปลว่า ประวัติ

ตัวอย่าง ประวัติของวัดโพธิ์ย้อนหลังไปถึงสมัยอยุธยา

เพิ่มเติม เรื่องราวว่าด้วยความเป็นไปของคน สถานที่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Posted on by Admin

แปลว่า ประวัติศาสตร์, ความเป็นมา, พงศาวดาร

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ประวัติศาสตร์ หมายถึง:

  1. [ปฺระหฺวัดติสาด, ปฺระหฺวัดสาด] น. วิชาว่าด้วยเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเรื่องราวของประเทศชาติเป็นต้นตามที่บันทึกไว้เป็นหลักฐาน.

 ภาพประกอบ

  • history แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ history แปลว่า ประวัติศาสตร์ ประเภท N ตัวอย่าง พรรคการเมืองอเมริกันมีประวัติศาสตร์ยาวนานไม่แพ้พรรคการเมืองยุโรป เพิ่มเติม วิชาว่าด้วยเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเรื่องราวของประเทศชาติเป็นต้นตามที่บันทึกไว้เป็นหลักฐาน หมวด N
  • history แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ history แปลว่า วิชาประวัติศาสตร์ ประเภท N ตัวอย่าง ความตื่นตัวในวิชาประวัติศาสตร์กระจายออกไปในวงกว้าง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หมวด N
  • history แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ history แปลว่า ประวัติ ประเภท N ตัวอย่าง ประวัติของวัดโพธิ์ย้อนหลังไปถึงสมัยอยุธยา เพิ่มเติม เรื่องราวว่าด้วยความเป็นไปของคน สถานที่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หมวด N
  • history แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ history แปลว่า ประวัติศาสตร์, ความเป็นมา, พงศาวดาร ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "history"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"