EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

elephant

N

แปลว่า หัสดิน

แปลว่า คชสาร

ตัวอย่าง เจ้าพระยาไชยานุภาพเป็นคชสารพาหนะของสมเด็จพระนเรศวร

แปลว่า ช้างทรง

ตัวอย่าง พระมหากษัตริย์ประทับอยู่บนช้างทรงอย่างงามสง่า

เพิ่มเติม ช้างที่แต่งตั้งให้เป็นพาหนะประทับของพระมหากษัตริย์

แปลว่า ช้าง

ตัวอย่าง หูของช้างเป็นหูที่ใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุด

เพิ่มเติม ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Elephas maximus ในวงศ์ Elephantidae ตัวสีเทา จมูกยื่นยาวเรียกว่า งวง กินพืช อยู่รวมกันเป็นโขลง

แปลว่า คชาชาติ

ตัวอย่าง คชาชาติเชือกนี้สามารถเรียกฝนได้ชาวแคว้นกลิงคราษฎ์จึงได้มาขอ

แปลว่า ช้าง, พลาย, พัง

แปลว่า มาตงค์

เพิ่มเติม สัตว์สี่เท้าขนาดใหญ่ มีงวงและงา มนุษย์เลี้ยงไว้เป็นพาหนะหรือใช้งานอื่นๆ

แปลว่า ดมไร

แปลว่า มาตงค์

เพิ่มเติม สัตว์สี่เท้าขนาดใหญ่ มีงวงและงา มนุษย์เลี้ยงไว้เป็นพาหนะหรือใช้งานอื่นๆ

แปลว่า กเรนทร

ตัวอย่าง ฝูงกเรนทรอยู่ในป่า

แปลว่า ทวิป

เพิ่มเติม ผู้ดื่มสองหน ด้วยงวงและปาก

แปลว่า ดมไร

แปลว่า พารณ

แปลว่า พารณะ

 ภาพประกอบ

 • elephant แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ elephant แปลว่า หัสดิน ประเภท N หมวด N
 • elephant แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ elephant แปลว่า คชสาร ประเภท N ตัวอย่าง เจ้าพระยาไชยานุภาพเป็นคชสารพาหนะของสมเด็จพระนเรศวร หมวด N
 • elephant แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ elephant แปลว่า ช้างทรง ประเภท N ตัวอย่าง พระมหากษัตริย์ประทับอยู่บนช้างทรงอย่างงามสง่า เพิ่มเติม ช้างที่แต่งตั้งให้เป็นพาหนะประทับของพระมหากษัตริย์ หมวด N
 • elephant แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ elephant แปลว่า ช้าง ประเภท N ตัวอย่าง หูของช้างเป็นหูที่ใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุด เพิ่มเติม ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Elephas maximus ในวงศ์ Elephantidae ตัวสีเทา จมูกยื่นยาวเรียกว่า งวง กินพืช อยู่รวมกันเป็นโขลง หมวด N
 • elephant แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ elephant แปลว่า คชาชาติ ประเภท N ตัวอย่าง คชาชาติเชือกนี้สามารถเรียกฝนได้ชาวแคว้นกลิงคราษฎ์จึงได้มาขอ หมวด N
 • elephant แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ elephant แปลว่า ช้าง, พลาย, พัง ประเภท N หมวด N
 • elephant แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ elephant แปลว่า มาตงค์ ประเภท N เพิ่มเติม สัตว์สี่เท้าขนาดใหญ่ มีงวงและงา มนุษย์เลี้ยงไว้เป็นพาหนะหรือใช้งานอื่นๆ หมวด N
 • elephant แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ elephant แปลว่า ดมไร ประเภท N หมวด N
 • elephant แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ elephant แปลว่า มาตงค์ ประเภท N เพิ่มเติม สัตว์สี่เท้าขนาดใหญ่ มีงวงและงา มนุษย์เลี้ยงไว้เป็นพาหนะหรือใช้งานอื่นๆ หมวด N
 • elephant แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ elephant แปลว่า กเรนทร ประเภท N ตัวอย่าง ฝูงกเรนทรอยู่ในป่า หมวด N
 • elephant แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ elephant แปลว่า ทวิป ประเภท N เพิ่มเติม ผู้ดื่มสองหน ด้วยงวงและปาก หมวด N
 • elephant แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ elephant แปลว่า ดมไร ประเภท N หมวด N
 • elephant แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ elephant แปลว่า พารณ ประเภท N หมวด N
 • elephant แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ elephant แปลว่า พารณะ ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

each other enemy engross enhance entrails erupt even even now evoke exchange excite

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "elephant"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"