EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

ditch

N

แปลว่า ท่อระบายน้ำ

ตัวอย่าง ท่อระบายน้ำในกรุงเทพฯ มีขนาดเล็กจึงระบายน้ำไม่ทัน

เพิ่มเติม ทางไหลของน้ำที่เสีย หรือไม่ต้องการ

Posted on by Admin

แปลว่า คู

ตัวอย่าง น้ำในคูเหม็นและเต็มไปด้วยเศษขยะ

เพิ่มเติม ร่องน้ำที่ขุดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องกีดขวาง ป้องกัน หรือเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้เป็นต้น

Posted on by Admin

แปลว่า คูน้ำ, คู, ท่อ, ร่องน้ำ, ร่อง, ร่องดิน

Posted on by Admin

แปลว่า คูน้ำ

ตัวอย่าง ฝูงเป็ดกำลังแหวกว่ายอยู่ในคูน้ำใกล้สถานีรถไฟ

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ทิ้ง, กำจัด, ละทิ้ง, โยนทิ้ง

Posted on by Admin

SL

แปลว่า ละทิ้ง, ทิ้งไว้

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย คู หมายถึง:

  1. ก. กิริยาที่นกบางชนิดเช่นนกเขาหรือนกพิราบขันหรือร้อง, โดยปริยายหมายความว่า พูดแทะโลมกัน เช่น ข้อยคูดนูแนบนิทรา. (สรรพสิทธิ์).

  2. น. ร่องนํ้าที่ขุดขึ้นเพื่อชักน้ำหรือเก็บนํ้าไว้ใช้เป็นต้น เช่น คูสวน, ร่องน้ำที่ขุดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องกีดขวางป้องกันที่นอกกำแพงเมือง เช่น คูเมือง.

 ภาพประกอบ

  • ditch แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ditch แปลว่า ท่อระบายน้ำ ประเภท N ตัวอย่าง ท่อระบายน้ำในกรุงเทพฯ มีขนาดเล็กจึงระบายน้ำไม่ทัน เพิ่มเติม ทางไหลของน้ำที่เสีย หรือไม่ต้องการ หมวด N
  • ditch แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ditch แปลว่า ทิ้ง, กำจัด, ละทิ้ง, โยนทิ้ง ประเภท VT หมวด VT
  • ditch แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ditch แปลว่า คู ประเภท N ตัวอย่าง น้ำในคูเหม็นและเต็มไปด้วยเศษขยะ เพิ่มเติม ร่องน้ำที่ขุดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องกีดขวาง ป้องกัน หรือเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้เป็นต้น หมวด N
  • ditch แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ditch แปลว่า ละทิ้ง, ทิ้งไว้ ประเภท SL หมวด SL
  • ditch แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ditch แปลว่า คูน้ำ, คู, ท่อ, ร่องน้ำ, ร่อง, ร่องดิน ประเภท N หมวด N
  • ditch แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ditch แปลว่า คูน้ำ ประเภท N ตัวอย่าง ฝูงเป็ดกำลังแหวกว่ายอยู่ในคูน้ำใกล้สถานีรถไฟ หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ditch"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"