EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

clockwise

ADV

แปลว่า ที่หมุนตามเข็มนาฬิกา

Posted on by Admin

แปลว่า ประทักษิณ

ตัวอย่าง ในวันวิสาขบูชาชาวบ้านมาเวียนเทียนประทักษิณที่วัด

เพิ่มเติม การเวียนขวา โดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือผู้ที่เรานับถือเป็นต้นอยู่ทางขวาของผู้เวียน

Posted on by Admin

แปลว่า เวียนขวา

ตัวอย่าง เวลาไปเวียนเทียนต้องเดินเวียนขวารอบอุโบสถ 3 รอบ

Posted on by Admin

แปลว่า ตามเข็มนาฬิกา

ตัวอย่าง ช่างประปาหมุนวาล์วน้ำตามเข็มนาฬิกา เพื่อปิดน้ำก่อนซ่อมท่อที่รั่ว

เพิ่มเติม อย่างมีทิศทางวนขวาตามลักษณะการเดินของเข็มนาฬิกา

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า ที่หมุนตามเข็มนาฬิกา

Posted on by Admin

N

แปลว่า ทักษิณาวรรต

ตัวอย่าง ขบวนแห่นาคต้องทำทักษิณาวรรต โดยเวียนจากซ้ายมาขวา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ทักษิณาวรรต หมายถึง:

  1. น. การเวียนขวา. ว. เวียนไปทางขวา คือเวียนเลี้ยวทางขวาอย่างเข็มนาฬิกา, ทักขิณาวัฏ ก็ว่า, ตรงข้ามกับ อุตราวรรต หรือ อุตราวัฏ. (ส. ทกฺษิณาวรฺต; ป. ทกฺขิณาวฏฺฏ).

พจนานุกรมไทย ประทักษิณ หมายถึง:

  1. น. การเวียนขวา โดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือผู้ที่เรานับถือเป็นต้นอยู่ทางขวาของผู้เวียน. (ส.).

 ภาพประกอบ

  • clockwise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ clockwise แปลว่า ที่หมุนตามเข็มนาฬิกา ประเภท ADV หมวด ADV
  • clockwise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ clockwise แปลว่า ประทักษิณ ประเภท ADV ตัวอย่าง ในวันวิสาขบูชาชาวบ้านมาเวียนเทียนประทักษิณที่วัด เพิ่มเติม การเวียนขวา โดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือผู้ที่เรานับถือเป็นต้นอยู่ทางขวาของผู้เวียน หมวด ADV
  • clockwise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ clockwise แปลว่า ที่หมุนตามเข็มนาฬิกา ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • clockwise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ clockwise แปลว่า ทักษิณาวรรต ประเภท N ตัวอย่าง ขบวนแห่นาคต้องทำทักษิณาวรรต โดยเวียนจากซ้ายมาขวา หมวด N
  • clockwise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ clockwise แปลว่า เวียนขวา ประเภท ADV ตัวอย่าง เวลาไปเวียนเทียนต้องเดินเวียนขวารอบอุโบสถ 3 รอบ หมวด ADV
  • clockwise แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ clockwise แปลว่า ตามเข็มนาฬิกา ประเภท ADV ตัวอย่าง ช่างประปาหมุนวาล์วน้ำตามเข็มนาฬิกา เพื่อปิดน้ำก่อนซ่อมท่อที่รั่ว เพิ่มเติม อย่างมีทิศทางวนขวาตามลักษณะการเดินของเข็มนาฬิกา หมวด ADV

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "clockwise"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"