EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

book

V

แปลว่า บุ๊ค

ตัวอย่าง เจ้านายบุ๊คที่หน้าเวทีไว้ให้ท่านกับภรรยาแล้วครับ

เพิ่มเติม จองล่วงหน้า, สั่งจองล่วงหน้า

Posted on by Admin

VT

แปลว่า จอง, บุ๊ค, จองล่วงหน้า, สั่งจองล่วงหน้า

Posted on by Admin

แปลว่า บันทึกข้อหา, เขียนใบสั่ง

Posted on by Admin

N

แปลว่า หนังสือ

Posted on by Admin

แปลว่า หนังสือ

ตัวอย่าง ระดับไวยากรณ์วิธีนี้มีผู้พยายามทำขึ้นและเขียนเป็นหนังสือออกมา

เพิ่มเติม เครื่องหมายใช้ขีดเขียนแทนเสียงหรือคำพูด, ลายลักษณ์อักษร, เอกสาร, บทประพันธ์, ข้อความที่พิมพ์หรือเขียนเป็นต้นแล้วรวมเป็นเล่ม

Posted on by Admin

แปลว่า สมุด

ตัวอย่าง ผู้วิจัยควรมีสมุดเล่มเล็กๆ ติดตัวเป็นประจำ เพื่อจะได้บันทึกสิ่งที่พบเห็นที่จะเป็นประโยชน์ในการวิจัย

เพิ่มเติม กระดาษที่ทำเป็นเล่ม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย สมุด หมายถึง:

  1. [สะหฺมุด] น. กระดาษที่ทําเป็นเล่ม มีหลายชนิดเรียกชื่อตามประโยชน์ใช้สอย เช่น สมุดวาดเขียน สมุดแผนที่ สมุดแบบฝึกหัดคัดลายมือ.

พจนานุกรมไทย หนังสือ หมายถึง:

  1. น. เครื่องหมายใช้ขีดเขียนแทนเสียงหรือคําพูด เช่น อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ, ลายลักษณ์อักษร เช่น ขอให้เขียนเป็นหนังสือไว้ด้วย, จดหมายที่มีไปมา เช่น หนังสือราชการ, เอกสาร, บทประพันธ์; ข้อความที่พิมพ์หรือเขียนเป็นต้นแล้วรวมเป็นเล่ม; (กฎ) เอกสารที่เขียนหรือพิมพ์ขึ้น.

 ภาพประกอบ

  • book แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ book แปลว่า บุ๊ค ประเภท V ตัวอย่าง เจ้านายบุ๊คที่หน้าเวทีไว้ให้ท่านกับภรรยาแล้วครับ เพิ่มเติม จองล่วงหน้า, สั่งจองล่วงหน้า หมวด V
  • book แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ book แปลว่า จอง, บุ๊ค, จองล่วงหน้า, สั่งจองล่วงหน้า ประเภท VT หมวด VT
  • book แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ book แปลว่า หนังสือ ประเภท N หมวด N
  • book แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ book แปลว่า หนังสือ ประเภท N ตัวอย่าง ระดับไวยากรณ์วิธีนี้มีผู้พยายามทำขึ้นและเขียนเป็นหนังสือออกมา เพิ่มเติม เครื่องหมายใช้ขีดเขียนแทนเสียงหรือคำพูด, ลายลักษณ์อักษร, เอกสาร, บทประพันธ์, ข้อความที่พิมพ์หรือเขียนเป็นต้นแล้วรวมเป็นเล่ม หมวด N
  • book แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ book แปลว่า บันทึกข้อหา, เขียนใบสั่ง ประเภท VT หมวด VT
  • book แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ book แปลว่า สมุด ประเภท N ตัวอย่าง ผู้วิจัยควรมีสมุดเล่มเล็กๆ ติดตัวเป็นประจำ เพื่อจะได้บันทึกสิ่งที่พบเห็นที่จะเป็นประโยชน์ในการวิจัย เพิ่มเติม กระดาษที่ทำเป็นเล่ม หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "book"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"