ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "x-axis"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    x-axis

    แปลว่า แกนนอน, แกน x

    ประเภท N

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "x-axis"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
ordinateระยะวัดจากแกน x ขนานกับแกน y
co - ordinatesพิกัด