EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

up to

ADV

แปลว่า สุดแต่

ตัวอย่าง ความสงสัยของคนมีไม่เท่ากัน สุดแต่พื้นเพปัญญาและการศึกษา

เพิ่มเติม ขึนอยู่กับ

Posted on by Admin

แปลว่า ตั้ง

ตัวอย่าง นักกีฬาที่ได้เหรียญทองจากซีเกมส์จะได้รับเงินรางวัลตั้งหนึ่งแสนบาท

Posted on by Admin

แปลว่า ก็แล้วแต่

ตัวอย่าง วัดที่จะสร้างนั้นจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เพียงไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับกำลังศรัทธาของคนในหมู่บ้าน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตั้ง หมายถึง:

  1. ก. ชูตัว, ชูตัวหรือทําให้ทรงตัวในลักษณะที่ไม่ใช่นอนหรือล้ม, เช่น ขนตั้งชัน ต้นข้าวเอนแล้วกลับตั้งขึ้น ตั้งขวด ตั้งตุ๊กตา; ทรง, ดํารง, เช่น ตั้งอยู่ในคลองธรรม ตั้งอยู่ในศีลในธรรม; ทําให้มีขึ้น, สร้างให้มีขึ้น, เช่น ตั้งตําแหน่งใหม่ ตั้งบ้านตั้งเรือน; ยกฐานะให้สูงขึ้น เช่น ตั้งพระราชาคณะ ตั้งเปรียญ; กําหนด เช่น ตั้งราคา; วาง เช่น ตั้งสํารับ; วางซ้อนกันมาก ๆ เช่น ตั้งหนังสือเป็นกองสูง; เริ่ม, เริ่มมี, เช่น ตั้งครรภ์ ตั้งเค้า ตั้งท้อง. บ. คําแสดงความหมายว่า มาก หรือ นาน เช่น เสียตั้งชั่ง ไปตั้งปี. น. ลักษณนามเรียกของที่วางซ้อนกันมาก ๆ เช่น หนังสือตั้งหนึ่ง หนังสือ ๒ ตั้ง, ครั้ง เช่น มาลองกันดูสักตั้ง.

พจนานุกรมไทย สุดแต่ หมายถึง:

  1. ว. แล้วแต่ เช่น สุดแต่จะพิจารณา สุดแต่จะโปรด, สุดแล้วแต่ ก็ว่า.

 ภาพประกอบ

  • up to แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ up to แปลว่า สุดแต่ ประเภท ADV ตัวอย่าง ความสงสัยของคนมีไม่เท่ากัน สุดแต่พื้นเพปัญญาและการศึกษา เพิ่มเติม ขึนอยู่กับ หมวด ADV
  • up to แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ up to แปลว่า ตั้ง ประเภท ADV ตัวอย่าง นักกีฬาที่ได้เหรียญทองจากซีเกมส์จะได้รับเงินรางวัลตั้งหนึ่งแสนบาท หมวด ADV
  • up to แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ up to แปลว่า ก็แล้วแต่ ประเภท ADV ตัวอย่าง วัดที่จะสร้างนั้นจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เพียงไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับกำลังศรัทธาของคนในหมู่บ้าน หมวด ADV

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "up to"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"