EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

section

CLAS

แปลว่า กัณฑ์

ตัวอย่าง ฉันโดนแม่เทศน์เสียหลายกัณฑ์เลย

Posted on by Admin

แปลว่า ตอน

ตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนแรกเป็นภาษาไทย ตอนที่สองเป็นภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม ลักษณนามเรียกส่วนที่ตัดออกหรือแบ่งออก

Posted on by Admin

N

แปลว่า มาตรา

ตัวอย่าง มาตรา 301 ของกฎหมายการค้าฉบับปี 2531 นั้น เป็นการแก้ไขมาตรา 301 ในกฎหมายการค้าฉบับปี 2517

เพิ่มเติม บทบัญญัติในกฎหมายที่แบ่งออกเป็นข้อๆ โดยมีเลขกำกับเรียงตามลำดับ

Posted on by Admin

แปลว่า กระทง

ตัวอย่าง ในข้อความนี้มีกระทงความอยู่ 5 ตอนได้

เพิ่มเติม ตอนหนึ่งๆ ของข้อความ

Posted on by Admin

แปลว่า รูปตัด

ตัวอย่าง ลูกเห็บ คือ เม็ดน้ำที่เกาะตัวลงบนเม็ดฝนที่แข็งตัวเป็นชั้นๆ คล้ายกับรูปตัดของหัวหอม

Posted on by Admin

แปลว่า กลุ่ม, หน่วย, คณะ, แผนก, เหล่า, ตอน

Posted on by Admin

แปลว่า หมวด, มาตรา, หมู่, ข้อ

Posted on by Admin

แปลว่า พู

ตัวอย่าง อย่าลืมเลือกที่พูใหญ่ๆ นะ จะได้กินเนื้อบ้าง

เพิ่มเติม สิ่งที่มีลักษณะเป็นเหลี่ยมนูนขึ้นมา

Posted on by Admin

แปลว่า ปล้อง

ตัวอย่าง คนเล่นว่าวจะนิยมเสาะหาไม้ไผ่สีสุกที่มีปล้องยาวเรียวเรียกว่า เพชรไม้ มาเหลาทำโครงอันกลาง

เพิ่มเติม ช่วงระยะระหว่างข้อของไม้ไผ่หรืออ้อย เป็นต้น, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น

Posted on by Admin

แปลว่า ส่วนที่ตัดออก, ส่วนย่อย, ส่วนที่แยกออก, ท่อน, ตอน

Posted on by Admin

แปลว่า เขต (ทางภูมิศาสตร์), เขต, ส่วน, เขตพื้นที่, ส่วนย่อย

Posted on by Admin

แปลว่า การผ่าตัด (ทางการแพทย์), การตัด

Posted on by Admin

แปลว่า แพนก

เพิ่มเติม แผนก

Posted on by Admin

VT

แปลว่า แบ่งออก, แยกส่วน, ตัดออก, ผ่าตัด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กระทง หมายถึง:

 1. น. ภาชนะเย็บด้วยใบตองหรือใบไม้เป็นต้น ยกขอบสูงสําหรับใส่ของ, ถ้าเสริมขอบปากเป็นรูปกรวยเล็ก ๆ โดยรอบ เรียกว่า กระทงเจิม, ภาชนะที่ทําขึ้นสําหรับลอยนํ้าในประเพณีลอยกระทง; ตอนหนึ่ง ๆของนาซึ่งมีคันกั้น เรียกว่า กระทงนา, อันนา ก็เรียก; ผ้าท่อนหนึ่ง ๆ ของจีวร มีลักษณะเหมือนกระทงนา ซึ่งมีรูปสี่เหลี่ยม; ไม้กระดานที่ยึดกราบเรือหรือพาดแคมเรือทั้ง ๒ ข้างเป็นตอน ๆ (เทียบมลายู กุดง); ตอนหนึ่ง ๆ ของข้อความ; (กฎ) ลักษณนามของความผิดอาญาแต่ละกรรมหรือแต่ละครั้ง การกระทําความผิดแต่ละกรรมหรือแต่ละครั้งนั้น ถือว่าเป็นกระทงความผิดกระทงหนึ่ง เช่น การกระทําความผิดฐานลักทรัพย์หลายครั้ง การลักทรัพย์แต่ละครั้งเป็นกระทงความผิดกระทงหนึ่ง ๆ; (เลิก) ฐานปรับตามกรมศักดิในกฎหมายเก่า.

 2. ว. ใช้ควบกับคํา รุ่น ว่า รุ่นกระทง, เรียกไก่อ่อนอายุประมาณ ๓ เดือนว่า ไก่กระทง, ใช้สําหรับเรียกไก่ตัวผู้ที่สอนขันว่า ไก่รุ่นกระทง, โดยปริยายใช้เรียกชายกําลังแตกเนื้อหนุ่มเป็นเชิงเปรียบเปรยว่า หนุ่มรุ่นกระทง.

พจนานุกรมไทย กัณฑ์ หมายถึง:

 1. [กัน] น. ข้อความที่แต่งเป็นคําเทศน์เรื่องหนึ่ง ๆ ที่จบลงคราวหนึ่ง ๆ, ตอนหนึ่ง ๆ ของคําเทศน์ที่เป็นเรื่องยาว เช่น มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ทศพร กัณฑ์หิมพานต์, ลักษณนามของเทศน์ เช่น เทศน์กัณฑ์หนึ่ง เทศน์ ๒ กัณฑ์; เรื่องหรือหมวด, ตอน, ส่วนของเรื่อง. (ป.).

พจนานุกรมไทย ตอน หมายถึง:

 1. น. ห้วง, ชุด, ท่อน, ระยะ, วรรค; ส่วนหนึ่ง ๆ ที่แบ่งออกจากส่วนใหญ่ เช่น แม่นํ้าสายนี้แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ถนนพหลโยธินตอนที่ผ่านดอนเมือง หนังสือเล่มนี้มี ๑๐ ตอน โขนแสดงตอนหนุมานเผาลงกา ขอให้มาตอนเช้า ตอนเหนือของประเทศไทย; วิธีขยายพันธุ์ต้นไม้แบบหนึ่ง ใช้มีดควั่นกิ่งและเลาะเปลือกออกแล้วเอาดินพอก ใช้ใบตองหรือกาบมะพร้าวหุ้ม มัดหัวท้ายไว้ เมื่อรากงอกดีแล้ว ตัดกิ่งออกจากต้นนำไปปลูก. ก. ขยายพันธุ์โดยวิธีการเช่นนั้น; ตัดหรือทําลายอวัยวะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบพันธุ์เพื่อไม่ให้เกิดลูกเป็นต้น.

พจนานุกรมไทย ปล้อง หมายถึง:

 1. [ปฺล้อง] น. (๑) ชื่อหญ้าชนิด Hymenachne pseudointerrupta C. Muell. ในวงศ์ Gramineae ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะ ต้นเป็นข้อ ๆ มีไส้ในระหว่างข้อเป็นปุยขาว. (๒) มะเดื่อปล้อง. (ดู มะเดื่อ).

 2. [ปฺล้อง] น. ช่วงระยะระหว่างข้อของไม้ไผ่หรืออ้อย ฯลฯ, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น คอปล้อง คือ คอที่มีริ้วรอยเห็นเป็นปล้อง ๆ.

พจนานุกรมไทย พู หมายถึง:

 1. น. เรียกสิ่งที่มีลักษณะนูนออกมา เช่น พูทุเรียน.

 2. น. ถั่วพู. (ดู ถั่วพู).

พจนานุกรมไทย มาตรา หมายถึง:

 1. [มาดตฺรา] น. หลักกําหนดการวัดขนาด จํานวน เวลา และมุม เช่น มาตราชั่ง ตวง วัด มาตราเมตริก; แม่บทแจกลูกพยัญชนะต้นกับสระโดยไม่มีตัวสะกด เรียกว่า แม่ ก กา หรือ มาตรา ก กา, หลักเกณฑ์ที่วางไว้เพื่อให้กำหนดได้ว่าคำที่มีพยัญชนะตัวใดบ้างเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราใดหรือแม่ใด คือ ถ้ามีตัว ก ข ค ฆ สะกด จัดอยู่ในมาตรากกหรือแม่กก, ถ้ามีตัว ง สะกด จัดอยู่ในมาตรากงหรือแม่กง, ถ้ามีตัว จ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส สะกด จัดอยู่ในมาตรากดหรือแม่กด, ถ้ามีตัว ญ ณ น ร ล ฬ สะกด จัดอยู่ในมาตรากนหรือแม่กน, ถ้ามีตัว บ ป พ ฟ ภ สะกดจัดอยู่ในมาตรากบหรือแม่กบ, ถ้ามีตัว ม สะกด จัดอยู่ในมาตรากมหรือแม่กม, ถ้ามีตัว ย สะกด จัดอยู่ในมาตราเกยหรือแม่เกย, ถ้ามีตัว ว สะกด จัดอยู่ในแม่เกอว; (กฎ) บทบัญญัติในกฎหมายที่แบ่งออกเป็นข้อ ๆ โดยมีเลขกํากับเรียงตามลําดับ; (ฉันทลักษณ์) ระยะเวลาการออกเสียงสระสั้นยาว สระสั้น ๑ มาตรา สระยาว ๒ มาตรา.

พจนานุกรมไทย แพนก หมายถึง:

 1. [พะแนก] น. หน้า. (ข. แภนก ว่า ตา); (โบ) แผนก.

 ภาพประกอบ

 • section แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ section แปลว่า กัณฑ์ ประเภท CLAS ตัวอย่าง ฉันโดนแม่เทศน์เสียหลายกัณฑ์เลย หมวด CLAS
 • section แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ section แปลว่า มาตรา ประเภท N ตัวอย่าง มาตรา 301 ของกฎหมายการค้าฉบับปี 2531 นั้น เป็นการแก้ไขมาตรา 301 ในกฎหมายการค้าฉบับปี 2517 เพิ่มเติม บทบัญญัติในกฎหมายที่แบ่งออกเป็นข้อๆ โดยมีเลขกำกับเรียงตามลำดับ หมวด N
 • section แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ section แปลว่า กระทง ประเภท N ตัวอย่าง ในข้อความนี้มีกระทงความอยู่ 5 ตอนได้ เพิ่มเติม ตอนหนึ่งๆ ของข้อความ หมวด N
 • section แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ section แปลว่า รูปตัด ประเภท N ตัวอย่าง ลูกเห็บ คือ เม็ดน้ำที่เกาะตัวลงบนเม็ดฝนที่แข็งตัวเป็นชั้นๆ คล้ายกับรูปตัดของหัวหอม หมวด N
 • section แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ section แปลว่า กลุ่ม, หน่วย, คณะ, แผนก, เหล่า, ตอน ประเภท N หมวด N
 • section แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ section แปลว่า ตอน ประเภท CLAS ตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนแรกเป็นภาษาไทย ตอนที่สองเป็นภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม ลักษณนามเรียกส่วนที่ตัดออกหรือแบ่งออก หมวด CLAS
 • section แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ section แปลว่า หมวด, มาตรา, หมู่, ข้อ ประเภท N หมวด N
 • section แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ section แปลว่า พู ประเภท N ตัวอย่าง อย่าลืมเลือกที่พูใหญ่ๆ นะ จะได้กินเนื้อบ้าง เพิ่มเติม สิ่งที่มีลักษณะเป็นเหลี่ยมนูนขึ้นมา หมวด N
 • section แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ section แปลว่า ปล้อง ประเภท N ตัวอย่าง คนเล่นว่าวจะนิยมเสาะหาไม้ไผ่สีสุกที่มีปล้องยาวเรียวเรียกว่า เพชรไม้ มาเหลาทำโครงอันกลาง เพิ่มเติม ช่วงระยะระหว่างข้อของไม้ไผ่หรืออ้อย เป็นต้น, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น หมวด N
 • section แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ section แปลว่า ส่วนที่ตัดออก, ส่วนย่อย, ส่วนที่แยกออก, ท่อน, ตอน ประเภท N หมวด N
 • section แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ section แปลว่า เขต (ทางภูมิศาสตร์), เขต, ส่วน, เขตพื้นที่, ส่วนย่อย ประเภท N หมวด N
 • section แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ section แปลว่า การผ่าตัด (ทางการแพทย์), การตัด ประเภท N หมวด N
 • section แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ section แปลว่า แบ่งออก, แยกส่วน, ตัดออก, ผ่าตัด ประเภท VT หมวด VT
 • section แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ section แปลว่า แพนก ประเภท N เพิ่มเติม แผนก หมวด N

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "section"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"