ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "proper speech for a monk"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  proper speech for a monk

  แปลว่า กัปปิยโวหาร

  ตัวอย่าง สาธุชนพึงใช้กัปปิยโวหารกับภิกษุสงฆ์

  เพิ่มเติม โวหารที่ควรแก่ภิกษุ

  ประเภท N

  Listen to voicemalefemale