EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

problem

N

แปลว่า เรื่องยุ่งยาก, เรื่องลำบาก, ปัญหายุ่งยาก

Posted on by Admin

แปลว่า ตัวปัญหา

ตัวอย่าง พ่อแม่ที่ไปส่งลูกหน้าโรงเรียนเป็นตัวปัญหาที่ทำให้รถติด

เพิ่มเติม สิ่งที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากเดือดร้อน ต้องพิจารณาหาทางแก้ไข

Posted on by Admin

แปลว่า ตัวปัญหา

ตัวอย่าง พ่อแม่ที่ไปส่งลูกหน้าโรงเรียนเป็นตัวปัญหาที่ทำให้รถติด

เพิ่มเติม สิ่งที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากเดือดร้อน ต้องพิจารณาหาทางแก้ไข

Posted on by Admin

แปลว่า ปัญหา

ตัวอย่าง เมื่อดิสเกตต์มีปัญหาจะมีใครที่ช่วยแก้ปัญหาให้เราได้บ้าง

เพิ่มเติม สิ่งที่เป็นอุปสรรคและต้องพิจารณาแก้ไข

Posted on by Admin

แปลว่า คำถาม, ปัญหา

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า ที่ยากจะแก้ไข

Posted on by Admin

แปลว่า ที่เสนอเกี่ยวกับปัญหาของสังคม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ปัญหา หมายถึง:

  1. น. ข้อสงสัย, ข้อขัดข้อง, เช่น ทําได้โดยไม่มีปัญหา, คําถาม, ข้อที่ควรถาม, เช่น ตอบปัญหา, ข้อที่ต้องพิจารณาแก้ไข เช่น ปัญหาเฉพาะหน้า ปัญหาทางการเมือง. (ป.).

 ภาพประกอบ

  • problem แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ problem แปลว่า เรื่องยุ่งยาก, เรื่องลำบาก, ปัญหายุ่งยาก ประเภท N หมวด N
  • problem แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ problem แปลว่า ตัวปัญหา ประเภท N ตัวอย่าง พ่อแม่ที่ไปส่งลูกหน้าโรงเรียนเป็นตัวปัญหาที่ทำให้รถติด เพิ่มเติม สิ่งที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากเดือดร้อน ต้องพิจารณาหาทางแก้ไข หมวด N
  • problem แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ problem แปลว่า ที่ยากจะแก้ไข ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • problem แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ problem แปลว่า ตัวปัญหา ประเภท N ตัวอย่าง พ่อแม่ที่ไปส่งลูกหน้าโรงเรียนเป็นตัวปัญหาที่ทำให้รถติด เพิ่มเติม สิ่งที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากเดือดร้อน ต้องพิจารณาหาทางแก้ไข หมวด N
  • problem แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ problem แปลว่า ปัญหา ประเภท N ตัวอย่าง เมื่อดิสเกตต์มีปัญหาจะมีใครที่ช่วยแก้ปัญหาให้เราได้บ้าง เพิ่มเติม สิ่งที่เป็นอุปสรรคและต้องพิจารณาแก้ไข หมวด N
  • problem แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ problem แปลว่า คำถาม, ปัญหา ประเภท N หมวด N
  • problem แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ problem แปลว่า ที่เสนอเกี่ยวกับปัญหาของสังคม ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "problem"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"