ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "-onym"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    -onym

    แปลว่า ชื่อ

    ประเภท SUF

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "-onym"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
denominateตั้งชื่อให้, ให้ชื่อ
be named afterถูกตั้งชื่อตาม, ได้รับชื่อตาม
nameตั้งชื่อ, กำหนดชื่อ, ให้ชื่อ
misnomerชื่อไม่เหมาะสม, ชื่อ
nominalแต่ในนาม, เฉพาะชื่อ, มีแต่ชื่อ
termตั้งชื่อ, เรียกชื่อ
give inให้ชื่อ, เสนอชื่อ
polynomialซึ่งมีหลายชื่อ
name afterตั้งชื่อตาม

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "SUF" เหมือนกับ "-onym"   ได้แก่