ภาษาอังกฤษ

mentality

N

แปลว่า จิตภาพ

ตัวอย่าง การวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์จะต้องดูปัจจัยที่สำคัญๆ อันได้แก่ จิตภาพ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ และทัศนคติ เป็นต้น

เพิ่มเติม ลักษณะทั่วไปของจิตที่แสดงให้เห็นเด่นชัด, บางที่ใช้หมายถึง วิสัยสามารถของจิต

Posted on by Admin

แปลว่า ความสามารถทางจิต, ความสามารถทางปัญญา, สติปัญญา, ความคิด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จิตภาพ หมายถึง:

  1. [จิดตะ-] น. ลักษณะทั่วไปของจิตที่แสดงให้เห็นเด่นชัด, บางทีใช้หมายถึงวิสัยสามารถของจิต. (อ. mentality).

 ภาพประกอบ

  • mentality
  • mentality

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "mentality"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"