EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

knowledge

N

แปลว่า ความรู้

ตัวอย่าง ความรู้ที่เรียนมานั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานได้

Posted on by Admin

แปลว่า ความรู้, ภูมิ, ความสามารถ, ความเข้าใจ

Posted on by Admin

แปลว่า วิชชา

Posted on by Admin

แปลว่า วิทยา

ตัวอย่าง การศึกษาเรื่องศาสนาสามารถศึกษาได้ทั้งแนววิทยาศาสตร์ และแนวแห่งความเชื่อเกี่ยวกับหลักทางปรัชญา

เพิ่มเติม ความรู้, มักใช้ประกอบกับคำอื่น

Posted on by Admin

แปลว่า ภูมิรู้

ตัวอย่าง ผมเป็นคนสมองทึบ ปัญญานิ่มจึงไม่มีภูมิรู้ที่จะหยิบออกมาอวดแก่ผู้ใด

เพิ่มเติม ความมากน้อยแห่งความรู้

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ความรู้ หมายถึง:

  1. น. สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ; ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์; สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบัติ; องค์วิชาในแต่ละสาขา เช่น ความรู้เรื่องเมืองไทย ความรู้เรื่องสุขภาพ.

พจนานุกรมไทย ภูมิรู้ หมายถึง:

  1. [พูม-] น. ความรู้, พื้นความรู้.

พจนานุกรมไทย วิชชา หมายถึง:

  1. [วิด-] น. ความรู้แจ้ง เช่น วิชชา ๓ วิชชา ๘ ในพระพุทธศาสนา, วิชชา ๓ คือ ๑. บุพเพนิวาสานุสติญาณ (รู้จักระลึกชาติได้) ๒. จุตูปปาตญาณ (รู้จักกําหนดจุติและเกิด) ๓. อาสวักขยญาณ (รู้จักทําอาสวะให้สิ้น), ส่วนวิชชา ๘ คือ ๑. วิปัสสนาญาณ (ญาณอันนับเข้าในวิปัสสนา) ๒. มโนมยิทธิ (ฤทธิ์ทางใจ) ๓. อิทธิวิธิ (แสดงฤทธิ์ได้) ๔. ทิพโสต (หูทิพย์) ๕. เจโตปริยญาณ (รู้จักกําหนดใจผู้อื่น) ๖. บุพเพนิวาสานุสติญาณ ๗. ทิพจักขุ (ตาทิพย์) ๘. อาสวักขยญาณ. (ป. วิชฺชา; ส. วิทฺยา).

พจนานุกรมไทย วิทยา หมายถึง:

  1. [วิดทะยา] น. ความรู้, มักใช้ประกอบกับคําอื่น เช่น วิทยากร วิทยาคาร จิตวิทยา สังคมวิทยา. (ส.).

 ภาพประกอบ

  • knowledge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ knowledge แปลว่า ความรู้ ประเภท N ตัวอย่าง ความรู้ที่เรียนมานั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานได้ หมวด N
  • knowledge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ knowledge แปลว่า ความรู้, ภูมิ, ความสามารถ, ความเข้าใจ ประเภท N หมวด N
  • knowledge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ knowledge แปลว่า วิชชา ประเภท N หมวด N
  • knowledge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ knowledge แปลว่า วิทยา ประเภท N ตัวอย่าง การศึกษาเรื่องศาสนาสามารถศึกษาได้ทั้งแนววิทยาศาสตร์ และแนวแห่งความเชื่อเกี่ยวกับหลักทางปรัชญา เพิ่มเติม ความรู้, มักใช้ประกอบกับคำอื่น หมวด N
  • knowledge แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ knowledge แปลว่า ภูมิรู้ ประเภท N ตัวอย่าง ผมเป็นคนสมองทึบ ปัญญานิ่มจึงไม่มีภูมิรู้ที่จะหยิบออกมาอวดแก่ผู้ใด เพิ่มเติม ความมากน้อยแห่งความรู้ หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "knowledge"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"