EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

heart

N

แปลว่า พระราชหฤทัย

ตัวอย่าง พระมหากษัตริย์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงอาณาประชาราษฎร์ แม้ว่าจะทรงปลอดจากพระราชภาระทางการเมือง ก็ยังทรงผูกพันต่อทุกข์สุขของประชาชนเต็มเปี่ยม พระราชหฤทัย

Posted on by Admin

แปลว่า ดวงใจ

ตัวอย่าง หน้าตาคือหน้าต่างของดวงใจ

Posted on by Admin

แปลว่า ไพ่โพแดง

Posted on by Admin

แปลว่า ส่วนสำคัญ, ใจกลาง, แก่น

Posted on by Admin

แปลว่า หัวใจ (อวัยวะ)

Posted on by Admin

แปลว่า ดวงหทัย

ตัวอย่าง พระมหากษัตริย์ทรงสถิตอยู่ในดวงหทัยทวยราษฎร์อย่างแนบแน่นสนิท

เพิ่มเติม ดวงใจซึ่งทำหน้าที่รู้ รู้สึก นึก และคิด

Posted on by Admin

แปลว่า ดวงกมล

ตัวอย่าง ฉันบูชาเธอไว้ในดวงกมลของฉัน

Posted on by Admin

แปลว่า หฤทัย

ตัวอย่าง กรมตำรวจเคยได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยมาก่อน

Posted on by Admin

แปลว่า มโน

Posted on by Admin

แปลว่า จิตใจ, ส่วนลึกของจิตใจ, ความรู้สึก

Posted on by Admin

แปลว่า ใจ

ตัวอย่าง ใจของเขาเต้นแรงหลังจากได้ยินข่าวร้ายจากทางบ้าน

เพิ่มเติม สิ่งที่ทำหน้าที่รู้ รู้สึก นึก และคิด, ส่วนสำคัญหรือส่วนศูนย์ของสิ่งต่างๆ

Posted on by Admin

แปลว่า กมล

ตัวอย่าง ่ในกมลของเขามีแต่เธอผู้เดียว

เพิ่มเติม ใจ เช่น ดวงกมล

Posted on by Admin

แปลว่า หัวอกหัวใจ

ตัวอย่าง หล่อนมือไม้สั่นเทาหัวอกหัวใจเต้นแรงเร็ว

Posted on by Admin

แปลว่า มาน

เพิ่มเติม สิ่งที่ทำหน้าที่รู้คิดและนึก

Posted on by Admin

แปลว่า โพแดง

ตัวอย่าง ไพ่โพแดงในสำรับหายไป 2 ใบ ใครเอาไปซ่อนไว้

เพิ่มเติม ไพ่ป๊อกที่บนหน้าไพ่มีรูปคล้ายใบโพสีแดง

Posted on by Admin

แปลว่า มาน

เพิ่มเติม สิ่งที่ทำหน้าที่รู้คิดและนึก

Posted on by Admin

แปลว่า หทัย

ตัวอย่าง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทรงสถิตอยู่ในหทัยทวยราษฎร์อย่างแนบแน่น

Posted on by Admin

แปลว่า ความรัก, ความเอ็นดู

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กมล หมายถึง:

 1. [กะมน] (แบบ) น. บัว เช่น บาทกมล. (สมุทรโฆษ); ใจ เช่น ดวงกมล. ว. เหมือนบัว เช่น เต้าสุวรรณกมลคนที. (ม. คําหลวง หิมพานต์), บางทีใช้ว่า กระมล. (ป., ส.).

 2. น. ชื่อฉันท์วรรณพฤติ กําหนดด้วย ๔ คณะสลับกัน คือ ส คณะ ย คณะ ส คณะ ย คณะ (ตามแบบว่า กมลาติ เณยฺยา สยเสหิ โย เจ) ตัวอย่างว่า จะวิสัชนาสาร พิสดารก็หลายเลบง เรียกว่า กมลฉันท์ หรือ กมลาฉันท์. (ป. ว่า นางงาม; ส. ว่า พระลักษมี).

 3. [กะมะละ-] น. ชื่อฉันท์วรรณพฤติ กําหนดด้วย ๔ คณะสลับกัน คือ ส คณะ ย คณะ ส คณะ ย คณะ (ตามแบบว่า กมลาติ เณยฺยา สยเสหิ โย เจ) ตัวอย่างว่า จะวิสัชนาสาร พิสดารก็หลายเลบง เรียกว่า กมลฉันท์ หรือ กมลาฉันท์. (ป. ว่า นางงาม; ส. ว่า พระลักษมี).

พจนานุกรมไทย มาน หมายถึง:

 1. น. ความถือตัว; ใจ, ดวงใจ, เช่น ดวงมาน. (ป., ส.).

 2. น. ชื่อโรคจำพวกหนึ่ง เกิดได้หลายสาเหตุ เช่น มีถุงน้ำเกิดที่เยื่อบุช่องท้อง การอุดกั้นหลอดเลือดดำหรือทางเดินของน้ำเหลือง ตับแข็ง ลิ้นหัวใจพิการ ไตอักเสบเรื้อรัง ทำให้มีน้ำสีเหลืองใสอยู่ในช่องท้อง อาจมีเพียงเล็กน้อยหรือมากถึง ๑๕-๒๐ ลิตร เป็นเหตุให้หน้าท้องโป่งพองจนเห็นได้ชัด น้ำหนักเพิ่ม แน่นท้อง ท้องผูก เบื่ออาหาร หายใจลำบาก เท้าบวม เป็นต้น.

 3. ก. มี เช่น มานพระบัณฑูร. (ข.).

 4. (ถิ่น) ก. ตั้งท้อง เช่น มานลูก ข้าวมาน.

พจนานุกรมไทย มโน หมายถึง:

 1. น. ใจ. (ป.; ส. มนสฺ).

พจนานุกรมไทย หทัย หมายถึง:

 1. [หะไท] น. หัวใจ, ใจ, ราชาศัพท์ใช้ว่า พระหทัย. (ป.; ส. หฺฤทย).

พจนานุกรมไทย หัวอกหัวใจ หมายถึง:

 1. น. สภาพจิตใจที่น่าสงสารหรือน่าเห็นใจเป็นต้น เช่น นั่งก็ไม่เป็นสุข นอนก็ไม่เป็นสุข หัวอกหัวใจมันร้อนรุ่มไปหมด.

พจนานุกรมไทย ใจ หมายถึง:

 1. น. สิ่งที่ทําหน้าที่รู้ รู้สึก นึก และคิด เช่น ใจก็คิดว่าอย่างนั้น, หัวใจ เช่น ใจเต้น, ลมหายใจ เช่น กลั้นใจ อึดใจ หายใจ, ความรู้สึกนึกคิด เช่น ใจคด ใจซื่อ; จุดสำคัญของบางสิ่งบางอย่าง เช่น ใจมือ, บริเวณที่ถือว่าเป็นจุดสำคัญของสถานที่ เช่น ใจบ้านใจเมือง.

 ภาพประกอบ

 • heart แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ heart แปลว่า พระราชหฤทัย ประเภท N ตัวอย่าง พระมหากษัตริย์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงอาณาประชาราษฎร์ แม้ว่าจะทรงปลอดจากพระราชภาระทางการเมือง ก็ยังทรงผูกพันต่อทุกข์สุขของประชาชนเต็มเปี่ยม พระราชหฤทัย หมวด N
 • heart แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ heart แปลว่า ดวงใจ ประเภท N ตัวอย่าง หน้าตาคือหน้าต่างของดวงใจ หมวด N
 • heart แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ heart แปลว่า ไพ่โพแดง ประเภท N หมวด N
 • heart แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ heart แปลว่า ส่วนสำคัญ, ใจกลาง, แก่น ประเภท N หมวด N
 • heart แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ heart แปลว่า หัวใจ (อวัยวะ) ประเภท N หมวด N
 • heart แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ heart แปลว่า ดวงหทัย ประเภท N ตัวอย่าง พระมหากษัตริย์ทรงสถิตอยู่ในดวงหทัยทวยราษฎร์อย่างแนบแน่นสนิท เพิ่มเติม ดวงใจซึ่งทำหน้าที่รู้ รู้สึก นึก และคิด หมวด N
 • heart แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ heart แปลว่า ดวงกมล ประเภท N ตัวอย่าง ฉันบูชาเธอไว้ในดวงกมลของฉัน หมวด N
 • heart แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ heart แปลว่า หฤทัย ประเภท N ตัวอย่าง กรมตำรวจเคยได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยมาก่อน หมวด N
 • heart แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ heart แปลว่า มโน ประเภท N หมวด N
 • heart แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ heart แปลว่า จิตใจ, ส่วนลึกของจิตใจ, ความรู้สึก ประเภท N หมวด N
 • heart แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ heart แปลว่า ใจ ประเภท N ตัวอย่าง ใจของเขาเต้นแรงหลังจากได้ยินข่าวร้ายจากทางบ้าน เพิ่มเติม สิ่งที่ทำหน้าที่รู้ รู้สึก นึก และคิด, ส่วนสำคัญหรือส่วนศูนย์ของสิ่งต่างๆ หมวด N
 • heart แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ heart แปลว่า กมล ประเภท N ตัวอย่าง ่ในกมลของเขามีแต่เธอผู้เดียว เพิ่มเติม ใจ เช่น ดวงกมล หมวด N
 • heart แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ heart แปลว่า หัวอกหัวใจ ประเภท N ตัวอย่าง หล่อนมือไม้สั่นเทาหัวอกหัวใจเต้นแรงเร็ว หมวด N
 • heart แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ heart แปลว่า มาน ประเภท N เพิ่มเติม สิ่งที่ทำหน้าที่รู้คิดและนึก หมวด N
 • heart แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ heart แปลว่า โพแดง ประเภท N ตัวอย่าง ไพ่โพแดงในสำรับหายไป 2 ใบ ใครเอาไปซ่อนไว้ เพิ่มเติม ไพ่ป๊อกที่บนหน้าไพ่มีรูปคล้ายใบโพสีแดง หมวด N
 • heart แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ heart แปลว่า มาน ประเภท N เพิ่มเติม สิ่งที่ทำหน้าที่รู้คิดและนึก หมวด N
 • heart แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ heart แปลว่า หทัย ประเภท N ตัวอย่าง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทรงสถิตอยู่ในหทัยทวยราษฎร์อย่างแนบแน่น หมวด N
 • heart แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ heart แปลว่า ความรัก, ความเอ็นดู ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "heart"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"