ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "Briton"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Briton

    แปลว่า คนอังกฤษ

    ประเภท N

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "Briton"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
britisherคนอังกฤษ
englishชาวอังกฤษ, คนอังกฤษ
anglophileคนที่นิยมชมชอบความเป็นอังกฤษ
anglo-saxonคนที่มีภาษาแม่เป็นภาษาอังกฤษ
britainอังกฤษ
anglo-อังกฤษ
englandอังกฤษ