EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

brick

N

แปลว่า ก้อนอิฐ

ตัวอย่าง ก้อนอิฐวางเรียงรายอยู่หน้าบ้าน

เพิ่มเติม ดินปั้นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วเผาจนมีความแข็ง ใช้สำหรับก่อผนังหรือกำแพง

Posted on by Admin

แปลว่า อิฐ

ตัวอย่าง ศาสนสถานของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจะสร้างเป็นแบบปราสาทก่อด้วยอิฐ หรือศิลาแลง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบบายน

เพิ่มเติม ดินปั้นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วเผาจนมีความแข็ง ใช้สำหรับก่อผนังหรือกำแพง

Posted on by Admin

แปลว่า ิอิฐ, ดินเผา

Posted on by Admin

แปลว่า คนดี

Posted on by Admin

V

แปลว่า ก่ออิฐ

ตัวอย่าง ก่อนก่ออิฐต้องนำอิฐไปจุ่มน้ำ หรือราดน้ำให้เปียกชุ่มเสียก่อน ทั้งนี้เพื่อกันไม่ให้อิฐแย่งน้ำ

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า ทำด้วยอิฐ, ทำด้วยดินเผา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย คนดี หมายถึง:

  1. น. คนที่มีคุณความดี, คนที่มีคุณธรรม.

พจนานุกรมไทย อิฐ หมายถึง:

  1. [อิด] น. ดินเผามีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้ก่อตึกและกําแพงเป็นต้น; โดยปริยายใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น อิฐบล็อก. ว. สีอย่างสีอิฐใหม่ เรียกว่า สีอิฐ. (ป. อิฏฺกา; ส. อิษฺฏกา).

 ภาพประกอบ

  • brick แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brick แปลว่า ก้อนอิฐ ประเภท N ตัวอย่าง ก้อนอิฐวางเรียงรายอยู่หน้าบ้าน เพิ่มเติม ดินปั้นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วเผาจนมีความแข็ง ใช้สำหรับก่อผนังหรือกำแพง หมวด N
  • brick แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brick แปลว่า อิฐ ประเภท N ตัวอย่าง ศาสนสถานของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจะสร้างเป็นแบบปราสาทก่อด้วยอิฐ หรือศิลาแลง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบบายน เพิ่มเติม ดินปั้นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วเผาจนมีความแข็ง ใช้สำหรับก่อผนังหรือกำแพง หมวด N
  • brick แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brick แปลว่า ก่ออิฐ ประเภท V ตัวอย่าง ก่อนก่ออิฐต้องนำอิฐไปจุ่มน้ำ หรือราดน้ำให้เปียกชุ่มเสียก่อน ทั้งนี้เพื่อกันไม่ให้อิฐแย่งน้ำ หมวด V
  • brick แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brick แปลว่า ิอิฐ, ดินเผา ประเภท N หมวด N
  • brick แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brick แปลว่า คนดี ประเภท N หมวด N
  • brick แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ brick แปลว่า ทำด้วยอิฐ, ทำด้วยดินเผา ประเภท ADJ หมวด ADJ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "brick"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"