EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

benefactor

N

แปลว่า ผู้ที่สนับสนุนทางการเงิน, อุปการี, ผู้มีพระคุณ

Posted on by Admin

แปลว่า ผู้อุปการะ

ตัวอย่าง คุณหญิงเป็นผู้อุปการะเขามาตั้งแต่เกิด ดังนั้นเขาจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนบุญคุณ

เพิ่มเติม บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่น

Posted on by Admin

แปลว่า เจ้าบุญนายคุณ

ตัวอย่าง เธอเป็นเจ้าบุญนายคุณของฉันมาแต่ชาติไหน

เพิ่มเติม ผู้มีบุญคุณ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ผู้อุปการะ หมายถึง:

  1. (กฎ) น. ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หมายความถึง (๑) ผู้ที่ได้อุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาผู้ตายมาแต่เยาว์ฉันบิดามารดากับบุตร หรือ (๒) ผู้ที่ได้อุปการะข้าราชการประจำหรือข้าราชการบำนาญผู้มีรายได้ไม่เพียงพอแก่อัตภาพ หรือได้อุปการะข้าราชการบำนาญผู้ซึ่งป่วยเจ็บทุพพลภาพหรือวิกลจริตไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ ผู้อุปการะตามข้อนี้ต้องเป็นผู้ให้อุปการะประจำเป็นส่วนใหญ่.

พจนานุกรมไทย เจ้าบุญนายคุณ หมายถึง:

  1. น. ผู้มีบุญคุณ.

 ภาพประกอบ

  • benefactor แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ benefactor แปลว่า ผู้ที่สนับสนุนทางการเงิน, อุปการี, ผู้มีพระคุณ ประเภท N หมวด N
  • benefactor แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ benefactor แปลว่า ผู้อุปการะ ประเภท N ตัวอย่าง คุณหญิงเป็นผู้อุปการะเขามาตั้งแต่เกิด ดังนั้นเขาจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนบุญคุณ เพิ่มเติม บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่น หมวด N
  • benefactor แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ benefactor แปลว่า เจ้าบุญนายคุณ ประเภท N ตัวอย่าง เธอเป็นเจ้าบุญนายคุณของฉันมาแต่ชาติไหน เพิ่มเติม ผู้มีบุญคุณ หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "benefactor"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"