ภาษาอังกฤษ

strength

N

แปลว่า พละ

ตัวอย่าง คนที่มีอารมณ์ก้าวร้าวรุนแรงและพอใจที่แก้ปัญหาด้วยการใช้พละ หากได้แสดงบทผู้ร้ายในละครหรือภาพยนตร์ก็จะทำได้ดี

แปลว่า ข้อเด่น

ตัวอย่าง การพัฒนาระบบการจัดการยูนิกซ์นี้พัฒนาด้วยภาษาระดับสูงเช่น ซี และเน้นข้อเด่นในเรื่องระบบแฟ้มข้อมูลที่ใช้ง่าย

แปลว่า แรงกาย

ตัวอย่าง เขาทั้งคู่เอาแรงกายและจิตใจเข้าแลกกับการงานทุกอย่างที่ขวางหน้า

แปลว่า เรี่ยวแรง

ตัวอย่าง ภัยธรรมชาติทำให้เด็ก และผู้ใหญ่ผอมมาก ไม่มีเรี่ยวแรง และการทำงานของร่างกายผิดปกติ

เพิ่มเติม แรงกำลังมาก

แปลว่า พละกำลัง

ตัวอย่าง การสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นในงานที่กระทำ เป็นพละกำลังที่ส่งเสริมให้เกิดความพอใจและเพียรพยายามในการทำงาน

แปลว่า จุดแข็ง

ตัวอย่าง มนุษย์เราควรรู้ว่า ตัวเองมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไร เพื่อจะได้ขยายความสามารถของตนไปในแนวทางที่เหมาะสม

เพิ่มเติม ลักษณะที่เป็นข้อดี, ลักษณะเด่น

แปลว่า ความต้านทาน, ความทนทาน

แปลว่า แรงกาย

ตัวอย่าง เขาทั้งคู่เอาแรงกายและจิตใจเข้าแลกกับการงานทุกอย่างที่ขวางหน้า

แปลว่า ความแน่นหนา

ตัวอย่าง ความแน่นหนาของกลอนประตูคงช่วยทานพายุไว้ได้

แปลว่า พลัง

ตัวอย่าง เขามีความสามารถในการใช้พลังฝ่ามือฟันสิ่งของ หรือของแข็งให้แตกหักออกจากกัน

แปลว่า ความเข้มข้น, ความหนาแน่น

แปลว่า กำลังวังชา

ตัวอย่าง ถึงผมแก่แล้วแต่ก็ยังมีกำลังวังชามากอยู่

แปลว่า ความเข้มแข็ง

ตัวอย่าง การเคลื่อนไหวต่อต้านอย่างแข็งขันขององค์กรเอกชนสะท้อนให้เห็นความเข้มแข็งของกลุ่มพลังประชาธิปไตยในสังคมไทยที่จะแสดงบทบาททางการเมือง

แปลว่า พลัง, กำลัง, เรี่ยวแรง, พละกำลัง

แปลว่า แรงกาย

ตัวอย่าง เขาทั้งคู่เอาแรงกายและจิตใจเข้าแลกกับการงานทุกอย่างที่ขวางหน้า

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย strength

 1. พละ หมายถึง [พะละ] น. กําลัง, มักใช้เข้าคู่กันเป็น พละกําลัง.

 ภาพประกอบ

 • strength แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strength แปลว่า พละ ประเภท N ตัวอย่าง คนที่มีอารมณ์ก้าวร้าวรุนแรงและพอใจที่แก้ปัญหาด้วยการใช้พละ หากได้แสดงบทผู้ร้ายในละครหรือภาพยนตร์ก็จะทำได้ดี หมวด N
 • strength แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strength แปลว่า ข้อเด่น ประเภท N ตัวอย่าง การพัฒนาระบบการจัดการยูนิกซ์นี้พัฒนาด้วยภาษาระดับสูงเช่น ซี และเน้นข้อเด่นในเรื่องระบบแฟ้มข้อมูลที่ใช้ง่าย หมวด N
 • strength แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strength แปลว่า แรงกาย ประเภท N ตัวอย่าง เขาทั้งคู่เอาแรงกายและจิตใจเข้าแลกกับการงานทุกอย่างที่ขวางหน้า หมวด N
 • strength แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strength แปลว่า เรี่ยวแรง ประเภท N ตัวอย่าง ภัยธรรมชาติทำให้เด็ก และผู้ใหญ่ผอมมาก ไม่มีเรี่ยวแรง และการทำงานของร่างกายผิดปกติ เพิ่มเติม แรงกำลังมาก หมวด N
 • strength แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strength แปลว่า พละกำลัง ประเภท N ตัวอย่าง การสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นในงานที่กระทำ เป็นพละกำลังที่ส่งเสริมให้เกิดความพอใจและเพียรพยายามในการทำงาน หมวด N
 • strength แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strength แปลว่า จุดแข็ง ประเภท N ตัวอย่าง มนุษย์เราควรรู้ว่า ตัวเองมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไร เพื่อจะได้ขยายความสามารถของตนไปในแนวทางที่เหมาะสม เพิ่มเติม ลักษณะที่เป็นข้อดี, ลักษณะเด่น หมวด N
 • strength แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strength แปลว่า ความต้านทาน, ความทนทาน ประเภท N หมวด N
 • strength แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strength แปลว่า แรงกาย ประเภท N ตัวอย่าง เขาทั้งคู่เอาแรงกายและจิตใจเข้าแลกกับการงานทุกอย่างที่ขวางหน้า หมวด N
 • strength แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strength แปลว่า ความแน่นหนา ประเภท N ตัวอย่าง ความแน่นหนาของกลอนประตูคงช่วยทานพายุไว้ได้ หมวด N
 • strength แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strength แปลว่า พลัง ประเภท N ตัวอย่าง เขามีความสามารถในการใช้พลังฝ่ามือฟันสิ่งของ หรือของแข็งให้แตกหักออกจากกัน หมวด N
 • strength แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strength แปลว่า ความเข้มข้น, ความหนาแน่น ประเภท N หมวด N
 • strength แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strength แปลว่า กำลังวังชา ประเภท N ตัวอย่าง ถึงผมแก่แล้วแต่ก็ยังมีกำลังวังชามากอยู่ หมวด N
 • strength แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strength แปลว่า ความเข้มแข็ง ประเภท N ตัวอย่าง การเคลื่อนไหวต่อต้านอย่างแข็งขันขององค์กรเอกชนสะท้อนให้เห็นความเข้มแข็งของกลุ่มพลังประชาธิปไตยในสังคมไทยที่จะแสดงบทบาททางการเมือง หมวด N
 • strength แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strength แปลว่า พลัง, กำลัง, เรี่ยวแรง, พละกำลัง ประเภท N หมวด N
 • strength แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strength แปลว่า แรงกาย ประเภท N ตัวอย่าง เขาทั้งคู่เอาแรงกายและจิตใจเข้าแลกกับการงานทุกอย่างที่ขวางหน้า หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

salted select sign skull slender smoulder speech spell standard starve stimulator surround

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "strength"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"