ภาษาอังกฤษ

pagoda

N

แปลว่า เจดีย์

ตัวอย่าง นักโบราณคดีขุดพบพระเครื่องเป็นจำนวนมากที่เจดีย์เก่าในจังหวัดอยุธยา

เพิ่มเติม สิ่งซึ่งก่อเป็นรูปคล้ายลอมฟาง มียอดแหลม บรรจุสิ่งที่นับถือมีพระธาตุเป็นต้น, สิ่งหรือบุคคลที่เคารพนับถือ

Posted on by Admin

แปลว่า พุทธเจดีย์

ตัวอย่าง ที่นี่มีการจำลองพุทธเจดีย์ไว้ให้ผู้คนได้กราบไหว้บูชา

เพิ่มเติม เจดีย์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า มี 4 ชนิด คือ ธาตุเจดีย์ บริโภคเจดีย์ ธรรมเจดีย์ และอุเทสิกเจดีย์

Posted on by Admin

แปลว่า ปรางค์

ตัวอย่าง ศิลปะเขมรในประเทศกัมพูชาได้ส่งอิทธิพลโดยตรงมาสู่การสร้างปรางค์ในศิลปะอยุธยา

เพิ่มเติม สิ่งก่อสร้างมียอดสูงขึ้นไปมีรูปทรงคล้ายฝักข้าวโพดและมีฝักเพกาปักอยู่ข้างบน

Posted on by Admin

แปลว่า ธรรมสรีระ

เพิ่มเติม ที่บรรจุธรรม

Posted on by Admin

แปลว่า เจดีย์, สถูป, พระเจดีย์

Posted on by Admin

แปลว่า สถูปเจดีย์

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เจดีย์ หมายถึง:

  1. น. ชื่อหอยทะเลกาบเดี่ยวหลายชนิดในวงศ์ Turritellidae เปลือกเวียนเป็นเกลียวสูงหลายชั้น ยอดแหลมคล้ายเจดีย์ เช่น ชนิด Turritella terebra.

พจนานุกรมไทย พุทธเจดีย์ หมายถึง:

  1. น. เจดีย์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า มี ๔ ชนิด คือ ธาตุเจดีย์ บริโภคเจดีย์ ธรรมเจดีย์ และอุเทสิกเจดีย์.

พจนานุกรมไทย ปรางค์ หมายถึง:

  1. [ปฺราง] น. สิ่งก่อสร้างมียอดสูงขึ้นไปมีรูปทรงคล้ายฝักข้าวโพดและมีฝักเพกาปักอยู่ข้างบน, ถ้าเป็นเจดีย์มียอดเช่นนั้น เรียกว่า เจดีย์ยอดปรางค์.

พจนานุกรมไทย ธรรมสรีระ หมายถึง:

  1. น. ร่างหรือที่บรรจุธรรม, เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์.

 ภาพประกอบ

  • pagoda
  • pagoda
  • pagoda
  • pagoda
  • pagoda
  • pagoda

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "pagoda"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"