ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "O level"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    O level

    แปลว่า การสอบในระดับต่ำกว่า A level (ใน England และ Wales)

    ประเภท N

    Listen to voicemalefemale