EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

messenger

N

แปลว่า ม้าเร็ว

ตัวอย่าง ม้าเร็วแจ้งว่าข้าศึกเดินทัพมาทางด่านพระเจดีย์สามองค์

เพิ่มเติม คนขี่ม้าซึ่งกองทัพจัดไว้สำหรับสืบเหตุการณ์ข่าวคราวของข้าศึก แล้วต้องรีบมาแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ในกองทัพของตน

Posted on by Admin

แปลว่า ผู้ส่งสาส์น

ตัวอย่าง นายมั่นเป็นผู้ส่งสาส์นที่เจ้าเมืองไว้ใจที่สุด

Posted on by Admin

แปลว่า ม้าใช้

ตัวอย่าง โจโฉคอยฟังข่าวจากม้าใช้

เพิ่มเติม คนขี่ม้าสำหรับรับใช้, คนเร็วสำหรับส่งข่าวสาร, คนรับใช้ติดต่อ

Posted on by Admin

แปลว่า ม้าใช้

ตัวอย่าง โจโฉคอยฟังข่าวจากม้าใช้

เพิ่มเติม คนขี่ม้าสำหรับรับใช้, คนเร็วสำหรับส่งข่าวสาร, คนรับใช้ติดต่อ

Posted on by Admin

แปลว่า คนแจ้งข่าว, คนส่งข่าว, ผู้ส่งสาร

Posted on by Admin

แปลว่า ผู้ส่งข่าว

ตัวอย่าง เขาเป็นผู้ส่งข่าวที่มีความรวดเร็วฉับไวมากทีเดียว

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ม้าเร็ว หมายถึง:

  1. น. คนขี่ม้าซึ่งกองทัพจัดไว้สําหรับสืบเหตุการณ์ข่าวคราวของข้าศึก แล้วต้องรีบมาแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ในกองทัพของตน.

พจนานุกรมไทย ม้าใช้ หมายถึง:

  1. น. คนขี่ม้าสําหรับรับใช้, คนเร็วสําหรับส่งข่าวสาร, คนรับใช้ติดต่อ.

 ภาพประกอบ

  • messenger แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ messenger แปลว่า ม้าเร็ว ประเภท N ตัวอย่าง ม้าเร็วแจ้งว่าข้าศึกเดินทัพมาทางด่านพระเจดีย์สามองค์ เพิ่มเติม คนขี่ม้าซึ่งกองทัพจัดไว้สำหรับสืบเหตุการณ์ข่าวคราวของข้าศึก แล้วต้องรีบมาแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ในกองทัพของตน หมวด N
  • messenger แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ messenger แปลว่า ม้าเร็ว ประเภท N ตัวอย่าง ม้าเร็วแจ้งว่าข้าศึกเดินทัพมาทางด่านพระเจดีย์สามองค์ เพิ่มเติม คนขี่ม้าซึ่งกองทัพจัดไว้สำหรับสืบเหตุการณ์ข่าวคราวของข้าศึก แล้วต้องรีบมาแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ในกองทัพของตน หมวด N
  • messenger แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ messenger แปลว่า ผู้ส่งสาส์น ประเภท N ตัวอย่าง นายมั่นเป็นผู้ส่งสาส์นที่เจ้าเมืองไว้ใจที่สุด หมวด N
  • messenger แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ messenger แปลว่า ม้าใช้ ประเภท N ตัวอย่าง โจโฉคอยฟังข่าวจากม้าใช้ เพิ่มเติม คนขี่ม้าสำหรับรับใช้, คนเร็วสำหรับส่งข่าวสาร, คนรับใช้ติดต่อ หมวด N
  • messenger แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ messenger แปลว่า ม้าใช้ ประเภท N ตัวอย่าง โจโฉคอยฟังข่าวจากม้าใช้ เพิ่มเติม คนขี่ม้าสำหรับรับใช้, คนเร็วสำหรับส่งข่าวสาร, คนรับใช้ติดต่อ หมวด N
  • messenger แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ messenger แปลว่า คนแจ้งข่าว, คนส่งข่าว, ผู้ส่งสาร ประเภท N หมวด N
  • messenger แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ messenger แปลว่า ผู้ส่งข่าว ประเภท N ตัวอย่าง เขาเป็นผู้ส่งข่าวที่มีความรวดเร็วฉับไวมากทีเดียว หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "messenger"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"