ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "sententious"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    sententious

    แปลว่า เต็มไปด้วยสุภาษิต, ซึ่งชอบเล่นสำนวน, เชิงสั่งสอน

    ประเภท ADJ

    Listen to voicemalefemale