ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

ทั้งหมด
Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร P

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร P

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - หน้า 3/4 มีดังรายการต่อไปนี้

praise

ความหมายตรงข้ามกับ criticize

praise

ความหมายตรงข้ามกับ blame

preceding

ความหมายตรงข้ามกับ following

present

ความหมายตรงข้ามกับ absent

pretty

ความหมายตรงข้ามกับ ugly

prevent

ความหมายตรงข้ามกับ encourage

pride

ความหมายตรงข้ามกับ modesty

pride

ความหมายตรงข้ามกับ humility

problem

ความหมายตรงข้ามกับ solution

profit

ความหมายตรงข้ามกับ loss

prohibit

ความหมายตรงข้ามกับ allow

proud

ความหมายตรงข้ามกับ humble

proud

ความหมายตรงข้ามกับ modest

prudent

ความหมายตรงข้ามกับ reckless

prudent

ความหมายตรงข้ามกับ imprudent

public

ความหมายตรงข้ามกับ private

public

ความหมายตรงข้ามกับ secluded

pull

ความหมายตรงข้ามกับ push

pupil

ความหมายตรงข้ามกับ teacher

pupil

ความหมายตรงข้ามกับ teacher

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ