ค้นเจอ 5 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา shilly-shally, willy-nilly, chilly, Philly, hilly, chilli, whirly

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บริการอื่น ๆ

ท่านสามารถ เลือกดูเนื้อหา ตัวอย่างของคำศัพท์ภาษาอังกฤษต่าง ๆ ได้ที่แถบด้านล่างนี้